Udlændingenævnets afgørelse af 9. marts 2023 – Medfølgende familiemedlem – til personer med opholdstilladelse på baggrund af erhverv – adoptivbarn

Udlændingenævnet stadfæstelse i marts 2023 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) afgørelse om afslag på opholdstilladelse til et medfølgende familiemedlem til en statsborger fra Egypten.

Sagens faktiske omstændigheder

Ansøgeren er et mindreårigt barn, der er født i december 2021. I marts 2022 indgav ansøgerens adoptivforældre, på vegne af ansøgeren, en ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende barn til ansøgerens mor. SIRI traf i juni 2022 afgørelse om afslag på opholdstilladelse som medfølgende familie efter udlændingelovens § 9 m, stk. 1, idet Ankestyrelsen ikke havde anerkendt adoptionen efter dansk ret, fordi forældrene var domicilleret i Danmark på tidspunktet for adoptionen. 

Udlændingenævnets afgørelse


”Udlændingenævnet ændrer ikke SIRI’s afgørelse af [dato] juni 2022. [Ansøgeren] får således ikke opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til [referencen], jf. udlændingelovens § 9 m, stk. 1.

Udlændingenævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at [referencens] adoption af [ansøgeren] ikke kan anerkendes efter dansk ret, jf. Ankestyrelsens afgørelse af […] juni 2022.

Udlændingenævnet har endvidere vurderet, at der ikke er oplyst om særlige grunde til, at [ansøgeren] skal meddeles opholdstilladelse i Danmark under henvisning til, at [ansøgeren] ikke har andre familiemedlemmer end [referencen]. 

Udlændingenævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at der ikke er oplyst om sådanne særlige grunde til, at [referencen] ikke kan vende tilbage til Egypten, hvor [referencen] og [referencens] ægtefælle er statsborgere, for dér at udøve familielivet.  

Det er indgået i grundlaget for Udlændingenævnets vurdering, at [referencen] i klagen har oplyst, at [referencen] forud for indgivelsen af [referencens] adoptionsansøgning kontaktede SIRI med henblik på vejledning, at [referencen] herunder søgte råd til adoptionsmulighederne fra Egypten, at SIRI i februar 2021 vejledte [referencen] om, hvordan [referencen] på vegne af [ansøgeren] kunne søge om opholdstilladelse som medfølgende familie til [referencen], og at SIRI efter [referencens] opfattelse oplyste [referencen] om, at [referencens] fremtidige adoptivbarn vil kunne indrejse i Danmark som medfølgende familiemedlem til [referencen]. 

Det er endvidere indgået i grundlaget for Udlændingenævnets vurdering, at [referencen] i klagen har oplyst, at SIRI’s afgørelse efter [referencens] opfattelse er truffet på baggrund af et ukorrekt sagsforløb, at de danske myndigheder har lavet en forbrydelse i [referencens] sag, ligesom de har løjet over for [referencen] og manipuleret [referencen], herunder at SIRI ikke har vejledt [referencen] korrekt om, at [referencen] skulle søge om anerkendelse af adoption efter dansk ret. 

Udlændingenævnet finder imidlertid, at disse forhold ikke kan føre til en ændret vurdering.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at SIRI ved e-mail af […] februar 2021 til [referencen] sendte et link til nyidanmark.dk, hvor [referencen] kunne læse nærmere om, hvordan [referencen] på vegne af [ansøgeren] kunne søge om opholdstilladelse som medfølgende familie, og at Udlændingenævnet ikke vurderer, at denne vejledning gav [referencen] en berettiget forventning om, at [ansøgeren] ville blive meddelt opholdstilladelse som medfølgende barn.

Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at uanset at SIRI den […] februar 2021 gav [referencen] en mangelfuld vejledning, finder Udlændingenævnet ikke at kunne lægge til grund, at styrelsens vejledning afgivet den […] februar 2021 var fejlagtig. Udlændingenævnet konstaterer, at [referencen] ikke er fremkommet med oplysninger, der dokumenterer eller sandsynliggør, at [referencen] i øvrigt har modtaget fejlagtig vejledning af SIRI.

Det forhold, at [referencen] i klagen har oplyst, at SIRI i sin afgørelse har vurderet barnets tarv i henhold til Danmarks internationale forpligtelser, men at SIRI efter [referencens] opfattelse ikke har efterlevet Danmarks internationale forpligtelser, og at dette skal betragtes som en forbrydelse, kan ikke føre til en ændret vurdering.    

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at Ankestyrelsen den […] juni 2022 traf afgørelse af om, at [referencens] adoption af [ansøgeren] ikke kan anerkendes efter dansk ret, idet [referencen] og [referencens] ægtefælle på tidspunktet for adoptionen havde domicil i Danmark. 

Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at Udlændingenævnets vurdering er fastlagt ud fra betragtninger om barnets tarv og for at sikre, at Danmark overholder sine internationale forpligtelser, når der adopteres børn i andre lande, som skal bo og tage ophold i Danmark.

Henset til, at [referencen] og [referencens] ægtefælle i Egypten har adopteret [ansøgeren] da han var 2 dage gammel, og siden da har draget omsorg for [ansøgeren], der i dag er 1 år og 3 måneder gammel, vurderer Udlændingenævnet, at der er holdepunkter for at antage, at der er etableret et beskyttelsesværdigt familieliv mellem [referencen], [referencens] ægtefælle og [ansøgeren], som er omfattet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 8. Udlændingenævnet finder imidlertid samtidig, at Danmark ikke er nærmest til at beskytte dette familieliv, idet der ikke er oplyst om sådanne særlige grunde til, at I ikke kan udøve familielivet i Egypten.

Udlændingenævnet finder således ikke, at et afslag på opholdstilladelse til [ansøgeren] som medfølgende familiemedlem til [referencen] vil stride imod hensynet til familiens enhed, jf. EMRK artikel 8.

Udlændingenævnet stadfæster derfor SIRI’s afgørelse.” 

ERH/2023/118


Til toppen