Positivlisten

 • Udlændingenævnets afgørelse af 15. november 2018 – Erhverv – Positivlisten

  Dato: 15-11-2018

  Udlændingenævnet stadfæstede i november 2018 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om afslag på opholdstilladelse i Danmark til en kinesisk statsborger med henblik på beskæftigelse i medfør af udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1 (positivlisten) som kvalitetsingeniør.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke opfyldte uddannelseskravet til stillingen som kvalitetsingeniør, som fremgik af den underliggende klassifikation på positivlisten for kategorien 214900 under kategorien ”ingeniør, medicin og teknologi”, idet det fremgår af positivlisten, at uddannelsen mindst skal svare til stillingen på positivlisten, samt at alle stillinger på listen forudsætter en uddannelse på bachelorniveau eller højere. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren havde en kandidatgrad i ”agronomi” fra Københavns Universitet, og at ansøgeren dermed ikke opfyldte uddannelseskravet for stillingsbetegnelsen ”kvalitetsingeniør”, da ansøgeren ikke havde en uddannelse på bachelorniveau eller højere som ingeniør inden for medicin eller teknologi. Udlændingenævnet fandt endvidere, at det forhold, ansøgeren til støtte for klagen havde anført, at en kandidatgrad i agronomi kvalificerer til beskæftigelse på højt niveau inden for det bioteknologiske område, at agronomi-uddannelsen giver et voksende udbud af job inden for en række arbejdsområder, at man ved agronomi-uddannelsen opnår kompetencer svarende til det, som man får inden for traditionelle ingeniøruddannelser, og at ledigheden for jordbrugsakademikere er lav, ikke kunne føre til en ændret vurdering, idet betingelsen for at blive meddelt opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse som ”kvalitetsingeniør” i medfør af positivlisten forudsætter, at ansøgeren har en ingeniøruddannelse på bachelorniveau eller højere inden for medicin eller teknologi. ERH/2018/78.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 10. november 2014 – Positivlisten – Uddannelseskrav

  Dato: 10-11-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i november 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af positivlisten, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2, til en statsborger fra Ghana. Det fremgik af ansøgningen, at ansøgeren i den seneste årrække havde opholdt sig i Danmark som pædagogstuderende, at hun netop havde afsluttet sit studium på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, og at hun ville modtage sit bachelordiplom i juni 2014. Det fremgik endvidere, at ansøgeren fra august 2014 var blevet tilbudt arbejde som pædagog i en institution.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2 på baggrund af beskæftigelse som pædagog. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren ikke opfyldte uddannelseskravet til stillingen som pædagog, der er omfattet af positivlisterne fra januar 2014 og juli 2014. Det fremgår af positivlisterne, at uddannelseskravet er en professionsbachelor. Udlændingenævnet lagde vægt på, at Rudolf Steiner Seminariet til Udlændingenævnet havde oplyst, at seminariet ikke udbyder professionsbacheloruddannelser, og at det fremgik af Undervisningsministeriets Uddannelsesguide på hjemmesiden www.ug.dk, at en Rudolf Steiner-uddannelse ikke er en professionsbacheloruddannelse. Udlændingenævnet fandt således, at en uddannelse som Rudolf Steiner-pædagog ikke opfylder uddannelseskravet til en stilling som pædagog på positivlisten, og at ansøgeren allerede af denne årsag ikke kunne meddeles opholds- og arbejdstilladelse som pædagog, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2. ERH/2014/144.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 6. august 2013 – Erhverv – Positivlisten – For lav løn

  Dato: 06-08-2013

  Udlændingenævnet stadfæstede i august 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse om afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2 (positivlisten) til en statsborger fra Venezuela, på baggrund af beskæftigelse som softwareudvikler ved et IT-firma.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne gives opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2 (positivlisten) på baggrund af beskæftigelse som softwareudvikler ved det pågældende IT-firma, idet ansættelseskontraktens løn- og ansættelsesvilkår ikke var sædvanlige efter danske forhold. Udlændingenævnet lagde vægt på, at det er en betingelse for at meddele opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, at der er tale om et ansættelsesforhold, som er i overensstemmelse med de sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår. Udlændingenævnet fandt således, at den tilbudte løn var væsentligt under de sædvanlige danske lønvilkår for en stilling som softwareudvikler. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren var blevet tilbudt en stilling som softwareudvikler under DISCO-08 kode 251220, at ansøgerens første månedsløn udgjorde 27.000 kr. og herefter 28.113 kr. samt betalt internetforbindelse – dog maximalt 300 kr. pr. måned, og at det fremgik af udtræk af lønstatistik for DISCO-kode: 251220 (i den relevante region af Danmark) for perioden 2011 fremskrevet til 2012, at den direkte månedsløn inklusiv pension for ansatte med erhvervserfaring fra nul til fire år udgjorde 34.761 kr. i nedre kvartil. ERH/2013/110.

Senest opdateret: 07-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen