Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 1, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 2.

Læs mere om Udlændingenævnet

 • Lukning af Udlændingenævnet til og med den 13. april 2020
  (24-03-2020)
  Det er besluttet at forlænge de iværksatte initiativer i indsatsen mod spredning af COVID-19. Det betyder, at hjemsendelsen af alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, forlænges til og med den 13. april 2020.

  Udlændingenævnet holder derfor lukket, herunder for personlige henvendelser, til og med den 13. april 2020. Samtlige nævnsmøder til og med den 15. april 2020 aflyses. De, der er berørt af aflysningerne, vil hurtigst muligt få besked herom.

  Det er stadig muligt at kontakte nævnet telefonisk mandag til onsdag samt fredag mellem kl. 9.00 og 11.00 samt torsdag mellem kl. 12.00 og 14.00. Dette gælder dog ikke i påsken fra den 9. til 13. april 2020.

  Hjemmesiden vil blive opdateret løbende med nyt om situationen.
 • Genoptagelse af sager om inddragelse og nægtelse af forlængelse
  (17-12-2019)
  Udlændingenævnet har den 16. december 2019 besluttet at genoptage de afgørelser, som nævnet i perioden fra den 1. marts til den 15. november 2019 har truffet i sager om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse og om inddragelse af opholdstilladelse, hvor den herboende reference er meddelt opholdstilladelse som flygtning, og hvor Udlændingenævnet ved vurderingen af, om opholdstilladelsen kunne nægtes forlænget eller inddrages, har foretaget en afvejning efter udlændingelovens § 19 a, stk. 1, fremfor udlændingelovens § 26, stk. 1. Begrundelsen herfor er, at Udlændingenævnet som rekursmyndighed af retssikkerhedsmæssige grunde bør træffe afgørelse efter samme regelgrundlag som førsteinstansen.

  De berørte personer vil i løbet af januar 2020 modtage et brev fra Udlændingenævnet om, at Udlændingenævnet har genoptaget sagen.

  Personer, der ikke modtager et brev om genoptagelse, men som mener, at deres sag bør genoptages, kan rette henvendelse til Udlændingenævnet.
 • Udlændingenævnet udgiver årsberetning for 2018
  (28-05-2019)
  I dag udgives Udlændingenævnets sjette årsberetning, der dækker Udlændingenævnets aktiviteter i 2018. Udlændingenævnet blev oprettet pr. 1. januar 2013 og behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, visum og administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i første instans, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i første instans.

  Udlændingenævnet hører organisatorisk til under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Beretningen over Udlændingenævnets virksomhed i det sjette år af Udlændingenævnets eksistens viser blandt andet, at Udlændingenævnet i 2018 behandlede i alt 3.392 sager, heraf 2.282 sager på familiesammenføringsområdet, 446 sager på erhvervsområdet, 313 sager på visumområdet, 80 øvrige sager og 271 genoptagelsessager. Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2018 205 dage, og Udlændingenævnet havde ved udgangen af 2018 2.540 verserende sager.

  Udlændingenævnet stadfæstede i 2018 63 % af de sager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens 17 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 3 % af sagerne blev omgjort, 9 % af sagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 8 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udlændingenævnet stadfæstede endvidere i 2018 54 % af de sager, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration havde truffet afgørelse i første instans, mens 8 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 3 % af sagerne blev omgjort, 16 % af sagerne blev afsluttet uden afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 19 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udlændingenævnet stadfæstede desuden i 2018 77 % af de visumsager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens 8 % af visumsagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 4 % af visumsagerne blev omgjort, 9 % af visumsagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 2 % af visumsagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage).

  Udover statistiske oplysninger indeholder Udlændingenævnets årsberetning for 2018 en gennemgang af de sagsområder, som Udlændingenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til i 2018, illustreret ved resuméer af en række afgørelser, som Udlændingenævnet har truffet i løbet af året.

  Årsberetningen kan ses ved at trykke på overskriften.

  Nærmere oplysninger om årsberetningen kan herudover fås ved at kontakte Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, på telefon 99 68 62 00.

 • Udlændingenævnet har overtaget behandlingen af EU-klagesager fra den 1. april 2019
  (09-04-2019)
  Ved lov nr. 173 af 27. februar 2019 er det besluttet at overføre ansvaret for behandlingen af EU-klagesager fra Udlændingestyrelsen til Udlændingenævnet pr. 1. april 2019. Udlændingenævnet har i forbindelse med overtagelsen af ansvaret for behandlingen af EU-klagesager tillige overtaget ansvaret for behandlingen af de godt 180 EU-klagesager, der verserede i Udlændingestyrelsen pr. 31. marts 2019.

  Udlændingenævnet er i færd med at oprette de allerede verserende EU-klagesager som klagesager i Udlændingenævnet, og Udlændingenævnet vil så hurtigt som muligt pr. brev orientere klagerne i de verserende EU-klagesager om, at Udlændingenævnet har overtaget behandlingen af den enkelte EU-klagesag, samt om hvornår Udlændingenævnet forventer, at den enkelte EU-klagesag kan være færdigbehandlet i Udlændingenævnet.

Nyhedsarkiv

 

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring Udlændingenævnets virksomhed.

Statistik for nævnets virksomhed

NyIDanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

www.nyidanmark.dk

Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | +45 6198 3800 |udln@udln.dk |Digital Post