Nævnet

Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 1, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 2.

Læs mere om Udlændingenævnet

 

Nyheder

 • Udlændingenævnet genoptager behandlingen af visse sager om familiesammenføring vedrørende tyrkiske statsborgere, som blev berostillet under henvisning til EU-Domstolens sag C-138/13 (Dogan)
  (19-09-2014)
  Udlændingenævnet berostillede i juli 2014 et antal sager, hvor herboende tyrkiske statsborgere, der er omfattet af Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, ønsker familiesammenføring med ægtefæller og børn, med henblik på en nærmere overvejelse af dommens rækkevidde.

  Justitsministeriet har ved notat af 17. september 2014 vurderet, at dommen ikke giver anledning til ændringer af udlændingelovens regler om familiesammenføring, og behandlingen af de sager, som midlertidigt blev sat i bero på vurdering af dommen, kan nu genoptages.
  Udlændingenævnet vil i de berørte sager – i det omfang det er muligt –orientere ansøgeren om, at behandlingen af vedkommendes sag nu er genoptaget i Udlændingenævnet.

 • Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1 (forståelsen af 5 års ophold)
  (13-08-2014)
  Udlændingenævnet har i februar måned 2014 omgjort Udlændingestyrelsens vurdering i tre sager i forhold til forståelsen af, hvornår en ansøger kan anses for at have boet lovligt i mindst fem år i Danmark og i hele perioden haft opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1.
 • Berostillelse af visse sager om familiesammenføring vedrørende tyrkiske statsborgere
  (29-07-2014)
  EU-Domstolen har den 10. juli 2014 afsagt dom i en sag om familiesammenføring efter Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet (sag C-138/13). Det er første gang, at EU-Domstolen har forholdt sig til en konkret sag, der vedrører stand still-klausulernes anvendelse i forhold til de materielle betingelser for familiesammenføring i en situation, hvor en tyrkisk statsborger med ophold i en medlemsstat ønsker familiesammenføring med et familiemedlem, der ikke selv er økonomisk aktiv. Tillægsprotokollen af 23. november 1970 til Associeringsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet af 12. september 1963 og Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 indeholder såkaldte stand still-klausuler, som betyder, at medlemsstaterne ikke må indføre nye restriktioner, der hindrer etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, eller nye begrænsninger for så vidt angår vilkårene for adgang til beskæftigelse for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som har opnået opholds- og arbejdstilladelse efter de nationale regler herom.

  Udlændingenævnet har derfor med henblik på en nærmere overvejelse af dommens betydning besluttet at berostille sager om familiesammenføring til ægtefæller og børn med herboende tyrkiske statsborgere omfattet af associeringsaftalekomplekset.

  Udlændingenævnet vil i de berørte sager, i det omfang det er muligt, orientere ansøgeren om, at vedkommendes sag beror på en fortolkning af dommens betydning for dansk ret, og at ansøgeren har ret til at opholde sig i Danmark, mens disse overvejelser finder sted.

  De sager, hvor betingelserne for opholdstilladelse til ægtefælle/børn efter de gældende reg-ler er opfyldt, og hvor Udlændingenævnet finder grundlag for at omgøre/hjemvise sagen til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, berostilles ikke.

  For så vidt angår de verserende sager om genoptagelse i Udlændingenævnet, vil Udlændingenævnet ligeledes orientere ansøgeren om, at sagen beror på en fortolkning af dommens betydning for dansk ret, og at ansøgeren har ret til at opholde sig i Danmark, mens disse overvejelser finder sted.

Nyhedsarkiv

 

Statistik og måltal

 • Udlændingenævnet har påbegyndt sin virksomhed pr. 01.01.2013, hvorfor statistik og måltal endnu ikke er tilgængelige. Det forventes, at seneste statistik vedrørende nævnets virksomhed vil blive tilgængeliggjort via nedenstående link.

Statistik for nævnets virksomhed

 

 

nyidanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

www.nyidanmark.dkLink til nyidanmark.dk

 

Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post