Udlændingenævnet genoptager behandlingen af berostillede sager om familiesammenføring om afledt opholdsret til tredjelandsfamiliemedlemmer efter TEUF artikel 20

Udlændingenævnet genoptager behandlingen af sager om familiesammenføring om afledt opholdsret til tredjelandsfamiliemedlemmer efter TEUF artikel 20, der den 22. august 2022 midlertidigt blev sat i bero som følge af EU-Domstolen dom af 5. maj 2022 i de forenede sager C-451/19 og C-532/19, XU og QP.

Udlændingenævnet har nu haft lejlighed til at vurdere dommens konsekvenser og har besluttet at fortsætte sagsbehandlingen af de berostillede sager i lyset af EU-Domstolens konklusioner, herunder i sager vedrørende ægtefællesammenføring med danske statsborgere, når der også er mindreårige danske fællesbørn i de tilfælde, hvor det mindreårige barn har fast bopæl med begge sine forældre i Danmark.

EU-Domstolens dom af 5. maj 2022 vedrører de situationer, hvor der efter EU-Domstolens praksis i henhold til artikel 20 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) om unionsborgerskabet undtagelsesvist skal meddeles en afledt opholdsret til en tredjelandsstatsborger. EU-Domstolen forholder sig i sagen til spørgsmålet om afledt opholdsret til en tredjelandsstatsborger, der er forælder til en mindreårig unionsborger, som – grundet et afhængighedsforhold til tredjelandsstatsborgeren – vil være nødsaget til at forlade unionens område sammen med tredjelandsstatsborgeren, medmindre denne meddeles en afledt opholdsret.

Senest opdateret: 19-10-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen