Udlændingenævnets Sekretariat

Udlændinge- og Integrationsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Udlændingenævnet. Udlændingenævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Hjemrejsestyrelsen, der er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Nævnssekretariatets opgaver og bemyndigelser er nærmere beskrevet i Udlændingenævnets forretningsorden.

Sekretariatet har til opgave at forberede de konkrete klagesager, således at sagerne er klar til at blive berammet og afgjort af nævnet. Forberedelsen af sagerne indebærer bl.a. stillingtagen til, om fremmedsprogede dokumenter skal oversættes, og om der bør indhentes akter fra andre sager, eksempelvis vedrørende familiemedlemmer til ansøgeren eller en udtalelse fra den myndighed, der har truffet afgørelse i 1.instans. Endvidere sørger sekretariatet for, at nævnet i forbindelse med sagsbehandlingen er i besiddelse af relevante oplysninger om praksis og baggrundsoplysninger, ligesom sekretariatet sørger for sekretærbistand under nævnsmøderne.

Herudover bistår sekretariatet nævnet i forbindelse med varetagelsen af en række generelle opgaver, blandt andet den løbende opdatering af nævnets praksis og baggrundsmateriale, bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål og henvendelser fra andre myndigheder samt udarbejdelse af udkast til formandskabets beretning.

Senest opdateret: 06-09-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen