MULTI
Du er her: ForsideBaggrundsmaterialeGebyr for opholdstilladelse på studie- og erhvervsområdet

Gebyr, jf. udlændingelovens § 9 h

Retsgrundlag

Ifølge udlændingelovens § 9 h skal der betales gebyr, når en udlænding ansøger om en opholdstilladelse på studie- og erhvervsområdet.

Der skal endvidere betales gebyr, hvis en udlænding vil klage over en afgørelse eller anmode om, at en sag bliver genoptaget på disse områder.

Udlændingelovens § 9 h blev indført ved lov nr. 1604 af 22. december 2010 og er senest ændret ved lov nr. 418 af 12. maj 2012. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 9 h. Udlændingen skal senest samtidig med indgivelse af ansøgning, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet, betale et gebyr
1) på 6.100 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1,
2) på 3.025 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 2, 3 og 4,
3) på 3.900 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 5,
4) på 3.900 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 6, jf. dog nr. 5,
5) på 3.025 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 6, for så vidt angår sportsfolk, ambassadepersonale, trainees og forskere,
6) på 3.025 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 8,
7) på 1.600 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 1, 1. pkt. med henblik på at studere,
8) på 2.125 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 j og § 9 k, stk. 1, 1. pkt.,
9) på 1.975 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter §§ 9 m og 9 n,
10) på 2.125 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 f,
11) på 2.800 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 1,
12) på 2.575 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 2-5,
13) på 1.600 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 7,
14) på 1.650 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 8,
15) på 1.650 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 10,
16) på 1.600 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 9,
17) på 3.550 kr. for at indgive ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. § 11, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er nævnt i nr. 1-10.
Stk. 2. For indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 1, skal udlændingen senest samtidig med indgivelsen af ansøgningen om genoptagelse betale et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne. For indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 1 skal klageren senest samtidig med indgivelsen af klagen betale et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne. For indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag omfattet af 2. pkt. skal klageren senest samtidig med indgivelsen af ansøgningen om genoptagelse betale et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne.
Stk. 3. Gebyr efter stk. 2, 1. pkt., tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes. Gebyr efter stk. 2, 2. pkt., tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Gebyr efter stk. 2, 3. pkt., tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.
Stk. 4. Ansøgningen afvises, hvis betingelsen i stk. 1 ikke er opfyldt. Hvis en ansøgning, der er omfattet af stk. 1, afvises på andet grundlag, jf. § 9 a, stk. 4, § 9 f, stk. 7, § 9 g, stk. 2 og 3, § 9 i, stk. 2, § 9 j, stk. 2, § 9 k, stk. 2, § 9 l, stk. 2, § 9 m, stk. 2, § 9 n, stk. 2, § 11, stk. 8, og § 47 b, skal gebyret tilbagebetales fratrukket et beløb på 750 kr.
Stk. 5. Ansøgningen om genoptagelse afvises, hvis betingelsen i stk. 2, 1. pkt., ikke er opfyldt. Klagen afvises, hvis betingelsen i stk. 2, 2. pkt., ikke er opfyldt. Ansøgningen om genoptagelse af klagesagen afvises, hvis betingelsen i stk. 2, 3. pkt., ikke er opfyldt.
Stk. 6. De beløb, der er angivet i stk. 1, 2 og 4, reguleres fra og med 2012 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes dog til det nærmeste beløb, som er deleligt med 5 kr.
Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om indbetaling af gebyrer efter stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og stk. 4, jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16.
(…)

I bekendtgørelse nr. 1286 af 16. december 2011 om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet er der fastsat regler om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer.

Baggrund

Som led i aftale om genopretning af dansk økonomi, som Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den 25. maj 2010, blev der ved lov nr. 1604 af 22. december 2010 (Lovforslag nr. L 66 fremsat den 17. november 2010) indført hjemmel til at opkræve gebyr for bl.a. behandlingen af ansøgninger om opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet.

Tilsvarende blev der også etableret hjemmel til, at der skal betales et gebyr for at få behandlet en klage eller en anmodning om genoptagelse.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2011 og finder anvendelse på ansøgninger, der indgives efter lovens ikrafttræden, samt klager over afslag og anmodninger om genoptagelse, der vedrører en ansøgning indgivet efter lovens ikrafttræden.

Gebyrundtagne sager

Efter en konkret vurdering i den enkelte sag kan gebyrkravet fraviges, hvis Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne tilsiger det. Tyrkiske statsborgere, der er omfattet af associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet af 12. september 1963, er på den baggrund ikke omfattet af reglerne om gebyrbetaling. Dette gælder således tyrkiske statsborgere, der søger om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse i Danmark.

Gebyrfritagne sager

Udlændingelovens § 9 h, stk. 1, opregner udtømmende, hvilke sagskategorier der er omfattet af gebyrreglerne.

Her nævnes eksempler på gebyrfritagne sagskategorier. Eksemplerne er ikke udtømmende.

Eksempler på gebyrfritagne sagskategorier er som følgende:

  • Klager over sagsbehandling eller sagsbehandlingstid.
  • Klager over inddragelse af opholdstilladelse.
  • Klager til ministeriet over afslag på en ansøgning, der er indgivet til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (tidligere Udlændingeservice) før den 1. januar 2011. 
  • Anmodninger om genoptagelse til ministeriet, der vedrører en ansøgning, der er indgivet til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering før den 1. januar 2011.
  • Klage over afslag på working holiday – herunder også klage over afslag på forlængelse og tidsubegrænset opholdstilladelse på denne baggrund.
  • Klage over afslag på opholdstilladelse som volontør – herunder også klage over afslag på forlængelse og tidsubegrænset opholdstilladelse på denne baggrund.
  • Klage over afslag på opholdstilladelse til en mellemliggende periode mellem to perioder med et opholdsgrundlag.
  • Klage over afslag på arbejdstilladelse til udlændinge med bopæl uden for Danmark (pendlere).
  • Udlændinge omfattet af montørreglen.

Gebyrsatser

Udlændingelovens § 9 h, stk. 1, opregner, hvad gebyrsatserne for de forskellige sagskategorier er.

Efter udlændingelovens § 9 h, stk. 2, 2. pkt., skal en udlænding ved indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, der vedrører en ansøgning om opholdstilladelse som bl.a. arbejdstager, studerende, forsker, au pair, praktikant, samt medfølgende familie til arbejdstagere, studerende, forskere og praktikanter, senest samtidig med indgivelsen af klagen betale et gebyr på 780 kr. (2013-niveau). Gebyrsatserne er hidtil reguleret årligt. 

Hvis der klages over eller anmodes om genoptagelse af flere forskellige afgørelser, skal der indbetales gebyr for hver enkelt klage/anmodning.

Tidspunktet for gebyrets indbetaling og afvisning

Gebyret skal betales senest samtidig med indgivelsen af en klage eller anmodning om genoptagelse, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 2, 2. og 3. pkt.  Sagsbehandlingen vil først blive påbegyndt, når det rettidigt indbetalte gebyr er registreret indbetalt på sagen.

Klagen eller anmodningen om genoptagelse skal være ledsaget af dokumentation for indbetalingen, eksempelvis i form af kvittering fra overførsel via netbank eller kvittering fra bank eller posthus.

Klagen eller anmodningen om genoptagelse anses for indgivet den dato, hvor den modtages af udlændingemyndighederne.

Betalingen anses for rettidig, hvis indbetaling er sket senest samtidig med indgivelsen af klagen eller anmodningen om genoptagelse.

Hvis gebyret ikke er betalt eller betalt rettidigt, vil ansøgningen, klagen eller anmodningen om genoptagelse blive afvist, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 4, og 5.

Tilbagebetaling af gebyr

Hvis det konkret vurderes, at der ikke skal betales gebyr i en sag, eller der f.eks. er blevet indbetalt for meget gebyr, vil gebyret blive tilbagebetalt.

Klagegebyret tilbagebetales endvidere, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, og genoptagelsesansøgningsgebyret tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

Der sker ikke tilbagebetaling af gebyret, hvis klagen frafaldes, eller klagen af anden grund ikke længere har betydning for klageren.

Klageadgang

Afgørelser om afvisning på grund af manglende betaling af gebyret truffet af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering efter udlændingelovens § 9 h, stk. 4, 1. pkt., kan ikke påklages, jf. udlændingelovens § 46 a, stk. 2.


Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post