Ej offentligt anerkendt uddannelsesinstitution

 • Udlændingenævnets afgørelse af 27. april 2023 – Studie – Ej offentligt anerkendt uddannelses uddannelsesinstitution

  Dato: 27-04-2023

  Udlændingenævnet stadfæstede i april 2023 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) afgørelse om afslag på opholdstilladelse som studerende ved KaosPiloterne.

  Sagens faktiske omstændigheder
  Ansøgeren fik i oktober 2017 opholdstilladelse som studerende ved KaosPiloterne, der var gyldig frem til juli 2020. I juni 2021 indgav ansøgeren en ansøgning om forlængelse af sin opholdstilladelse, som SIRI meddelte afslag på i august 2021, da der i henhold til udlændingemyndighedernes praksis ikke blev givet opholdstilladelser til studier ved private uddannelsesinstitutioner efter 1. juli 2019.

  Udlændingenævnets afgørelse

  ”Udlændingenævnet fastholder SIRIs afgørelse af august 2021 af de grunde, som SIRI har anført. Det betyder, at nævnet er kommet til samme resultat som SIRI.

  Det forhold, at ansøger til støtte for klagen har anført, at han skulle være færdig i sommeren 2020, men var forhindret grundet COVID-19, at han udelukkende mangler et år af sit studieår, hvorfor han til efteråret 2021 ville færdiggøre sin uddannelse på 4 år, og at han har mulighed for at finansiere både sit ophold og sin uddannelse, kan ikke danne grundlag for et andet udfald af sagen.

  Udlændingenævnet har herved lagt vægt på udlændingemyndighedernes praksis om, at der ikke gives opholdstilladelse til studier efter 1. juli 2019 ved private uddannelsesinstitutioner, og at ansøger indsendte sin anmodning om forlængelse af sin opholdstilladelse i juni 2021.

  Det forhold at ansøger oplyser, at fratagelsen af opholdstilladelser med tilbagevirkende kraft ikke er rimeligt, at en række andre studerende har mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, og at ansøger har en stor tilknytning til Danmark, kan ikke føre til en ændret vurdering.

  Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at ansøger fik meddelt opholdstilladelse oktober 2017, hvoraf det fremgik på engelsk, at ansøger skulle søge om forlængelse af sin opholdstilladelse senest i juli 2020, og at han ikke har dokumenteret eller godtgjort, at han ikke havde mulighed for at indgive ansøgningen om forlængelse af sin opholdstilladelse inden fristen herfor.

  Udlændingenævnet har videre lagt vægt på, at det er ansøgerens ansvar at sikre sig, at han overholder reglerne om forlængelse af sin opholdstilladelse.

  Udlændingenævnet har endeligt lagt vægt på udlændingemyndighedernes praksis om, at en ansøgning om forlængelse indgivet efter fristen bliver behandlet som en ny ansøgning, og at ansøgers ansøgning er indgivet i juni 2021 og således mere end 11 måneder efter fristen for at ansøge om forlængelse af sin tidligere opholdstilladelse var udløbet.

  Udlændingenævnet stadfæster derfor SIRIs afgørelse.”

 • Udlændingenævnets afgørelse af 14. november 2014 – Studie – Ej offentligt anerkendt uddannelsesinstitution

  Dato: 14-11-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i november 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om afslag på opholdstilladelse som studerende på uddannelsen 1-Year Pre-Education Programme ved Copenhagen Contemporary Dance School, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1, til en statsborger fra Australien. Ved Udlændingenævnets opslag på hjemmesiden for Copenhagen Contemporary Dance School og uddannelsen 1-Year Pre-Education Programme fremgik det, at skolen blev lanceret i 2005 og udbyder to professionelle uddannelser, herunder 1-Year Pre-Education Programme, som er en et-årig uddannelse, der henvender sig til en udvalgt gruppe af karriereorienterede contemporary dansere, der gennem et års fuldtidstræning udvikles markant og rustes til at blive optaget på Europas videregående professionelle danseuddannelser. Det fremgik herudover, at skolen er en privat uddannelsesinstitution, og at uddannelsen 1-Year Pre-Education Programme ikke er en statsanerkendt uddannelse.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilladelse som studerende på uddannelsen, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at skolen er en privat uddannelsesinstitution, der ikke er offentligt anerkendt, samt at uddannelsen ikke er godkendt af en statslig myndighed. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at uddannelsen ikke er omfattet af de fem specifikke uddannelser, som ikke opfylder betingelserne i studiebekendtgørelsen, men hvor der er særlige omstændigheder knyttet til uddannelsen, således at der efter praksis kan meddeles opholdstilladelse til udenlandske studerende. Herudover lagde Udlændingenævnet vægt på, at uddannelsen er et adgangsgivende kursus, som imidlertid ikke er tilknyttet en godkendt videregående uddannelse i Danmark. ERH/2014/142.

Senest opdateret: 06-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen