Positivlisten

 • Udlændingenævnets afgørelse af 25. april 2023 – Erhverv – positivlisten – formodning

  Dato: 25-04-2023

  Udlændingenævnet omgjorde i april 2023 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) afgørelse om afslag på opholds- og arbejdstilladelse opholdstilladelse til en nepalesisk statsborger.

  Sagens faktiske omstændigheder:

  SIRI gav i maj 2021 ansøgeren afslag på opholds- og arbejdsholdstilladelse under henvisning til, at SIRI havde en formodning om, at ansøgerens ansættelsestilbud ikke var reelt, og at det afgørende formål med tilbuddet om ansættelse var at skaffe ansøgeren et ophold i Danmark, som han ellers ikke ville kunne opnå.

  Udlændingenævnets afgørelse:

  ”Udlændingenævnet ændrer SIRI’s afgørelse af maj 2021.
  Udlændingenævnet finder således efter en konkret og individuel vurdering, at ansøgeren ikke bør meddeles afslag på opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten under henvisning til, at der er en formodning for, at det ansættelsestilbud, der danner grundlag for hans ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, ikke er reelt, og at det afgørende formål med den tilbudte ansættelse er at skaffe ham et ophold, som han ellers ikke ville kunne opnå, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, jf. § 9 a, stk. 26, og § 22, stk. 6, i udlændingebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1206 af 23. august 2022.
  Udlændingenævnet har herved lagt vægt på ansøgerens uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund, jf. udlændingebekendtgørelsens § 22, stk. 6, nr. 4.
  Udlændingenævnet har i den forbindelse vurderet, at ansøgeren har forudsætningerne for at kunne varetage den tilbudte stilling som administrationschef hos virksomhed A, idet ansøgeren har en bacheloruddannelse i Business Studies fra et universitet samt et Graduate Certificate i International Business fra et andet universitet, og at han har oplyst, at han har relevant erhvervserfaring fra hjemlandet, Nepal, som bogholder.
  Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af ansøgningsskemaet af september 2020, at ansøgeren i perioden fra maj 2015 til marts 2017 har været i beskæftigelse som bogholder hos virksomhed B, hvor hans arbejdsopgaver var revision og bogholderi. Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at ansøgeren i forbindelse med sin første ansøgning om opholdstilladelse som studerende i Danmark ligeledes oplyste i ansøgningsskemaet af juni 2017, at han i ca. 24 måneder har beskæftiget sig med "accounting, bookkeeping, documentation" hos virksomhed B. Udlændingenævnet konstaterer i den forbindelse, at det fremgår af ansøgerens seneste ansøgning, at han kun var beskæftiget 22 måneder i hjemlandet.

  Udlændingenævnet vurderer, at ansøgerens erhvervserfaring som bogholder er relevant i forhold til den tilbudte stilling som administrationschef, idet stillingen som administrationschef ifølge ansættelseskontrakten af oktober 2020 mellem ansøgeren og virksomhed A indebærer arbejdsopgaver som bl.a. udarbejdelse af økonomiske projektioner og strategier, budgettering, beregning og udbetaling af løn til virksomhedens ansatte samt løbende økonomistyring i virksomheden.

  Udlændingenævnet har endvidere tillagt det en vis betydning, at ansøgeren har kendskab til virksomhed A. Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at ansøgeren ifølge oplysningerne i ansøgningsskemaet af september 2020 har været i beskæftigelse hos virksomhed A under sit lovlige ophold i Danmark, hvor hans arbejdsopgaver bl.a. var tilberedning af mad samt eventuel assistance med diverse administrative opgaver, at det fremgår af udtalelsen af oktober 2020 fra ejeren af virksomhed A, at ansøgeren i stigende grad har fået lov til at arbejde med regnskab, kontraktstyring samt øvrig administration, og at han ifølge oplysningerne i eindkomstregistret har arbejdet deltid for virksomhed A i perioden fra november 2017 til oktober 2020.

  Udlændingenævnet vurderer endvidere, at den tilbudte løn på 32.500 kr. om måneden ikke forekommer usædvanlig høj sammenlignet med det generelle lønniveau i virksomhed A, jf. udlændingebekendtgørelsens § 22, stk. 6, nr. 2.

  Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at virksomhed A’s direktør ifølge den til ansøgningen vedlagte personaleliste modtager en løn på 38.900 kr. om måneden, og at de øvrige ansatte i virksomheden ifølge personalelisten modtager en lavere løn end ansøgeren, men at disse ansatte beskæftiger sig med ufaglært og/eller faglært arbejde.
  Det forhold, at det fremgår af virksomhed A’s seneste offentliggjorte årsrapport for perioden fra januar 2021 til december 2021, hentet fra CVR-registret, at virksomheden har tabt hele sin anpartskapital, og at resultatet for perioden efter ledelsens opfattelse er utilfredsstillende, idet det ordinære resultat efter skat udgør -736.130 kr. mod -575.621 kr. i den forudgående regnskabsperiode kan ikke i sig selv begrunde, at ansøgeren meddeles afslag på opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen. Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at restaurationsbranchen i årene 2020 og 2021 var særlig hårdt ramt på indtjeningen som følge af den verdensomspændende COVID-19 epidemi, og at det fremgår af ledelsesberetningen i den seneste offentliggjorte årsrapport, at virksomheden forventer øget aktivitet og normalisering af virksomhedens økonomiske forhold i 2022.

  Udlændingenævnet har derfor tilbagesendt sagen til SIRI med henblik på, at SIRI kan tage stilling til, om betingelserne for at meddele ansøgeren opholds- og arbejdstilladelse i Danmark er opfyldt. Udlændingenævnet har hermed ikke taget stilling til, om ansøgeren har kan gives opholds- og arbejdstilladelse. Udlændingenævnet henleder opmærksomheden på, at det er en grundlæggende betingelse for at få opholds- og arbejdstilladelse, at der foreligger et ansættelsestilbud og ifølge praksis en underskrevet ansættelseskontrakt, der ikke er mere end 30 dage gammel.

  Ansøgeren vil således modtage en ny afgørelse fra SIRI.”

 • Udlændingenævnets afgørelse af 15. november 2018 – Erhverv – Positivlisten

  Dato: 15-11-2018

  Udlændingenævnet stadfæstede i november 2018 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om afslag på opholdstilladelse i Danmark til en kinesisk statsborger med henblik på beskæftigelse i medfør af udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1 (positivlisten) som kvalitetsingeniør.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke opfyldte uddannelseskravet til stillingen som kvalitetsingeniør, som fremgik af den underliggende klassifikation på positivlisten for kategorien 214900 under kategorien ”ingeniør, medicin og teknologi”, idet det fremgår af positivlisten, at uddannelsen mindst skal svare til stillingen på positivlisten, samt at alle stillinger på listen forudsætter en uddannelse på bachelorniveau eller højere. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren havde en kandidatgrad i ”agronomi” fra Københavns Universitet, og at ansøgeren dermed ikke opfyldte uddannelseskravet for stillingsbetegnelsen ”kvalitetsingeniør”, da ansøgeren ikke havde en uddannelse på bachelorniveau eller højere som ingeniør inden for medicin eller teknologi. Udlændingenævnet fandt endvidere, at det forhold, ansøgeren til støtte for klagen havde anført, at en kandidatgrad i agronomi kvalificerer til beskæftigelse på højt niveau inden for det bioteknologiske område, at agronomi-uddannelsen giver et voksende udbud af job inden for en række arbejdsområder, at man ved agronomi-uddannelsen opnår kompetencer svarende til det, som man får inden for traditionelle ingeniøruddannelser, og at ledigheden for jordbrugsakademikere er lav, ikke kunne føre til en ændret vurdering, idet betingelsen for at blive meddelt opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse som ”kvalitetsingeniør” i medfør af positivlisten forudsætter, at ansøgeren har en ingeniøruddannelse på bachelorniveau eller højere inden for medicin eller teknologi. ERH/2018/78.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 10. november 2014 – Positivlisten – Uddannelseskrav

  Dato: 10-11-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i november 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af positivlisten, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2, til en statsborger fra Ghana. Det fremgik af ansøgningen, at ansøgeren i den seneste årrække havde opholdt sig i Danmark som pædagogstuderende, at hun netop havde afsluttet sit studium på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, og at hun ville modtage sit bachelordiplom i juni 2014. Det fremgik endvidere, at ansøgeren fra august 2014 var blevet tilbudt arbejde som pædagog i en institution.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2 på baggrund af beskæftigelse som pædagog. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren ikke opfyldte uddannelseskravet til stillingen som pædagog, der er omfattet af positivlisterne fra januar 2014 og juli 2014. Det fremgår af positivlisterne, at uddannelseskravet er en professionsbachelor. Udlændingenævnet lagde vægt på, at Rudolf Steiner Seminariet til Udlændingenævnet havde oplyst, at seminariet ikke udbyder professionsbacheloruddannelser, og at det fremgik af Undervisningsministeriets Uddannelsesguide på hjemmesiden www.ug.dk, at en Rudolf Steiner-uddannelse ikke er en professionsbacheloruddannelse. Udlændingenævnet fandt således, at en uddannelse som Rudolf Steiner-pædagog ikke opfylder uddannelseskravet til en stilling som pædagog på positivlisten, og at ansøgeren allerede af denne årsag ikke kunne meddeles opholds- og arbejdstilladelse som pædagog, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2. ERH/2014/144.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 6. august 2013 – Erhverv – Positivlisten – For lav løn

  Dato: 06-08-2013

  Udlændingenævnet stadfæstede i august 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse om afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2 (positivlisten) til en statsborger fra Venezuela, på baggrund af beskæftigelse som softwareudvikler ved et IT-firma.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne gives opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2 (positivlisten) på baggrund af beskæftigelse som softwareudvikler ved det pågældende IT-firma, idet ansættelseskontraktens løn- og ansættelsesvilkår ikke var sædvanlige efter danske forhold. Udlændingenævnet lagde vægt på, at det er en betingelse for at meddele opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, at der er tale om et ansættelsesforhold, som er i overensstemmelse med de sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår. Udlændingenævnet fandt således, at den tilbudte løn var væsentligt under de sædvanlige danske lønvilkår for en stilling som softwareudvikler. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren var blevet tilbudt en stilling som softwareudvikler under DISCO-08 kode 251220, at ansøgerens første månedsløn udgjorde 27.000 kr. og herefter 28.113 kr. samt betalt internetforbindelse – dog maximalt 300 kr. pr. måned, og at det fremgik af udtræk af lønstatistik for DISCO-kode: 251220 (i den relevante region af Danmark) for perioden 2011 fremskrevet til 2012, at den direkte månedsløn inklusiv pension for ansatte med erhvervserfaring fra nul til fire år udgjorde 34.761 kr. i nedre kvartil. ERH/2013/110.

Senest opdateret: 07-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen