Nævnet

Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 1, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 2.

Læs mere om Udlændingenævnet

 

Nyheder

 • Udlændingenævnet har nu gennemgået tidligere trufne afgørelser i familiesammenføringssager vedrørende somaliske statsborgere, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet
  (21-11-2018)
  Den 1. november 2018 oplyste Udlændingenævnet, at Udlændingenævnet har genovervejet sin praksis for meddelelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager vedrørende somaliske statsborgere, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet.

  Udlændingenævnet oplyste i den forbindelse, at Udlændingenævnet fremover i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, ikke for tiden vil fastsætte en udrejsefrist. Udlændingenævnet vil i stedet orientere ansøgeren i familiesammenføringssagen om, at hvis Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse i den herboende references asylsag, skal ansøgeren i familiesammenføringssagen udrejse i overensstemmelse med den af Flygtningenævnet i den forbindelse fastsatte udrejsefrist.

  Udlændingenævnet tilkendegav samtidig, at Udlændingenævnet ville overveje, om – og i givet fald i hvilket omfang – den besluttede justering af praksis for fastsættelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, kunne få betydning for sager, hvor Udlændingenævnet tidligere har truffet afgørelse.

  Udlændingenævnet har nu tilendebragt sine overvejelser.

  Udlændingenævnet har foretaget en manuel gennemgang af de sager, hvori Udlændingenævnet har truffet afgørelse i familiesammenføringssager vedrørende somaliske statsborgere siden starten af projektet vedrørende inddragelse/nægtelse af forlængelse af somaliske statsborgeres asyl- og familiesammenføringstilladelser.

  Udlændingenævnet har i den forbindelse gennemgået de sager, hvor Udlændingenævnet har truffet afgørelse i familiesammenføringssagen, før Flygtningenævnet har truffet afgørelse i referencens asylsag, og hvor referencens opholdsgrundlag fortsat på nuværende tidspunkt ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet. Udlændingenævnet har i disse sager sendt et brev til de pågældende om, at Udlændingenævnet har ændret sin beslutning om fastsættelse af udrejsefrist og har meddelt de pågældende, at Udlændingenævnet således ikke fastsætter en udrejsefrist for de pågældende. Udlændingenævnet har samtidig oplyst de pågældende om, at det påhviler de pågældende at udrejse i overensstemmelse med den af Flygtningenævnet fastsatte udrejsefrist i referencens sag, såfremt Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse af referencens asylsag.

  Udlændingenævnet har derudover i enkelte sager, hvor Flygtningenævnet – efter at Udlændingenævnet har truffet afgørelse i familiesammenføringssagen og i den forbindelse fastsat en udrejsefrist – har omgjort eller hjemvist referencens asylsag, besluttet af egen drift at genoptage de pågældende familiesammenføringssager og at hjemvise disse sager til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen i første instans, således at familiesammenføringssagerne kan blive vurderet i forbindelse med den fornyede vurdering af referencens asylsag.

 • Udlændingenævnet justerer praksis vedrørende fastsættelse af udrejsefrist i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet
  (01-11-2018)
  Der har i den seneste tid været fokus på udlændingemyndighedernes fastsættelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet. Udlændingenævnet har erfaret, at Udlændingestyrelsen har justeret sin praksis på dette område, således at styrelsen i forbindelse med en afgørelse i en familiesammenføringssag vejleder ansøgeren om, at hvis Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen om inddragelse i referencens asylsag, skal ansøgeren i familiesammenføringssagen udrejse i overensstemmelse med den af Flygtningenævnet fastsatte udrejsefrist.

  På denne baggrund har Udlændingenævnet genovervejet sin praksis for meddelelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet.

  Udlændingenævnet vil således fremover i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, ikke for tiden fastsætte en udrejsefrist. Udlændingenævnet vil i stedet orientere ansøgeren i familiesammenføringssagen om, at hvis Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse i den herboende references asylsag, skal ansøgeren i familiesammenføringssagen udrejse i overensstemmelse med den af Flygtningenævnet i den forbindelse fastsatte udrejsefrist.

  Udlændingenævnet overvejer, om – og i givet fald i hvilket omfang – den besluttede justering af praksis for fastsættelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, kan få betydning for sager, hvor Udlændingenævnet tidligere har truffet afgørelse.

 • Kritik af Udlændingenævnet
  (03-10-2018)
  FN’s Handikapkomité har i en udtalelse dateret den 31. august 2018 udtalt kritik af Udlændingenævnets afgørelse om afslag på ægtefællesammenføring til en ukrainsk statsborger.

  Sagen vedrørte en kvindelig, ukrainsk statsborger, der i august 2013 af Udlændingestyrelsen blev meddelt afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 5, idet hendes herboende ægtefælle, der var dansk statsborger, havde modtaget offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Den herboende ægtefælle var i 2009 kommet ud for en trafikulykke, og han havde i den forbindelse pådraget sig en hjerneskade, der påvirkede ham kognitivt og motorisk, og han havde på den baggrund været uarbejdsdygtig og efterfølgende modtaget kontanthjælp. Udlændingenævnet stadfæstede i december 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse, idet Udlændingenævnet lagde vægt på blandt andet, at den herboende ægtefælle havde været i et udredningsforløb, og at der ikke var oplysninger om, at parret ikke ville kunne tage ophold i Ukraine.

  I december 2015 ophævede Østre Landsret Udlændingenævnets afgørelse, men i december 2016 frifandt Højesteret Udlændingenævnet i sagen, hvorefter sagen blev indbragt for FN’s Handicapkomité.

  Udlændingenævnet har efter modtagelsen af udtalelsen fra FN’s Handicapkomité besluttet at genoptage behandlingen af sagen.

  FN’s Handicapkomités udtalelse kan læses på komitéens hjemmeside, når den er offentliggjort.

Nyhedsarkiv

 

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring Udlændingenævnets virksomhed.

Statistik for nævnets virksomhed

 

 

nyidanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

www.nyidanmark.dkLink til nyidanmark.dk

 

Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3800 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post