MULTI
Du er her: ForsideNyheder2018

Nyheder og pressemeddelelser fra 2018

  • Paposhvili-dommen

    Dato: 03-03-2018

    Den 13. december 2016 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer dom i sagen Paposhvili mod Belgien (app.nr. 41738/10). Dommen vedrører en meget alvorligt syg udlændings ret til at forblive i en EU-medlemsstat grundet sine helbredsmæssige forhold. I dommen tages der stilling til, hvornår en udlændings meget alvorlige helbredsmæssige forhold kan begrunde en tilladelse til at forblive i en EU-medlemsstat i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og artikel 8. Dommen kan have betydning i enkelte sager, hvor Udlændingenævnet har truffet afgørelse efter den 13. december 2016. Udlændingenævnet har ikke statistikmæssig mulighed for at finde frem til eventuelle sager, hvor dommen måtte kunne have betydning, da Udlændingenævnet ikke særskilt registrerer helbredsmæssige forhold, og da Udlændingenævnet ikke har ressourcemæssige muligheder for at gennemgå samtlige sager, som er afgjort af Udlændingenævnet siden den 13. december 2016. Hvis man har modtaget en afgørelse fra Udlændingenævnet efter den 13. december 2016, og man mener, at Paposhvili-dommen kan have betydning for ens sag, kan man søge om genoptagelse af sagen ved at rette henvendelse til Udlændingenævnet. Det vil bero på en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om der er grundlag for at genoptage sagen. Dommen kan i sin helhed findes ved at klikke på overskriften og derefter klikke på linket sidst i nyheden.

  • The Paposhvili judgement

    Dato: 02-03-2018

    On the 13th December 2016 the Grand Chamber of The European Court of Human Rights delivered a judgement regarding the case Paposhvili vs. Belgium (app.no. 41738/10). The judgement concerns a very seriously ill foreign citizen’s right to stay in a EU member state due to his medical condition. The judgement includes considerations concerning when a foreign citizen’s very serious medical condition can lead to a right to stay in a EU member state in accordance with the European Convention on Human Rights’ articles 3 and 8. The judgement may be of importance in certain cases, where the Immigration Appeals Board has reached a decision after the 13th December 2016. The Immigration Appeals Board has no possibility through statistics of finding any cases where the judgement may be of importance, as the Immigration Appeals Board does not separately register medical conditions, and as the Immigration Appeals Board does not have the resources to examine all cases, which have been decided upon by the Immigration Appeals Board since the 13th December 2016. If you have received a decision from the Immigration Appeals Board after the 13th December 2016, and you believe, that the Paposhvili judgement can be of importance in your case, you can request a resumption of your case by contacting the Immigration Appeals Board. It will depend on a concrete assessment of the circumstances of the case, whether there are grounds for reopening the case. The judgement can be found in its entirety by clicking the heading and then clicking the link at the end of the news.


Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3800 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post