MULTI
Du er her: ForsidePraksisTidsubegrænset opholdstilladelse Unge mellem 18 og 19 år
 • Udlændingenævnets afgørelse af 15. januar 2018 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse

  Dato: 15-01-2018

  Udlændingenævnet omgjorde i januar 2018 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse til en bangladeshisk statsborger under henvisning til, at ansøgeren ikke havde været i uafbrudt uddannelse frem til det fyldte 18. år, jf. § udlændingelovens § 11, stk. 12, jf. stk. 16.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at han ikke var omfattet af personkredsen i udlændingelovens § 11, stk. 12. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren søgte om tidsubegrænset opholdstilladelse den 15. juni 2016, at han fyldte 18 år den 24. juni 2016, at han var diagnosticeret med blandet obsessiv-kompulsiv tilstand og kroniske, motoriske og vokale tics, at han havde afbrudt sin gymnasiale uddannelse ganske kort tid inden, at han fyldte 18 år, og at afbrydelsen skyldtes hans psykiske sygdom, som førte til indlæggelse op til hans 18 års fødselsdag. Udlændingenævnet fandt på denne baggrund det bedst stemmende med Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN’s Handicap-konvention, ikke at meddele ansøgeren afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at han ikke havde været i uafbrudt uddannelse frem til det fyldte 18. år, jf. § udlændingelovens § 11, stk. 12, jf. stk. 16. FAM/2018/10.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 26. januar 2017 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt beskæftigelse efter afslutning af folkeskolen

  Dato: 26-01-2017

  Udlændingenævnet omgjorde i januar 2017 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse til en sudansk statsborger, som i december 2007 var meddelt opholdstilladelse i Danmark i medfør af udlændingelovens § 9 c, stk. 1, og som senest havde fået forlænget sin opholdstilladelse til juli 2020.

  Udlændingenævnet fandt efter en konkret vurdering, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren siden afslutningen af folkeskolen ikke havde været under uddannelse eller i ordinær fuldtidsbeskæftigelse, frem til ansøgeren fyldte 18 år i oktober 2015, hvor han havde indgivet ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens dagældende § 11, stk. 10. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren til sagen havde fremsendt et afgangsbevis for 10. klasse fra juni 2015, en kopi af en ansøgning fra juli 2015 om optagelse på en ungdomsuddannelse, hvoraf det fremgik, at ansøgeren ønskede at gå på VUC i perioden fra primo august 2015 til ultimo juli 2016, og et brev fra februar 2016, hvoraf det fremgik, at ansøgeren medio august 2015 havde første undervisningsdag på et kursus, som gav ret til optagelse på en gymnasial uddannelse, ligesom ansøgeren var fortsat på dette kursus for at kunne blive optaget på en gymnasial uddannelse. FAM/2017/28.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 3. december 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år

  Dato: 03-12-2015

  Udlændingenævnet omgjorde i december 2015 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse til en statsborger fra Irak født i 1996, jf. udlændingelovens § 11, stk. 10. Ansøgeren havde til støtte for klagen fremsendt ”Bevis for almen forberedelseseksamen” af juni 2015 fra VUC Vest. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling havde telefonisk over for Udlændingenævnet oplyst, at ”Bevis for almen forberedelseseksamen” var bevis for, at ansøgeren havde afsluttet 9. klasse.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren først i juni 2015 som 19-årig havde afsluttet folkeskolen. Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at ansøgeren var omfattet af udlændingelovens § 11, stk. 10. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren havde fremsendt ”Bevis for almen forberedelseseksamen” fra juni 2015, hvoraf det fremgik, at ansøgeren i sommeren 2015 havde bestået almen forberedelseseksamen ved VUC Vest. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling havde oplyst overfor Udlændingenævnet, at ”Bevis for almen forberedelseseksamen” var bevis for, at ansøgeren havde afsluttet 9. klasse. Endelig lagde Udlændingenævnet vægt på, at ansøgeren havde været udrejst af Danmark i perioden fra januar 2002 til juni 2008, da hun var blevet bortført af sin fader, og at hun fra juni 2008, hvor hun returnerede til Danmark, og til tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse havde dokumenteret, at hun havde været aktivt studerende i hele perioden. FAM/2015/210.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 22. oktober 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse – Beskæftigelseskravet

  Dato: 22-10-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark til en statsborger fra Tyrkiet. Ansøgeren, som var født i Danmark i 1995, fik opholdstilladelse i Danmark i medfør af den dagældende udlændingelovs § 9, stk. 1, nr. 3. Ansøgeren oplyste, at hun havde været i uafbrudt uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, at hun afsluttede 9. klasse i juni 2011, at hun gennemførte grundforløbsuddannelse for den erhvervsfaglige fællesindgang, sundhed, omsorg og pædagogik i december 2011, at hun i marts 2013 bestod social- og sundhedshjælperuddannelsen, at hun havde arbejdet som afløser på et plejehjem uden noget bestemt timetal per uge siden marts 2013, og at hun i maj 2013 blev ansat som social- og sundhedsassistentelev, men at hendes ansættelse begyndte i august 2013 med forventet afslutning i april 2015.

  Udlændingenævnet fandt det rettest at vurdere sagen efter de lempeligere bestemmelser i udlændingelovens § 11, stk. 10, da ansøgeren fyldte 18 år få måneder efter indgivelsen af ansøgningen om tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændingenævnet fandt imidlertid, at ansøgeren ikke opfyldte betingelserne for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 11, stk. 10, da ansøgeren afsluttede 9. klasse i juni 2011, og at hun dernæst frem til sin 18 års fødselsdag i juli 2013 ikke havde været i uafbrudt fuldtidsbeskæftigelse eller under uddannelse, idet ansøgeren i perioden fra marts 2013 til august 2013 ikke havde haft fuldtidsbeskæftigelse eller været under uddannelse. Udlændingenævnet bemærkede, at selvom ansøgeren havde været ansat på et plejehjem, havde ansøgerens ansættelse været uden noget bestemt timetal om ugen, ligesom ansøgeren reelt arbejdede mellem 9 og 25 timer om ugen, hvilket var et lavere timetal end fuldtidsbeskæftigelse. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren havde arbejdet på deltid i to måneder, hvilket svarede til ca. en måneds ordinær beskæftigelse. For så vidt angik ansøgerens uddannelsesforhold, henviste Udlændingenævnet til, at gymnasiale og erhvervsrettede uddannelsesforløb alene kan indgå ved beregningen af, om en udlænding har været under uddannelse i mindst tre år inden for de seneste fem år, jf. udlændingelovens § 11, stk. 6, såfremt uddannelsen er afsluttet. Uddannelse på folkeskoleniveau, som ikke er gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse, kan derfor ikke indgå i vurderingen. Det var derfor alene ansøgerens afsluttede social- og sundhedshjælperuddannelse, der var normeret til et år og to måneder, der kunne indgå i vurderingen, hvorfor Udlændingenævnet på baggrund af de samlede forhold fandt, at kravet i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, ikke var opfyldt. FAM/2014/161.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 22. oktober 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse – Beskæftigelseskravet

  Dato: 22-10-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark til en statsborger fra Tyrkiet, der var født i marts 1995. Ansøgeren havde siden 1999 haft opholdstilladelse i Danmark. Ansøgeren havde oplyst, at han havde bestået folkeskolens 10. klasses prøve i juni 2012, at han i november 2012 begyndte på en erhvervsskole, og at han i perioden fra juli 2013 til december 2013 havde job i en almennyttig forening med otte timer om ugen.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke havde været under uafbrudt uddannelse eller i uafbrudt ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen i 2012, idet han efter folkeskolens afslutning i juni 2012 ikke blev optaget på en ny uddannelse, og at videreuddannelsen på erhvervsskolen først skete fra november 2012, hvorfor kravet om, at ansøgeren skulle have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse fra senest sommerferiens afslutning og frem til en ny studiestart, burde kunne stilles i ansøgerens sag. Ansøgeren skulle således opfylde de almindelige betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændingenævnet fandt endvidere, at ansøgeren med en arbejdstid på otte timer om ugen ikke opfyldte kravet i udlændingelovens § 11, stk. 10. Udlændingenævnet fandt herefter, at ansøgeren ikke havde været i ordinær beskæftigelse eller uddannelse i mindst tre år indenfor de seneste fem år forud for meddelelsen af tidsubegrænset opholdstilladelse, da det alene er uddannelser på et højere niveau end folkeskolen, eksempelvis en afsluttet gymnasial eller erhvervsrettet uddannelse, der kan indgå i beregningen af, hvorvidt betingelserne i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, kan anses for opfyldt, hvorfor ansøgerens uddannelse på erhvervsskolen ikke kunne indgå i vurderingen af, hvorvidt ansøgeren opfyldte betingelserne i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, da uddannelsen ikke var afsluttet på afgørelsestidspunktet. FAM/2014/213.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 22. oktober 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse – Beskæftigelseskravet

  Dato: 22-10-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse til en statsborger fra Makedonien, der var født i juni 1995, og som havde haft opholdstilladelse i Danmark siden fødslen, under henvisning til, at ansøgeren ikke opfyldte beskæftigelseskravet i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. Ansøgeren havde i juni 2012 afsluttet folkeskolens 10. klasse og var i februar 2013 startet på et grundforløb på teknisk erhvervsskole. Ansøgeren havde fra marts 2012 været ansat i fem timer om ugen i en fast food restaurant. Ansøgeren indgav i maj 2013 ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse i forbindelse med, at ansøgeren fyldte 18 år.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke var omfattet af de lempeligere regler for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse for unge udlændinge, der indgiver en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse forud for det fyldte 19. år, såfremt udlændingen har været i uafbrudt uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, jf. udlændingelovens § 11, stk. 10. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren ikke havde været i uafbrudt uddannelse eller fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, da han afsluttede folkeskolens 10 klasse i juni 2012 og først påbegyndte grundforløbet på teknisk erhvervsskole i februar 2013. Udlændingenævnet fandt i den forbindelse, at ansøgerens fritidsjob i en fast food restaurant ikke kunne anses som ordinær fuldtidsbeskæftigelse, da beskæftigelse skal have et omfang af minimum 30 timer om ugen for at kunne være fuldtidsbeskæftigelse. Udlændingenævnet fandt således på baggrund af sagens oplysninger, herunder ansøgerens egne oplysninger, at ansøgeren ikke havde været i ordinær beskæftigelse eller under uddannelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre år inden for de sidste fem år, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. FAM/2014/214.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 22. oktober 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse

  Dato: 22-10-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, til en statsborger fra Tyrkiet. Ansøgeren afsluttede folkeskolens 9. klasse i juni 2012, deltog i undervisning i folkeskolens 10. klasse frem til januar 2013 og startede på en erhvervsrettet uddannelse i oktober 2013. Ansøgeren havde været i ordinær deltidsbeskæftigelse i perioden fra maj 2012 til juni 2013 i en detailforretning.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke var omfattet af de lempeligere regler for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse for unge udlændinge, der indgiver en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse forud for det fyldte 19. år, såfremt udlændingen har været i uafbrudt uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, jf. udlændingelovens § 11, stk. 10. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren ikke havde været i uafbrudt uddannelse eller i ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, da hun afsluttede folkeskolens 9. klasse i juni 2012, ikke afsluttede folkeskolens 10. klasse og først påbegyndte en erhvervsrettet uddannelse i oktober 2013. Udlændingenævnet fandt endvidere, at ansøgeren ikke havde været i ordinær beskæftigelse eller under uddannelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre år inden for de sidste fem år, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, og lagde i den forbindelse vægt på, at ansøgeren ikke havde dokumenteret at have været i ordinær beskæftigelse eller under uddannelse i mindst tre år inden for de sidste fem år forud for Udlændingenævnets afgørelse – det vil sige fra oktober 2009. Udlændingenævnet henviste til, at ansøgeren alene havde dokumenteret, at ansøgeren inden for de sidste fem år forud for Udlændingenævnets afgørelse havde været i ordinær beskæftigelse i juli 2013 og i ordinær deltidsbeskæftigelse i maj 2011 og juni 2011 og i perioden fra maj 2012 til juni 2013. Udlændingenævnet fandt således, at ansøgeren alene havde været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse med et timetal på mindst 30 timer ugentligt i en måned og i ordinær deltidsbeskæftigelse med et timetal på mellem 15 og 29 timer ugentligt i 15 måneder. Beskæftigelse med et ugentligt timetal på mellem 15 og 29 timer indgår med 3/5 i beregningen af, om ansøgeren har været i ordinær beskæftigelse. Udlændingenævnet fandt således, at ansøgerens ordinære deltidsbeskæftigelse omregnet svarede til, at ansøgeren kunne anses for at have været i ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for de sidste fem år forud for Udlændingenævnets afgørelse. Udlændingenævnet fandt derfor, at ansøgeren samlet set havde været i ordinær beskæftigelse i 10 måneder inden for de seneste fem år forud for Udlændingenævnets afgørelse. FAM/2014/215.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 22. oktober 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Beskæftigelseskravet

  Dato: 22-10-2014

  Udlændingenævnet omgjorde i oktober 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark til en statsborger fra Tyrkiet under henvisning til, at ansøgeren ikke siden afslutningen af folkeskolen havde været under uddannelse eller i ordinær fuldtidsbeskæftigelse, frem til ansøgeren fyldte 18 år. Ansøgeren bestod folkeskolens 10. klasse i juni 2012. Under sagens behandling ved Udlændingenævnet fremsendte ansøgeren dokumentation for, at ansøgeren i februar 2012 havde søgt om optagelse på en videregående uddannelse, at ansøgeren i september 2012 blev optaget på den videregående uddannelse, og at uddannelsen startede i oktober 2012.

  Udlændingenævnet fandt, at henset til den korte tidsmæssige periode fra ansøgerens afslutning af folkeskolens 10. klasse i juni 2012 til påbegyndelsen af en ny uddannelse i oktober 2012, herunder afholdt sommerferie, var ansøgeren fortsat omfattet af udlændingelovens § 11, stk. 10, hvorfor Udlændingenævnet tilbagesendte sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på, at Udlændingestyrelsen kunne tage stilling til, om de øvrige betingelser for at meddele ansøgeren tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark var opfyldt. FAM/2014/216.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 18. juni 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse

  Dato: 18-06-2014

  Udlændingenævnet omgjorde i juni 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse til en irakisk statsborger under henvisning til, at ansøgeren ikke opfyldte beskæftigelseskravet i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8.

  Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren indgav ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse i februar 2013, og at ansøgeren i marts 2013 fyldte 18 år. Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at ansøgeren kunne anses for at være omfattet af de særlige regler i udlændingelovens § 11, stk. 10, (lempeligere regler for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse for unge udlændinge, der indgiver en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse forud for det fyldte 19. år, såfremt udlændingen har været i uafbrudt uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen) i forhold til fritagelse fra beskæftigelseskravet. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at ansøgeren havde ansøgt om optagelse på en videregående uddannelse i marts 2013, hvor hun fortsat var i gang med folkeskolen, at hun fik tilsendt bekræftelse på optagelse på uddannelsen i juni 2013 i forbindelse med, at hun afsluttede folkeskolens 10. klasse, og at hun i umiddelbar forlængelse heraf påbegyndte uddannelsen i september 2013. Udlændingenævnet fandt, at det henset til den korte tidsmæssige periode fra ansøgerens afslutning af folkeskolens 10. klasse i juni 2013 til hendes opstart på uddannelsen i september 2013 ikke burde stilles som betingelse for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, at ansøgeren havde været i beskæftigelse i den mellemliggende periode. FAM/2014/84.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 23. august 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år – Uafbrudt uddannelse eller beskæftigelse

  Dato: 23-08-2013

  Udlændingenævnet stadfæstede i august 2013 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren ikke opfyldte beskæftigelseskravet i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. Ansøgeren afsluttede i juni 2011 folkeskolen, hvorefter han i november 2011 påbegyndte et uddannelsesforløb. Ansøgeren var i den mellemliggende periode volontør på et værksted, hvor han ikke modtog løn for sit arbejde. Ansøgeren indgav i juli 2012 en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark i forbindelse med, at han fyldte 18 år.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke var omfattet af de lempeligere regler for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse for unge udlændinge, der indgiver en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse forud for det fyldte 19. år, såfremt udlændingen har været i uafbrudt uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, jf. udlændingelovens § 11, stk. 10. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren ikke havde været i uafbrudt uddannelse eller fuldtidsbeskæftigelse siden afslutningen af folkeskolen, idet ansøgerens volontørstilling på et værksted ikke kunne anses som ordinær fuldtidsbeskæftigelse, da ordinær beskæftigelse skal være aflønnet efter gældende overenskomst eller udført under sædvanlige løn- og ansættelsesforhold. Udlændingenævnet fandt endvidere på baggrund sagens oplysninger, herunder ansøgerens egne oplysninger, at ansøgeren ikke havde været i ordinær beskæftigelse eller under uddannelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre år inden for de sidste fem år, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8. FAM/2013/98.


Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3800 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post