Nævnet

Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 1, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 2.

Læs mere om Udlændingenævnet

 

Nyheder

 • Udlændingenævnets notat af 28. november 2018 om praksis for meddelelse af opsættende virkning efter udlændingelovens § 33, stk. 3, 4. pkt., i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1
  (28-11-2018)
  Udlændingenævnet har foretaget en revision af Udlændingenævnets notat af 20. maj 2016 om justering af praksis for meddelelse af opsættende virkning efter udlændingelovens § 33, stk. 3, 4. pkt., i forbindelse med en klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på førstegangsansøgning om ægtefællesammenføring. Der er primært foretaget en præcisering af anvendelsesområdet og af de forhold, der blandt andet kan indgå i vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt en klage kan tillægges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, når klagerens ægtefælle eller samlever er flygtning.

  Udlændingenævnets nye notat af 28. november 2018 om praksis for meddelelse af opsættende virkning efter udlændingelovens § 33, stk. 3, 4. pkt., i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, kan findes under fanen ”Publikationer og notater.

 • Udlændingenævnet ændrer sagsbehandlingen i sager vedrørende somaliske statsborgere, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet
  (23-11-2018)
  Udlændingenævnets formandskab og koordinationsudvalg har besluttet, at sagsbehandlingen i Udlændingenævnet i sager vedrørende somaliske statsborgere ændres, således at Udlændingenævnet i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, vil afvente afgørelsen i referencens asylsag i Flygtningenævnet, før Udlændingenævnet træffer afgørelse i familiesammenføringssagen.
 • Udlændingenævnet har nu gennemgået tidligere trufne afgørelser i familiesammenføringssager vedrørende somaliske statsborgere, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet
  (21-11-2018)
  Den 1. november 2018 oplyste Udlændingenævnet, at Udlændingenævnet har genovervejet sin praksis for meddelelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager vedrørende somaliske statsborgere, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet.

  Udlændingenævnet oplyste i den forbindelse, at Udlændingenævnet fremover i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, ikke for tiden vil fastsætte en udrejsefrist. Udlændingenævnet vil i stedet orientere ansøgeren i familiesammenføringssagen om, at hvis Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse i den herboende references asylsag, skal ansøgeren i familiesammenføringssagen udrejse i overensstemmelse med den af Flygtningenævnet i den forbindelse fastsatte udrejsefrist.

  Udlændingenævnet tilkendegav samtidig, at Udlændingenævnet ville overveje, om – og i givet fald i hvilket omfang – den besluttede justering af praksis for fastsættelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, kunne få betydning for sager, hvor Udlændingenævnet tidligere har truffet afgørelse.

  Udlændingenævnet har nu tilendebragt sine overvejelser.

  Udlændingenævnet har foretaget en manuel gennemgang af de sager, hvori Udlændingenævnet har truffet afgørelse i familiesammenføringssager vedrørende somaliske statsborgere siden starten af projektet vedrørende inddragelse/nægtelse af forlængelse af somaliske statsborgeres asyl- og familiesammenføringstilladelser.

  Udlændingenævnet har i den forbindelse gennemgået de sager, hvor Udlændingenævnet har truffet afgørelse i familiesammenføringssagen, før Flygtningenævnet har truffet afgørelse i referencens asylsag, og hvor referencens opholdsgrundlag fortsat på nuværende tidspunkt ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet. Udlændingenævnet har i disse sager sendt et brev til de pågældende om, at Udlændingenævnet har ændret sin beslutning om fastsættelse af udrejsefrist og har meddelt de pågældende, at Udlændingenævnet således ikke fastsætter en udrejsefrist for de pågældende. Udlændingenævnet har samtidig oplyst de pågældende om, at det påhviler de pågældende at udrejse i overensstemmelse med den af Flygtningenævnet fastsatte udrejsefrist i referencens sag, såfremt Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse af referencens asylsag.

  Udlændingenævnet har derudover i enkelte sager, hvor Flygtningenævnet – efter at Udlændingenævnet har truffet afgørelse i familiesammenføringssagen og i den forbindelse fastsat en udrejsefrist – har omgjort eller hjemvist referencens asylsag, besluttet af egen drift at genoptage de pågældende familiesammenføringssager og at hjemvise disse sager til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen i første instans, således at familiesammenføringssagerne kan blive vurderet i forbindelse med den fornyede vurdering af referencens asylsag.

Nyhedsarkiv

 

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring Udlændingenævnets virksomhed.

Statistik for nævnets virksomhed

 

 

nyidanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

www.nyidanmark.dkLink til nyidanmark.dk

 

Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3800 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post