Organisation og sammensætning

Udlændingenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ, der fungerer som administrativ klageinstans for en række forskellige sagstyper, der er reguleret i udlændingeloven. Nævnets virksomhed er således omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven. 

Udlændingenævnets sammensætning og kompetencer er nærmere beskrevet i Udlændingenævnets forretningsorden

Udlændingenævnet består af en formand og et antal næstformænd, som er dommere. Herudover består nævnet af et antal medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Advokatrådet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Udlændingenævnets sammensætning og organisation er beskrevet i kapitel 1 i Udlændingenævnets forretningsorden Beskikkelsesperioden for nævnets medlemmer er fire år med en ret for medlemmerne til genbeskikkelse for en periode på yderligere fire år. Herudover kan genbeskikkelse ikke finde sted, dog kan formanden beskikkes yderligere 4 år. Genbeskikkes formanden, fortsætter den pågældende automatisk som formand.

Ved Udlændingenævnets behandling af en sag medvirker nævnets formand eller en næstformand, der er mødeleder. Desuden medvirker en advokat og et medlem fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Afgørelserne i nævnet træffes efter stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme.

Udlændingenævnet træffer som udgangspunkt sine afgørelser ved møder i nævnet på skriftligt grundlag. Sagens parter har ikke adgang til nævnsmødet, hvor deres sag behandles, medmindre de er indkaldt til at afgive forklaring under nævnsmødet.

Udlændingenævnets møder er ikke offentligt tilgængelige.  

Udlændinge- og Integrationsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Udlændingenævnet. Det er således Udlændingenævnets sekretariat, der bistår Udlændingenævnets formand med tilrettelæggelsen af nævnets arbejde og fastlæggelsen af mødedage.

Senest opdateret: 06-09-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen