Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 1, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 2.

Læs mere om Udlændingenævnet

 • Justering af praksis i sager om afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse til tredjelandsforældre til danske børn
  (15-05-2020)
  Udlændingenævnet har den 14. maj 2020 besluttet at præcisere sin praksis, således at en vurdering efter Chavez-Vilchez-dommen (EU-Domstolens dom af 10. maj 2017 i sagen C-133/15) foretages i alle sager om afvisning truffet efter udlændingelovens § 9, stk. 25, samt § 9 c, stk. 6, hvor dommen er påberåbt, eller hvor sagen indeholder oplysninger, som giver anledning til at foretage en sådan vurdering.

  Udlændingenævnet har ikke hidtil foretaget en udtrykkelig vurdering af, om der mellem tredjelandsforælderen og det danske barn består et kvalificeret afhængighedsforhold i henhold til kriterierne i Chavez-Vilchez-dommen, når Udlændingestyrelsen har truffet afgørelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 25, samt § 9 c, stk. 6.

  Chavez-Vilchez-dommen vedrører fortolkningen af TEUF art. 20 i de særlige tilfælde, hvor en tredjelandsforælder til et mindreårigt unionsborgerbarn undtagelsesvist og under særlige omstændigheder kan opnå en afledt opholdsret. Adgangen til familiesammenføring på baggrund af Chavez-Vilchez-dommen er bl.a. betinget af, at der består et kvalificeret afhængighedsforhold mellem barnet og tredjelandsforælderen. Det afgørende i denne vurdering er, om afhængighedsforholdet er af en sådan karakter, at det danske barn reelt vil være nødt til at forlade EU, såfremt tredjelandsforælderen får afslag på ophold i Danmark.

  Såfremt der måtte blive forelagt sager for Udlændingenævnet, hvor der foreligger oplysninger i sagen, som kunne give anledning til at foretage en vurdering på baggrund af Chavez-Vilchez, og Udlændingestyrelsen som førsteinstans ikke har taget stilling hertil, vil Udlændingenævnet hjemvise sagen til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen.

  Udlændingenævnet vil endvidere undersøge, om der er allerede afgjorte sager, som skal genoptages som følge af den ændrede praksis. Undersøgelsen vil vedrøre sager, der er afgjort efter Zambrano-dommen, der blev afsagt af EU-Domstolen den 8. marts 2011.

  Der vil være tale om afgørelser, som det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Justitsministeriet eller Udlændingenævnet har stadfæstet, hvor tredjelandsforælderen til et mindreårigt barn, der er dansk statsborger, har fået afvist sin ansøgning om familiesammenføring indgivet under henvisning til en dansk statsborger, jf. udlændingelovens § 9, stk. 25, (tidligere § 9, stk. 18, og § 9, stk. 21) samt § 9 c, stk. 6 (tidligere § 9 c, stk. 5), og hvor en vurdering efter kriterierne i Chavez-Vilchez-dommen kunne have haft betydning, men ikke er foretaget i forbindelse med sagens afgørelse.

  Det skal i forbindelse med en eventuel genoptagelse være dokumenteret, at de ganske særlige omstændigheder, som efter kriterierne i Chavez-Vilchez-dommen skal være til stede, var opfyldt på det oprindelige afgørelsestidspunkt.
  Det vil endvidere være en betingelse for genoptagelse, at barnet er under 18 år på tidspunktet for afgørelsen i en genoptagelsessag, og at tredjelandsforælderen ikke efterfølgende har fået realitetsbehandlet en ansøgning om familiesammenføring.

  De berørte personer vil inden udgangen af juni 2020 modtage et brev fra Udlændingenævnet om, at Udlændingenævnet vil vurdere, om der er grundlag for at genoptage sagen.

  Personer, der ikke modtager et brev om genoptagelse, men som mener, at deres sag bør genoptages, kan rette henvendelse til Udlændingenævnet.

 • Udlændingenævnet genoptager afholdelsen af nævnsmøder
  (24-04-2020)
  Som følge af den politiske aftale ”Aftale vedrørende udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning”, hvor enkelte kerneaktiviteter i det offentlige genoptages, og hvor medarbejdere i højere grad vil kunne møde fysisk i det offentlige, er det besluttet at genoptage afviklingen af møder i Udlændingenævnet.

  Det første møde i nævnet vil finde sted den 11. maj 2020.

  Genåbningen af Udlændingenævnet vil naturligvis ske under hensyntagen til de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

  Udlændingenævnet vil fortsat være lukket for personlige henvendelser.

 • Lukning af Udlændingenævnet til og med den 10. maj 2020
  (07-04-2020)
  Det er besluttet at forlænge de iværksatte initiativer i indsatsen mod spredning af COVID-19. Det betyder, at hjemsendelsen af alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, forlænges til og med den 10. maj 2020.

  Udlændingenævnet holder derfor lukket, herunder for personlige henvendelser, til og med den 10. maj 2020.

  Det er stadig muligt at kontakte nævnet telefonisk mandag til onsdag samt fredag mellem kl. 9.00 og 11.00 samt torsdag mellem kl. 12.00 og 14.00.

  Hjemmesiden vil blive opdateret løbende med nyt om situationen.

 • Genoptagelse af sager om inddragelse og nægtelse af forlængelse
  (17-12-2019)
  Udlændingenævnet har den 16. december 2019 besluttet at genoptage de afgørelser, som nævnet i perioden fra den 1. marts til den 15. november 2019 har truffet i sager om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse og om inddragelse af opholdstilladelse, hvor den herboende reference er meddelt opholdstilladelse som flygtning, og hvor Udlændingenævnet ved vurderingen af, om opholdstilladelsen kunne nægtes forlænget eller inddrages, har foretaget en afvejning efter udlændingelovens § 19 a, stk. 1, fremfor udlændingelovens § 26, stk. 1. Begrundelsen herfor er, at Udlændingenævnet som rekursmyndighed af retssikkerhedsmæssige grunde bør træffe afgørelse efter samme regelgrundlag som førsteinstansen.

  De berørte personer vil i løbet af januar 2020 modtage et brev fra Udlændingenævnet om, at Udlændingenævnet har genoptaget sagen.

  Personer, der ikke modtager et brev om genoptagelse, men som mener, at deres sag bør genoptages, kan rette henvendelse til Udlændingenævnet.

Nyhedsarkiv

 

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring Udlændingenævnets virksomhed.

Statistik for nævnets virksomhed

NyIDanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

www.nyidanmark.dk

Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | +45 6198 3800 |udln@udln.dk |Digital Post