Behandling af personoplysninger

Her kan du læse yderligere om Udlændingenævnets behandling af personoplysninger. 

 

Underretning efter databeskyttelsesforordningen om behandling af oplysninger om dig

Du har rettet henvendelse til Udlændingenævnet. Udlændingenævnet sender dig derfor dette materiale for at orientere dig om, hvordan Udlændingenævnet behandler personoplysninger, som Udlændingenævnet modtager fra dig, eller som Udlændingenævnet har modtaget om dig. Dette sker i forbindelse med:

• at du har klaget til Udlændingenævnet over en afgørelse, som Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller politiet har truffet, 
• at du har henvendt dig til Udlændingenævnet i forbindelse med en generel forespørgsel, 
• at du har henvendt dig til Udlændingenævnet og anmodet om aktindsigt i din klagesag, 
• at du har henvendt dig med henblik på at anmode om indsigt efter databeskyttelsesforordningen, eller
• at du har henvendt dig på vegne af en anden som dennes partsrepræsentant eller med henblik på at komme med et indlæg til sagen.

For at Udlændingenævnet kan behandle din sag, vil personoplysninger om dig således blive behandlet, herunder indhentet, opbevaret og i visse tilfælde videregivet. Behandlingen af dine oplysninger vil helt eller delvist ske ved hjælp af elektronisk databehandling. Udlændingenævnet oplyser dig derfor i denne underretning om, hvordan Udlændingenævnet behandler dine personoplysninger, f.eks. navn, cpr.nr., kontaktoplysninger, civil status, udlændingeretlig status m.v. i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF) og databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

 

Efter databeskyttelsesforordningen skal Udlændingenævnet give dig en række oplysninger, når Udlændingenævnet modtager personoplysninger fra dig (artikel 13), eller når Udlændingenævnet modtager personoplysninger om dig fra andre (artikel 14).


De oplysninger, Udlændingenævnet skal give dig, er følgende:

1. Udlændingenævnet og Udlændingenævnets sekretariat er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Udlændingenævnet har en databeskyttelsesrådgiver – hvordan kontakter du vedkommende?
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4. Er meddelelse af oplysninger lovpligtigt, og hvad er konsekvenserne af ikke at meddele oplysninger? 
5. Kategorier af personoplysninger
6. Modtagere af oplysningerne eller kategorier af modtagere
7. Overførsel af oplysninger til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
8. Hvor dine personoplysninger stammer fra, hvis oplysningerne er modtaget fra andre end dig
9. Opbevaring af dine personoplysninger (tidsrum/kriterier)
10. Retten til at trække evt. samtykke tilbage
11. Dine rettigheder i forhold til Udlændingenævnets behandling af oplysninger om dig
12. Dine mulighed for at klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, Udlændingenævnet skal give dig. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Udlændingenævnet. Du kan se Udlændingenævnets kontaktoplysninger nederst på den 1. side i dette dokument og nedenfor i pkt. 1. 

1. Udlændingenævnet og Udlændingenævnets sekretariat er dataansvarlige – hvordan kontakter du os ?

Udlændingenævnet og Udlændingenævnets sekretariat er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som bliver behandlet om dig.

 

I forbindelse med behandling i Udlændingenævnet, er der fælles dataansvar mellem Udlændingenævnet og hjemrejsestyrelsen.

 

Der henvises til https://hjemst.dk/behandling-af-personoplysninger

 

Du finder Udlændingenævnets kontaktoplysninger nedenfor.


Udlændingenævnet 
Adelgade 11-13
1304 København K
Telefon: + 45 6198 3800  
E-mail: 
udln@udln.dk  
Hjemmeside: 
www.udln.dk

Hjemrejsestyrelsen
CVR-nr.:  
41338210

Ved henvendelse til Udlændingenævnet beder vi dig om at oplyse journalnummer, personID og give andre oplysninger, der kan hjælpe Udlændingenævnet til at finde frem til de personoplysninger, som Udlændingenævnet behandler om dig.

2. Udlændingenævnet har en databeskyttelsesrådgiver (DPO) – hvordan kontakter du DPO'en ? 

Udlændingenævnet har en databeskyttelsesrådgiver. Du finder databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger nedenfor.

Hjemrejsestyrelsen
Att: Databeskyttelsesrådgiver 
Birkerød Kongevej 2
3460 Birkerød
Telefon: + 45 3065 7800
E-mail: dpo@hjemst.dk 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Udlændingenævnet behandler personoplysninger om dig med det formål at kunne træffe afgørelse i den sag, som du har klaget over til Udlændingenævnet efter udlændingeloven, eller besvare din henvendelse til Udlændingenævnet. Udlændingenævnet kan også have behov for at behandle oplysninger om dig i forbindelse med sagens afslutning, f.eks. når der fastsættes en udrejsefrist.

Retsgrundlaget for Udlændingenævnets behandling af dine personoplysninger følger af udlændingeloven, af databeskyttelsesloven samt af databeskyttelsesforordningens bestemmelser i artikel 6 om almindelige oplysninger og artikel 9 om følsomme oplysninger. Det drejer sig om følgende behandlingsbestemmelser i databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesforordningen: 
- Artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) 
- Artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) 
- Artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse)

- Artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke)
- Artikel 9, stk. 2, litra e (oplysninger offentliggjort af den registrerede)
- Artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav) 
- Artikel 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsinteresser) 

Databeskyttelsesloven:
- § 8, stk. 2, nr. 1 (samtykke)
- § 8, stk. 2, nr. 3 (myndighedsudøvelse)

Henvender du dig til Udlændingenævnet i forbindelse med en generel forespørgsel, vil retsgrundlaget for Udlændingenævnets behandling af personoplysninger følge af databeskyttelsesforordningens bestemmelse i artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse). Hvis der er tale om en aktindsigt eller indsigtsbegæring, kan der henvises til relevante hjemler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, 9 og 10, herunder særligt artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav) og databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 3 (myndighedsudøvelse). 

4. Er meddelelse af oplysningerne lovpligtigt? 

Du er forpligtet til at meddele de oplysninger, der er nødvendige, for at Udlændingenævnet kan træffe afgørelse i din klagesag. Såfremt du ikke meddeler disse oplysninger, kan det få den virkning, at din klage ikke imødekommes. Du kan læse nærmere om pligterne til at medvirke til sagens oplysning i udlændingelovens § 40, der i uddrag er optrykt på sidste side.  

Henvender du dig til Udlændingenævnet med en generel henvendelse eller ved en anmodning om aktindsigt eller indsigtsbegæring, har du ikke pligt til at give dine personoplysninger, men du skal være opmærksom på, at det kan få betydning for Udlændingenævnets mulighed for at behandle og afsende svar på din henvendelse, hvis du ikke vil afgive dine personoplysninger, f.eks. dine kontaktoplysninger.

5. Kategorier af personoplysninger

Udlændingenævnet behandler efter omstændighederne følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

- Almindelige personoplysninger, som f.eks. navn, adresse og personID
- Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser 
- Følsomme personoplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger 

6. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Efter at Udlændingenævnet har modtaget din klage eller henvendelse, vil sagens dokumenter efter behov blive indhentet fra andre offentlige myndigheder, herunder navnlig: 

- Udlændingestyrelsen
- Styrelsen for International Rekruttering og Integration
- Politimyndighederne  

Udlændingenævnet vil også efter omstændighederne videregive personoplysninger om dig til: 

- Udlændinge- og Integrationsministeriet 
- Udlændingestyrelsen 
- Styrelsen for International Rekruttering og Integration
- Flygtningenævnet

- Hjemrejsestyrelsen
- Nationalt ID-center
- Kommuner
- Politiet og efterretningstjenesterne
- Justitsministeriet
- Folketinget 
- Folketingets Ombudsmand
- Danske repræsentationer i udlandet (ambassader m.v.) 
- Internationale organisationer 

7. Overførsel til modtagere i tredjelande og internationale organisationer 

Udlændingenævnet vil efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 

Udlændingenævnet kan oplyse, at en sådan overførsel af dine oplysninger kan være hjemlet i databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra d og e.

8. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

De oplysninger, som Udlændingenævnet behandler om dig, stammer navnlig fra følgende kilder: 

- Udlændinge- og Integrationsministeriets koncernregistre, f.eks. Udlændingeregisteret, IVR-VIS og UdlændingeInformationsPortalen (UIP) 
- Andre offentlige myndigheder, f.eks. Udlændingestyrelsen og politimyndighederne 
- Offentligt tilgængelige kilder, f.eks. hjemmesider og sociale medier 
- Det Centrale Personregister (Folkeregisteret)
- eIndkomst 
- Den Offentlige Informationsserver, OIS

9. Opbevaring af dine personoplysninger 

Udlændingenævnet kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret. Dog kan Udlændingenævnet oplyse dig om, at Udlændingenævnet vil lægge vægt på følgende kriterier, når Udlændingenævnet skal vurdere, hvor længe dine oplysninger vil blive bevaret: 

- Muligheden for genoptagelse af sag
- Muligheden for indbringelse for nationale domstole og/eller for internationale organer
- Muligheden for at træffe afgørelse om aktindsigt 
- Om oplysningerne skal gemmes i overensstemmelse med arkivreglerne

10. Retten til at trække samtykke tilbage 

Hvis du i forbindelse med Udlændingenævnets behandling af din sag, har givet Udlændingenævnet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække et eventuelt samtykke til behandling tilbage ved at kontakte Udlændingenævnet via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. 

Hvis du vælger at trække din samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Udlændingenævnets behandling af dine personoplysninger på baggrund af dine tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker din samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Udlændingenævnets behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Udlændingenævnet.  Du har følgende rettigheder: 

- Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Udlændingenævnet behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder formålene med behandlingen.

- Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

- Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, herunder hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet af Udlændingenævnet.

- Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

- Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Udlændingenævnets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

- Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden dataansvarlig, f.eks. en anden myndighed uden hindringer.

12. Klage til Datatilsynet 

Hvis du er utilfreds med den måde, Udlændingenævnet behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder  Datatilsynets kontaktoplysninger nedenfor.

Datatilsynet
Carl Jacobsens vej 35
DK-2500 Valby
E-mail: dt@datatilstynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
Tlf. +45 3319 3200 

Senest opdateret: 13-01-2020
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen