Forsiden på nævnets hjemmeside

Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan.

  Udlændingenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans vedrørende bl.a. familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, administrativ ud- og afvisning samt visum.

  Udlændingenævnet behandler også klager over afgørelser truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans vedrørende bl.a. opholdstilladelse på baggrund af studie eller beskæftigelse og afgørelser på området for ret til ophold efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer.

  Udlændingenævnet behandler tillige klager over politiets afgørelser om afvisning af indrejse ved grænsen til Danmark.

  Udlændingelovens § 46 a udgør den retlige ramme for Udlændingenævnets kompetence.

  Nærmere information om Udlændingenævnets virksomhed kan fås ved henvendelse til Udlændingenævnets sekretariat.

Læs mere om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet har lukket for personlige henvendelser.
  (07-11-2022)
  Der bliver meldt ud på hjemmesiden, når der åbnes for personlige henvendelser igen.
 • Udlændingenævnet genoptager behandlingen af berostillede sager om familiesammenføring om afledt opholdsret til tredjelandsfamiliemedlemmer efter TEUF artikel 20
  (19-10-2022)
  Udlændingenævnet genoptager behandlingen af sager om familiesammenføring om afledt opholdsret til tredjelandsfamiliemedlemmer efter TEUF artikel 20, der den 22. august 2022 midlertidigt blev sat i bero som følge af EU-Domstolen dom af 5. maj 2022 i de forenede sager C-451/19 og C-532/19, XU og QP.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Berostillelse af visse familiesammenføringssager om afledt opholdsret til tredjelandsfamiliemedlemmer efter TEUF artikel 20
  (22-08-2022)
  EU-Domstolen har den 5. maj 2022 afsagt dom i en spansk præjudiciel sag. Sagen vedrører de situationer, hvor der efter EU-Domstolens praksis i henhold til artikel 20 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) om unionsborgerskabet undtagelsesvist skal meddeles en afledt opholdsret til en tredjelandsstatsborger. EU-Domstolen forholder sig i sagen til spørgsmålet om afledt opholdsret til en tredjelandsstatsborger, der er forælder til en mindreårig unionsborger, som – grundet et afhængighedsforhold til tredjelandsstatsborgeren – vil være nødsaget til at forlade unionens område sammen med tredjelandsstatsborgeren, medmindre denne meddeles en afledt opholdsret.

  Klik på nyheden for at læse nærmere
 • Udlændingenævnet udgiver beretning for 2021.
  (09-08-2022)
  Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende bl.a. Udlændingestyrelsens afgørelser i første instans om familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, visum, administrativ ud- og afvisning og politiets afvisninger ved grænsen samt klager vedrørende Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser i første instans om bl.a. opholdstilladelse på baggrund af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair-ophold samt afgørelser om opholdsret for udlændinge, der er omfattet af EU-retten.

  Klik på nyheden for at læse nærmere

Nyhedsarkiv

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring Udlændingenævnets virksomhed.

Statistik for nævnets virksomhed

NyIDanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

www.nyidanmark.dk