Udlændingenævnets Sekretariat

Udlændinge- og Integrationsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Udlændingenævnet. Udlændingenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

De sagsområder, som Udlændingenævnet varetager, er nærmere beskrevet i udlændingelovens § 52 b. Det drejer sig om klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse og afgørelser om administrativ udvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans.

Nævnssekretariatets opgaver og bemyndigelser er nærmere beskrevet i Udlændingenævnets forretningsorden §§ 21-26.

Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

Sekretariatet foretager berammelse af nævnsmøder samt indkaldelse til nævnsmøderne af nævnets medlemmer samt i fornødent omfang af ansøgere, herboende referencer og eventuelle partsrepræsentanter.

Sekretariatet har til opgave at forberede sagerne, således at sagerne er klar til at blive behandlet og afgjort af nævnet. Forberedelsen af sagerne indebærer bl.a. stillingtagen til, om fremmedsprogede bilag og dokumenter skal oversættes, og om der bør indhentes akter fra andre sager, eksempelvis vedrørende familiemedlemmer til ansøgeren. Endvidere sørger sekretariatet for, at nævnet i forbindelse med sagsbehandlingen er i besiddelse af eventuelle relevante oplysninger om praksis og baggrundsoplysninger.

Herudover bistår sekretariatet nævnet i forbindelse med varetagelsen af en række generelle opgaver, blandt andet den løbende opdatering af nævnets praksis og baggrundsmateriale, undersøgelse af juridiske problemstillinger, bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål og henvendelser fra andre myndigheder samt udarbejdelse af udkast til formandskabets beretninger og årsrapporter.

Senest opdateret: 06-09-2018

Til toppen

Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | +45 6198 3800 |udln@udln.dk |Digital Post