Behandling af personoplysninger

Her kan De læse yderligere om Udlændingenævnets behandling af personoplysninger. 

 

Underretning efter databeskyttelsesforordningen om indsamling af oplysninger om Dem 

De har rettet henvendelse til Udlændingenævnet. Udlændingenævnet sender Dem derfor dette materiale for at orientere Dem om, hvordan Udlændingenævnet behandler personoplysninger, som Udlændingenævnet modtager fra Dem, eller som Udlændingenævnet har modtaget om Dem. Dette sker i forbindelse med:

• at De har klaget til Udlændingenævnet over en afgørelse, som Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller politiet har truffet, 
• at De har henvendt Dem til Udlændingenævnet i forbindelse med en generel forespørgsel, 
• at De har henvendt Dem til Udlændingenævnet og anmodet om aktindsigt i Deres klagesag, 
• at De har henvendt Dem med henblik på at anmode om indsigt efter databeskyttelsesforordningen, eller
• at De har henvendt Dem på vegne af en anden som dennes partsrepræsentant eller med henblik på at komme med et indlæg til sagen.

For at Udlændingenævnet kan behandle Deres sag, vil personoplysninger om Dem således blive behandlet, herunder indhentet, opbevaret og i visse tilfælde videregivet. Behandlingen af Deres oplysninger vil helt eller delvist ske ved hjælp af elektronisk databehandling. Udlændingenævnet oplyser Dem derfor i denne underretning om, hvordan Udlændingenævnet behandler Deres personoplysninger, f.eks. navn, cpr.nr., kontaktoplysninger, civil status, udlændingeretlig status m.v. i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF) og databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

 

Efter databeskyttelsesforordningen skal Udlændingenævnet give Dem en række oplysninger, når Udlændingenævnet modtager personoplysninger fra Dem (artikel 13), eller når Udlændingenævnet modtager personoplysninger om Dem fra andre (artikel 14).


De oplysninger, Udlændingenævnet skal give Dem, er følgende:

1. Udlændingenævnet og Udlændingenævnets sekretariat er dataansvarlige – hvordan kontakter De os?
2. Udlændingenævnet har en databeskyttelsesrådgiver – hvordan kontakter De ham?
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af Deres personoplysninger
4. Er meddelelse af oplysninger lovpligtigt, og hvad er konsekvenserne af ikke at meddele oplysninger? 
5. Kategorier af personoplysninger
6. Modtagere af oplysningerne eller kategorier af modtagere
7. Overførsel af oplysninger til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
8. Hvor Deres personoplysninger stammer fra, hvis oplysningerne er modtaget fra andre end Dem
9. Opbevaring af Deres personoplysninger (tidsrum/kriterier)
10. Retten til at trække evt. samtykke tilbage
11. Deres rettigheder i forhold til Udlændingenævnets behandling af oplysninger om Dem
12. Deres mulighed for at klage til Datatilsynet

Nedenfor finder De en uddybning i forhold til de oplysninger, Udlændingenævnet skal give Dem. 

Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte Udlændingenævnet. De kan se Udlændingenævnets kontaktoplysninger nederst på den 1. side i dette dokument og nedenfor i pkt. 1. 

1. Udlændingenævnet og Udlændingenævnets sekretariat er dataansvarlige – hvordan kontakter De os ?

Udlændingenævnet og Udlændingenævnets sekretariat er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som bliver behandlet om Dem.

 

I forbindelse med behandling i Udlændingenævnet, er der fælles dataansvar mellem Udlændingenævnet og hejmrejsestyrelsen. Der henvises til 

 

https://uim.dk/hjemrejsestyrelsen/behandling-af-personoplysninger

De finder Udlændingenævnets kontaktoplysninger nedenfor.

Udlændingenævnet 
Adelgade 11-13
1304 København K
Telefon: + 45 6198 3800  
E-mail: udln@udln.dk  
Hjemmeside: www.udln.dk

Hjemrejsestyrelsen
CVR-nr.:  41338210

Ved henvendelse til Udlændingenævnet beder vi Dem om at oplyse journalnummer, personID og give andre oplysninger, der kan hjælpe Udlændingenævnet til at finde frem til de personoplysninger, som Udlændingenævnet behandler om Dem.

2. Udlændingenævnet har en databeskyttelsesrådgiver (DPO) – hvordan kontakter De DPO'en ? 

Udlændingenævnet har en databeskyttelsesrådgiver. De finder databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger nedenfor.

Hjemrejsestyrelsen
Att: Databeskyttelsesrådgiver 
Birkerød Kongevej 2
3460 Birkerød
Telefon: + 45 3065 7800
E-mail: dpo@hjemst.dk 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af Deres personoplysninger 

Udlændingenævnet behandler personoplysninger om Dem med det formål at kunne træffe afgørelse i den sag, som De har klaget over til Udlændingenævnet efter udlændingeloven, eller besvare Deres henvendelse til Udlændingenævnet. 

Retsgrundlaget for Udlændingenævnets behandling af Deres personoplysninger følger af udlændingeloven, af databeskyttelsesloven samt af databeskyttelsesforordningens bestemmelser i artikel 6 om almindelige oplysninger og artikel 9 om følsomme oplysninger. Det drejer sig om følgende behandlingsbestemmelser i databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesforordningen: 
- Artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) 
- Artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) 
- Artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse)

- Artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke)
- Artikel 9, stk. 2, litra e (oplysninger offentliggjort af den registrerede)
- Artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav) 
- Artikel 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsinteresser) 

Databeskyttelsesloven:
- § 8, stk. 2, nr. 1 (samtykke)
- § 8, stk. 2, nr. 3 (myndighedsudøvelse)

Henvender De Dem til Udlændingenævnet i forbindelse med en generel forespørgsel, vil retsgrundlaget for Udlændingenævnets behandling af personoplysninger følge af databeskyttelsesforordningens bestemmelse i artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse). Hvis der er tale om en aktindsigt eller indsigtsbegæring, kan der henvises til relevante hjemler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, 9 og 10, herunder særligt artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav) og databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 3 (myndighedsudøvelse). 

4. Er meddelelse af oplysningerne lovpligtigt? 

De er forpligtet til at meddele de oplysninger, der er nødvendige, for at Udlændingenævnet kan træffe afgørelse i Deres klagesag. Såfremt De ikke meddeler disse oplysninger, kan det få den virkning, at Deres klage ikke imødekommes. De kan læse nærmere om pligterne til at medvirke til sagens oplysning i udlændingelovens § 40, der i uddrag er optrykt på sidste side.  

Henvender De Dem til Udlændingenævnet med en generel henvendelse eller ved en anmodning om aktindsigt eller indsigtsbegæring, har De ikke pligt til at give Deres personoplysninger, men De skal være opmærksom på, at det kan få betydning for Udlændingenævnets mulighed for at behandle og afsende svar på Deres henvendelse, hvis De ikke vil afgive Deres personoplysninger, f.eks. Deres kontaktoplysninger.

5. Kategorier af personoplysninger

Udlændingenævnet behandler efter omstændighederne følgende kategorier af personoplysninger om Dem: 

- Almindelige personoplysninger, som f.eks. navn, adresse og personID
- Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser 
- Følsomme personoplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger 

6. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Efter at Udlændingenævnet har modtaget Deres klage eller henvendelse, vil sagens dokumenter efter behov blive indhentet fra andre offentlige myndigheder, herunder navnlig: 

- Udlændingestyrelsen
- Styrelsen for International Rekruttering og Integration
- Politimyndighederne  

Udlændingenævnet vil også efter omstændighederne videregive personoplysninger om Dem til: 

- Udlændinge- og Integrationsministeriet 
- Udlændingestyrelsen 
- Styrelsen for International Rekruttering og Integration
- Flygtningenævnet
- Nationalt ID-center
- Kommuner
- Politiet og efterretningstjenesterne
- Justitsministeriet
- Folketinget 
- Folketingets Ombudsmand
- Danske repræsentationer i udlandet (ambassader m.v.) 
- Internationale organisationer 

7. Overførsel til modtagere i tredjelande og internationale organisationer 

Udlændingenævnet vil efter omstændighederne overføre Deres personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 

Udlændingenævnet kan oplyse, at en sådan overførsel af Deres oplysninger kan være hjemlet i databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra d og e.

8. Hvor Deres personoplysninger stammer fra 

De oplysninger, som Udlændingenævnet behandler om Dem, stammer navnlig fra følgende kilder: 

- Udlændinge- og Integrationsministeriets koncernregistre, f.eks. Udlændingeregisteret, IVR-VIS og UdlændingeInformationsPortalen (UIP) 
- Andre offentlige myndigheder, f.eks. Udlændingestyrelsen og politimyndighederne 
- Offentligt tilgængelige kilder, f.eks. hjemmesider og sociale medier 
- Det Centrale Personregister (Folkeregisteret)
- eIndkomst 
- Den Offentlige Informationsserver, OIS

9. Opbevaring af Deres personoplysninger 

Udlændingenævnet kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe Deres personoplysninger vil blive opbevaret. Dog kan Udlændingenævnet oplyse Dem om, at Udlændingenævnet vil lægge vægt på følgende kriterier, når Udlændingenævnet skal vurdere, hvor længe Deres oplysninger vil blive bevaret: 

- Muligheden for genoptagelse af sag
- Muligheden for indbringelse for nationale domstole og/eller for internationale organer
- Muligheden for at træffe afgørelse om aktindsigt 
- Om oplysningerne skal gemmes i overensstemmelse med arkivreglerne

10. Retten til at trække samtykke tilbage 

Hvis De i forbindelse med Udlændingenævnets behandling af Deres sag, har givet Udlændingenævnet samtykke til behandling af Deres personoplysninger, har De til enhver tid ret til at trække et eventuelt samtykke til behandling tilbage ved at kontakte Udlændingenævnet via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. 

Hvis De vælger at trække Deres samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Udlændingenævnets behandling af Deres personoplysninger på baggrund af Deres tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis De tilbagetrækker Deres samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Deres rettigheder 

De har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Udlændingenævnets behandling af oplysninger om Dem.  Hvis De vil gøre brug af Deres rettigheder, skal De kontakte Udlændingenævnet.  De har følgende rettigheder: 

- De har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Udlændingenævnet behandler om Dem, samt en række yderligere oplysninger, herunder formålene med behandlingen.

- De har ret til at få urigtige oplysninger om Dem selv rettet. 

- De har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om Dem, herunder hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet af Udlændingenævnet.

- De har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af Deres personoplysninger begrænset. 

- De har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Udlændingenævnets ellers lovlige behandling af Deres personoplysninger. 

- De har i visse tilfælde ret til at modtage Deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden dataansvarlig, f.eks. en anden myndighed uden hindringer.

12. Klage til Datatilsynet 

Hvis De er utilfreds med den måde, Udlændingenævnet behandler Deres personoplysninger på, kan De klage til Datatilsynet. De finder kontaktoplysninger nedenfor.

Datatilsynet
Carl Jacobsens vej 35
DK-2500 Valby
E-mail: dt@datatilstynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
Tlf. +45 3319 3200  

Senest opdateret: 13-01-2020
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen