Nævnet

Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 1, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 2.

Læs mere om Udlændingenævnet

 

Nyheder

 • Kritik af Udlændingenævnet
  (03-10-2018)
  FN’s Handikapkomité har i en udtalelse dateret den 31. august 2018 udtalt kritik af Udlændingenævnets afgørelse om afslag på ægtefællesammenføring til en ukrainsk statsborger.

  Sagen vedrørte en kvindelig, ukrainsk statsborger, der i august 2013 af Udlændingestyrelsen blev meddelt afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 5, idet hendes herboende ægtefælle, der var dansk statsborger, havde modtaget offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Den herboende ægtefælle var i 2009 kommet ud for en trafikulykke, og han havde i den forbindelse pådraget sig en hjerneskade, der påvirkede ham kognitivt og motorisk, og han havde på den baggrund været uarbejdsdygtig og efterfølgende modtaget kontanthjælp. Udlændingenævnet stadfæstede i december 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse, idet Udlændingenævnet lagde vægt på blandt andet, at den herboende ægtefælle havde været i et udredningsforløb, og at der ikke var oplysninger om, at parret ikke ville kunne tage ophold i Ukraine.

  I december 2015 ophævede Østre Landsret Udlændingenævnets afgørelse, men i december 2016 frifandt Højesteret Udlændingenævnet i sagen, hvorefter sagen blev indbragt for FN’s Handicapkomité.

  Udlændingenævnet har efter modtagelsen af udtalelsen fra FN’s Handicapkomité besluttet at genoptage behandlingen af sagen.

  FN’s Handicapkomités udtalelse kan læses på komitéens hjemmeside, når den er offentliggjort.

 • Udlændingenævnet udgiver årsberetning for 2017
  (14-06-2018)
  I dag udgives Udlændingenævnets femte årsberetning, der dækker Udlændingenævnets aktiviteter i 2017. Udlændingenævnet blev oprettet pr. 1. januar 2013 og behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, visum og administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i første instans, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i første instans.

  Udlændingenævnet hører organisatorisk til under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Beretningen over Udlændingenævnets virksomhed i det femte år af Udlændingenævnets eksistens viser blandt andet, at Udlændingenævnet i 2017 behandlede i alt 3.580 sager, heraf 2.765 sager på familiesammenføringsområdet, 538 sager på erhvervsområdet, 110 sager på visumområdet og 167 genoptagelsessager. Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2017 219 dage, og Udlændingenævnet havde ved udgangen af 2017 2.110 verserende sager.

  Udlændingenævnet stadfæstede i 2017 63 % af de sager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens 15 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 6 % af sagerne blev omgjort, 10 % af sagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 6 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udlændingenævnet stadfæstede herudover i 2017 54 % af de sager, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration havde truffet afgørelse i første instans, mens 14 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 7 % af sagerne blev omgjort, 12 % af sagerne blev afsluttet uden afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 13 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udlændingenævnet overtog pr. 1. marts 2017 behandlingen af klagesager på visumområdet i de sager, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse i første instans. Udlændingenævnet stadfæstede i 2017 45 % af de visumsager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens 15 % af visumsagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 5 % af visumsagerne blev omgjort, 31 % af visumsagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 4 % af visumsagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage).

  Udover statistiske oplysninger indeholder Udlændingenævnets årsberetning for 2017 en gennemgang af de sagsområder, som Udlændingenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til i 2017, illustreret ved resuméer af en række afgørelser, som Udlændingenævnet har truffet i løbet af året, herunder særskilte afsnit om Danmarks internationale forpligtelser og familiesammenføring til personer med midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3.

  Årsberetningen kan ses ved at trykke på overskriften.

  Nærmere oplysninger om årsberetningen kan herudover fås ved at kontakte Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, på telefon 99 68 62 00, eller Udlændingenævnets sekretariatschef, Michael Lohmann Kjærgaard, på telefon 61 98 38 00.

 • Udlændingenævnet har fået nye telefon- og åbningstider fra fredag den 1. juni 2018
  (29-05-2018)
  Udlændingenævnet har fået nye telefon- og åbningstider fra fredag den 1. juni 2018. Udlændingenævnet holder nu åbent for telefoniske og personlige henvendelser mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 9.00 til kl. 12.00 og torsdag fra kl. 12.00 til kl. 15.00.

Nyhedsarkiv

 

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring Udlændingenævnets virksomhed.

Statistik for nævnets virksomhed

 

 

nyidanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

www.nyidanmark.dkLink til nyidanmark.dk

 

Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3800 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post