Information til ansøgere/klagere

Klagevejledning

Klage
Du kan klage til Udlændingenævnet over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Der gælder ingen krav til klagens udformning. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder en klagefrist, og at der for visse sagstyper skal betales et gebyr.

Hvem kan klage?
Du kan som part i sagen klage over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Du kan endvidere vælge at lade en advokat repræsentere dig. Såfremt du ønsker en partsrepræsentant, der ikke er advokat, eller en retshjælp, der ikke har tegnet en ansvarsforsikring, skal du sammen med klagen indsende en skriftlig fuldmagt. Det bemærkes, at det således er en betingelse, at en retshjælp har tegnet en ansvarsforsikring, førend retshjælpen er fritaget fra kravet om at indsende en fuldmagt. Dette gælder dog ikke for ægtefæller og forældre til mindreårige børn, der ikke behøver at indsende en fuldmagt.

Fuldmagten skal indsendes sammen med klagen, og den skal udtrykkelig gælde for Udlændingenævnets behandling af sagen. Fuldmagten skal endvidere være underskrevet af den person, som klagen vedrører. Du kan finde fuldmagtsblanketterne på både dansk og engelsk nederst på denne side. Der kan kun være én partsrepræsentant, og al korrespondance under sagsbehandlingen samt fremsendelsen af afgørelsen vil således ske til partsrepræsentanten.

Klagefrist
En klage over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal indgives senest 8 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Hvis du ikke overholder denne frist, vil klagen blive afvist.

Gebyr
Som udgangspunkt skal der betales et gebyr for at klage over en afgørelse truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration og af Udlændingestyrelsen. Der skal ligeledes betales gebyr for en anmodning om genoptagelse af Udlændingenævnets afgørelse, hvis den oprindelige klagesag var gebyrpålagt. Dog kan gebyrkravet fraviges i en klage over en afgørelse, hvis for eksempelvis Danmarks internationale forpligtelser eller EU reglerne kan tilsige fravigelse. Gebyret skal indbetales senest samtidig med, at klagen indgives. Hvis gebyret ikke er betalt eller hvis klagen og gebyret ikke er indsendt samtidigt vil din klage blive afvist. Du bør medsende dokumentation i form af en kvittering for betalingen af klagegebyret, når du klager. Du kan læse mere om gebyrreglerne, om fravigelse heraf og betale gebyret (oprette et SBID) her.

Udrejsefrist

Hvis du har fået fastsat en udrejsefrist i forbindelse med en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration, vil Udlændingenævnet hurtigst muligt tage stilling til, om der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, der gør, at du vil kunne blive i Danmark, mens klagen bliver behandlet i Udlændingenævnet. Finder Udlændingenævnet ikke, at der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder i din sag, påhviler det dig fortsat at udrejse af Danmark i overensstemmelse med den af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration fastsatte udrejsefrist. Du kan ikke klage over selve afgørelsen om, hvorvidt du kan blive i Danmark under sags­behand­ling­en.

Hvis du ikke overholder den fastsatte udrejsefrist, kan du blive udvist af Danmark med indrejse­forbud, herunder blive idømt bøde eller fængsel.

Såfremt du måtte have problemer med at udrejse af Danmark på grund af manglende rejse­dokumenter eller vanskeligheder ved at fremskaffe flybillet eller anden befordring inden udrejsefristens udløb, vil Udlændingenævnet henvise dig til Hjemrejsestyrelsen , der fører udrejsekontrol i sager om opholdstilladelse i Danmark.

Sådan indgiver du en klage til Udlændingenævnet

Udlændingenævnet skal opfordre dig til at henvende dig til Udlændingenævnet via Digital Post eller en anden sikker e-mail til udln@udln.dk,  eller pr. brev til Udlændingenævnet, Adelgade 13, 1304 København K.

 For at lette sagsbehandlingen bør du i forbindelse med indgivelsen af klagen gøre følgende:

- Oplys personID, postadresse, telefonnummer og eventuelt cpr.nr.

- Vedlæg en kopi af den afgørelse, som du klager over

- Vedlæg en kvittering for betaling af gebyret, såfremt klagen er gebyrpålagt

- Vedlæg en underskrevet fuldmagt, såfremt du ønsker en partsrepræsentant i sagen

- Anfør årsagen til, at du vil klage over afgørelsen

Såfremt du ønsker at aflevere materiale ved personligt fremmøde i Udlændingenævnet, bør du medbringe en kopi af materialet.

Udlændingenævnets kontaktoplysninger og åbningstider kan findes her.

Sagsgangen i Udlændingenævnet
Når du har klaget til Udlændingenævnet over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration, vil du modtage en kvittering for, at Udlændinge­nævnets sekretariat har modtaget klagen. Her vil det blandt andet fremgå, om  kan blive i Danmark under sagsbehandlingen, hvis du på tidspunktet for indgivelsen af klagen opholder dig i Danmark og har fået fastsat en udrejsefrist. Du vil også få oplyst den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Udlændingenævnet.

Det påhviler klageren at fremsende det nødvendige og relevante materiale for sagen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at Udlændingenævnet som uafhængig myndighed ikke automatisk har adgang til eller indhenter oplysninger fra andre offentlige myndigheder, herunder f.eks. SKAT, eller andre private virksomheder og organisationer i forbindelse med behandlingen af din klage. Udlændingenævnet indhenter dog altid de sagsakter fra Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der indgik i forbindelse med behandlingen af din sag i første instans.

Du har mulighed for løbende at indsende materiale til Udlændingenævnet, men du bør indsende eventuelle yderligere bemærkninger eller dokumenter så hurtigt som muligt, således at Udlændingenævnet har mulighed for at inddrage materialet, inden der træffes afgørelse. Hvis Udlændingenævnet finder, at der mangler oplysninger i sagen, vil du modtage en henvendelse fra Udlændingenævnets sekretariat, hvori du anmodes om at indsende de manglende oplysninger. Bemærk, at Udlændingenævnet så vidt muligt anvender digital post.

Udlændingenævnet behandler som udgangspunkt sagerne i den rækkefølge, som Udlændinge­nævnet modtager dem. Der gælder således ingen faste servicemål for sagsbehandlingstiden i Udlændingenævnet, ligesom Udlændingenævnets sekretariat ikke kan oplyse, på hvilket tidspunkt Udlændingenævnet konkret træffer afgørelse i din sag. I det omfang den udmeldte gennem­snitlige sagsbehandlingstid overskrides, vil Udlændingenævnet i et brev oplyse dig om, hvornår Udlændingenævnet i stedet forventer at træffe afgørelse.

Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der stiller sekretariatsbistand til rådighed for Udlændingenævnet. Det betyder, at det er Udlændingenævnets sekretariat, der forbereder din sag til behandling af Udlændingenævnet, der træffer den egentlige afgørelse i din sag.

Du har således ingen fast sagsbehandler, ligesom sekretariatet ikke har mulighed for på forhånd at tilkendegive udfaldet af din klagesag.

Da du ikke har mulighed for at henvende dig direkte til Udlændingenævnets medlemmer, vil det være Udlændingenævnets sekretariat, der varetager kontakten mellem dig og Udlændinge­nævnet.

Du kan læse mere om Udlændingenævnet og Udlændingenævnets sekretariat på hjemmesiden www.udln.dk.

> Fuldmagtsblanket - dansk [pdf]

> Power of Attorney - english [pdf]

Senest opdateret: 21-12-2017

Til toppen