Nævnet

Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 1, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 2.

Læs mere om Udlændingenævnet

 

Nyheder

 • Udlændingenævnet udgiver årsberetning for 2017
  (14-06-2018)
  I dag udgives Udlændingenævnets femte årsberetning, der dækker Udlændingenævnets aktiviteter i 2017. Udlændingenævnet blev oprettet pr. 1. januar 2013 og behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, visum og administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i første instans, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i første instans.

  Udlændingenævnet hører organisatorisk til under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Beretningen over Udlændingenævnets virksomhed i det femte år af Udlændingenævnets eksistens viser blandt andet, at Udlændingenævnet i 2017 behandlede i alt 3.580 sager, heraf 2.765 sager på familiesammenføringsområdet, 538 sager på erhvervsområdet, 110 sager på visumområdet og 167 genoptagelsessager. Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2017 219 dage, og Udlændingenævnet havde ved udgangen af 2017 2.110 verserende sager.

  Udlændingenævnet stadfæstede i 2017 63 % af de sager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens 15 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 6 % af sagerne blev omgjort, 10 % af sagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 6 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udlændingenævnet stadfæstede herudover i 2017 54 % af de sager, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration havde truffet afgørelse i første instans, mens 14 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 7 % af sagerne blev omgjort, 12 % af sagerne blev afsluttet uden afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 13 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udlændingenævnet overtog pr. 1. marts 2017 behandlingen af klagesager på visumområdet i de sager, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse i første instans. Udlændingenævnet stadfæstede i 2017 45 % af de visumsager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens 15 % af visumsagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 5 % af visumsagerne blev omgjort, 31 % af visumsagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 4 % af visumsagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage).

  Udover statistiske oplysninger indeholder Udlændingenævnets årsberetning for 2017 en gennemgang af de sagsområder, som Udlændingenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til i 2017, illustreret ved resuméer af en række afgørelser, som Udlændingenævnet har truffet i løbet af året, herunder særskilte afsnit om Danmarks internationale forpligtelser og familiesammenføring til personer med midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3.

  Årsberetningen kan ses ved at trykke på overskriften.

  Nærmere oplysninger om årsberetningen kan herudover fås ved at kontakte Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, på telefon 99 68 62 00, eller Udlændingenævnets sekretariatschef, Michael Lohmann Kjærgaard, på telefon 61 98 38 00.

 • Udlændingenævnet har fået nye telefon- og åbningstider fra fredag den 1. juni 2018
  (29-05-2018)
  Udlændingenævnet har fået nye telefon- og åbningstider fra fredag den 1. juni 2018. Udlændingenævnet holder nu åbent for telefoniske og personlige henvendelser mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 9.00 til kl. 12.00 og torsdag fra kl. 12.00 til kl. 15.00.
 • Paposhvili-dommen
  (03-03-2018)
  Den 13. december 2016 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer dom i sagen Paposhvili mod Belgien (app.nr. 41738/10). Dommen vedrører en meget alvorligt syg udlændings ret til at forblive i en EU-medlemsstat grundet sine helbredsmæssige forhold. I dommen tages der stilling til, hvornår en udlændings meget alvorlige helbredsmæssige forhold kan begrunde en tilladelse til at forblive i en EU-medlemsstat i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og artikel 8. Dommen kan have betydning i enkelte sager, hvor Udlændingenævnet har truffet afgørelse efter den 13. december 2016. Udlændingenævnet har ikke statistikmæssig mulighed for at finde frem til eventuelle sager, hvor dommen måtte kunne have betydning, da Udlændingenævnet ikke særskilt registrerer helbredsmæssige forhold, og da Udlændingenævnet ikke har ressourcemæssige muligheder for at gennemgå samtlige sager, som er afgjort af Udlændingenævnet siden den 13. december 2016. Hvis man har modtaget en afgørelse fra Udlændingenævnet efter den 13. december 2016, og man mener, at Paposhvili-dommen kan have betydning for ens sag, kan man søge om genoptagelse af sagen ved at rette henvendelse til Udlændingenævnet. Det vil bero på en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om der er grundlag for at genoptage sagen. Dommen kan i sin helhed findes ved at klikke på overskriften og derefter klikke på linket sidst i nyheden.

Nyhedsarkiv

 

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring Udlændingenævnets virksomhed.

Statistik for nævnets virksomhed

 

 

nyidanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

www.nyidanmark.dkLink til nyidanmark.dk

 

Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3800 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post