Udlændingenævnet justerer praksis for behandling af klager over afslag på familiesammenføring til økonomisk aktive tyrkiske statsborgere

Udlændingenævnet er blevet opmærksom på, at udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra e, hvorefter herboende udlændinge som betingelse for ægtefællesammenføring skal have haft tidsubegrænset opholdstilladelse i 3 år, ikke er blevet administreret korrekt i forhold til økonomisk aktive tyrkiske statsborgere omfattet af EU’s associeringsaftale med Tyrkiet, efter at opholdskravet for tidsubegrænset opholdstilladelse ved lov nr. 436 af 9. maj 2017, der trådte i kraft den 15. maj 2017, blev hævet fra 6 år til 8 år. Der henvises til udlændinge- og integrationsministerens orientering til Udlændinge- og Integrationsudvalget. Orienteringen kan læses på følgende link:

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/UUI/bilag/131/2411578.pdf.

 

Udlændingenævnet har foretaget en gennemgang af allerede afgjorte sager, hvor den ændrede praksis kan have haft betydning. Det drejer sig om sager, hvor der er ansøgt om ægtefællesammenføring med en herboende økonomisk aktiv tyrkisk statsborger omfattet af associeringsaftalen, der har opnået tidsubegrænset opholdstilladelse i henhold til det skærpede opholdskrav på 8 år, og hvor der efter den 15. maj 2017 er meddelt afslag på familiesammenføring med henvisning til, at den herboende reference ikke har haft tidsubegrænset opholdstilladelse i 3 år, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra e.

 

Udlændingenævnet har identificeret 8 sager, hvor Udlændingenævnet har stadfæstet en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra e, efter 15. maj 2017, og hvor referencen er tyrkisk statsborger. Af disse sager har Udlændingenævnet genoptaget og omgjort 1 sag. I 2 af sagerne er det konstateret, at den herboende ægtefælle nu opfylder den tidsmæssige betingelse vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændingenævnet har i disse sager vejledt om muligheden for at ansøge om ægtefællesammenføring på et tidligere tidspunkt end ellers oplyst. I de øvrige sager har Udlændingenævnet fundet, at der ikke var grundlag for genoptagelse eller vejledning.

 

Hvis man har modtaget en afgørelse fra Udlændingenævnet efter den 15. maj 2017, og man mener, at nærværende praksisændring kan have betydning for ens sag, kan man søge om genoptagelse af sagen ved at rette henvendelse til Udlændingenævnet. Det vil bero på en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om der er grundlag for at genoptage sagen.

Senest opdateret: 13-08-2021
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen