MULTI
Du er her: ForsideNyhederNyhedsarkiv

Nyheder og pressemeddelelser

Herunder kan du finde nyheder og pressemeddelelser fra Udlændingenævnet.

Du kan endvidere afgrænse listen til bestemte år ved at at gå ind i Nyhedsarkiv i venstre side.

 • Udlændingenævnets notat af 28. november 2018 om praksis for meddelelse af opsættende virkning efter udlændingelovens § 33, stk. 3, 4. pkt., i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1

  Dato: 28-11-2018

  Udlændingenævnet har foretaget en revision af Udlændingenævnets notat af 20. maj 2016 om justering af praksis for meddelelse af opsættende virkning efter udlændingelovens § 33, stk. 3, 4. pkt., i forbindelse med en klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på førstegangsansøgning om ægtefællesammenføring. Der er primært foretaget en præcisering af anvendelsesområdet og af de forhold, der blandt andet kan indgå i vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt en klage kan tillægges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, når klagerens ægtefælle eller samlever er flygtning.

  Udlændingenævnets nye notat af 28. november 2018 om praksis for meddelelse af opsættende virkning efter udlændingelovens § 33, stk. 3, 4. pkt., i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, kan findes under fanen ”Publikationer og notater.

 • Udlændingenævnet ændrer sagsbehandlingen i sager vedrørende somaliske statsborgere, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet

  Dato: 23-11-2018

  Udlændingenævnets formandskab og koordinationsudvalg har besluttet, at sagsbehandlingen i Udlændingenævnet i sager vedrørende somaliske statsborgere ændres, således at Udlændingenævnet i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, vil afvente afgørelsen i referencens asylsag i Flygtningenævnet, før Udlændingenævnet træffer afgørelse i familiesammenføringssagen.

 • Udlændingenævnet har nu gennemgået tidligere trufne afgørelser i familiesammenføringssager vedrørende somaliske statsborgere, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet

  Dato: 21-11-2018

  Den 1. november 2018 oplyste Udlændingenævnet, at Udlændingenævnet har genovervejet sin praksis for meddelelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager vedrørende somaliske statsborgere, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet.

  Udlændingenævnet oplyste i den forbindelse, at Udlændingenævnet fremover i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, ikke for tiden vil fastsætte en udrejsefrist. Udlændingenævnet vil i stedet orientere ansøgeren i familiesammenføringssagen om, at hvis Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse i den herboende references asylsag, skal ansøgeren i familiesammenføringssagen udrejse i overensstemmelse med den af Flygtningenævnet i den forbindelse fastsatte udrejsefrist.

  Udlændingenævnet tilkendegav samtidig, at Udlændingenævnet ville overveje, om – og i givet fald i hvilket omfang – den besluttede justering af praksis for fastsættelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, kunne få betydning for sager, hvor Udlændingenævnet tidligere har truffet afgørelse.

  Udlændingenævnet har nu tilendebragt sine overvejelser.

  Udlændingenævnet har foretaget en manuel gennemgang af de sager, hvori Udlændingenævnet har truffet afgørelse i familiesammenføringssager vedrørende somaliske statsborgere siden starten af projektet vedrørende inddragelse/nægtelse af forlængelse af somaliske statsborgeres asyl- og familiesammenføringstilladelser.

  Udlændingenævnet har i den forbindelse gennemgået de sager, hvor Udlændingenævnet har truffet afgørelse i familiesammenføringssagen, før Flygtningenævnet har truffet afgørelse i referencens asylsag, og hvor referencens opholdsgrundlag fortsat på nuværende tidspunkt ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet. Udlændingenævnet har i disse sager sendt et brev til de pågældende om, at Udlændingenævnet har ændret sin beslutning om fastsættelse af udrejsefrist og har meddelt de pågældende, at Udlændingenævnet således ikke fastsætter en udrejsefrist for de pågældende. Udlændingenævnet har samtidig oplyst de pågældende om, at det påhviler de pågældende at udrejse i overensstemmelse med den af Flygtningenævnet fastsatte udrejsefrist i referencens sag, såfremt Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse af referencens asylsag.

  Udlændingenævnet har derudover i enkelte sager, hvor Flygtningenævnet – efter at Udlændingenævnet har truffet afgørelse i familiesammenføringssagen og i den forbindelse fastsat en udrejsefrist – har omgjort eller hjemvist referencens asylsag, besluttet af egen drift at genoptage de pågældende familiesammenføringssager og at hjemvise disse sager til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen i første instans, således at familiesammenføringssagerne kan blive vurderet i forbindelse med den fornyede vurdering af referencens asylsag.

 • Udlændingenævnet justerer praksis vedrørende fastsættelse af udrejsefrist i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet

  Dato: 01-11-2018

  Der har i den seneste tid været fokus på udlændingemyndighedernes fastsættelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet. Udlændingenævnet har erfaret, at Udlændingestyrelsen har justeret sin praksis på dette område, således at styrelsen i forbindelse med en afgørelse i en familiesammenføringssag vejleder ansøgeren om, at hvis Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen om inddragelse i referencens asylsag, skal ansøgeren i familiesammenføringssagen udrejse i overensstemmelse med den af Flygtningenævnet fastsatte udrejsefrist.

  På denne baggrund har Udlændingenævnet genovervejet sin praksis for meddelelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet.

  Udlændingenævnet vil således fremover i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, ikke for tiden fastsætte en udrejsefrist. Udlændingenævnet vil i stedet orientere ansøgeren i familiesammenføringssagen om, at hvis Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse i den herboende references asylsag, skal ansøgeren i familiesammenføringssagen udrejse i overensstemmelse med den af Flygtningenævnet i den forbindelse fastsatte udrejsefrist.

  Udlændingenævnet overvejer, om – og i givet fald i hvilket omfang – den besluttede justering af praksis for fastsættelse af udrejsefrister i familiesammenføringssager, hvor referencens opholdsgrundlag ikke er endeligt afklaret i Flygtningenævnet, kan få betydning for sager, hvor Udlændingenævnet tidligere har truffet afgørelse.

 • Kritik af Udlændingenævnet

  Dato: 03-10-2018

  FN’s Handikapkomité har i en udtalelse dateret den 31. august 2018 udtalt kritik af Udlændingenævnets afgørelse om afslag på ægtefællesammenføring til en ukrainsk statsborger.

  Sagen vedrørte en kvindelig, ukrainsk statsborger, der i august 2013 af Udlændingestyrelsen blev meddelt afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 5, idet hendes herboende ægtefælle, der var dansk statsborger, havde modtaget offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Den herboende ægtefælle var i 2009 kommet ud for en trafikulykke, og han havde i den forbindelse pådraget sig en hjerneskade, der påvirkede ham kognitivt og motorisk, og han havde på den baggrund været uarbejdsdygtig og efterfølgende modtaget kontanthjælp. Udlændingenævnet stadfæstede i december 2014 Udlændingestyrelsens afgørelse, idet Udlændingenævnet lagde vægt på blandt andet, at den herboende ægtefælle havde været i et udredningsforløb, og at der ikke var oplysninger om, at parret ikke ville kunne tage ophold i Ukraine.

  I december 2015 ophævede Østre Landsret Udlændingenævnets afgørelse, men i december 2016 frifandt Højesteret Udlændingenævnet i sagen, hvorefter sagen blev indbragt for FN’s Handicapkomité.

  Udlændingenævnet har efter modtagelsen af udtalelsen fra FN’s Handicapkomité besluttet at genoptage behandlingen af sagen.

  FN’s Handicapkomités udtalelse kan læses på komitéens hjemmeside, når den er offentliggjort.

 • Udlændingenævnet udgiver årsberetning for 2017

  Dato: 14-06-2018

  I dag udgives Udlændingenævnets femte årsberetning, der dækker Udlændingenævnets aktiviteter i 2017. Udlændingenævnet blev oprettet pr. 1. januar 2013 og behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, visum og administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i første instans, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i første instans.

  Udlændingenævnet hører organisatorisk til under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Beretningen over Udlændingenævnets virksomhed i det femte år af Udlændingenævnets eksistens viser blandt andet, at Udlændingenævnet i 2017 behandlede i alt 3.580 sager, heraf 2.765 sager på familiesammenføringsområdet, 538 sager på erhvervsområdet, 110 sager på visumområdet og 167 genoptagelsessager. Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2017 219 dage, og Udlændingenævnet havde ved udgangen af 2017 2.110 verserende sager.

  Udlændingenævnet stadfæstede i 2017 63 % af de sager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens 15 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 6 % af sagerne blev omgjort, 10 % af sagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 6 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udlændingenævnet stadfæstede herudover i 2017 54 % af de sager, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration havde truffet afgørelse i første instans, mens 14 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 7 % af sagerne blev omgjort, 12 % af sagerne blev afsluttet uden afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 13 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udlændingenævnet overtog pr. 1. marts 2017 behandlingen af klagesager på visumområdet i de sager, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse i første instans. Udlændingenævnet stadfæstede i 2017 45 % af de visumsager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens 15 % af visumsagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 5 % af visumsagerne blev omgjort, 31 % af visumsagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 4 % af visumsagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage).

  Udover statistiske oplysninger indeholder Udlændingenævnets årsberetning for 2017 en gennemgang af de sagsområder, som Udlændingenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til i 2017, illustreret ved resuméer af en række afgørelser, som Udlændingenævnet har truffet i løbet af året, herunder særskilte afsnit om Danmarks internationale forpligtelser og familiesammenføring til personer med midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3.

  Årsberetningen kan ses ved at trykke på overskriften.

  Nærmere oplysninger om årsberetningen kan herudover fås ved at kontakte Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, på telefon 99 68 62 00, eller Udlændingenævnets sekretariatschef, Michael Lohmann Kjærgaard, på telefon 61 98 38 00.

 • Udlændingenævnet har fået nye telefon- og åbningstider fra fredag den 1. juni 2018

  Dato: 29-05-2018

  Udlændingenævnet har fået nye telefon- og åbningstider fra fredag den 1. juni 2018. Udlændingenævnet holder nu åbent for telefoniske og personlige henvendelser mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 9.00 til kl. 12.00 og torsdag fra kl. 12.00 til kl. 15.00.

 • Paposhvili-dommen

  Dato: 03-03-2018

  Den 13. december 2016 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer dom i sagen Paposhvili mod Belgien (app.nr. 41738/10). Dommen vedrører en meget alvorligt syg udlændings ret til at forblive i en EU-medlemsstat grundet sine helbredsmæssige forhold. I dommen tages der stilling til, hvornår en udlændings meget alvorlige helbredsmæssige forhold kan begrunde en tilladelse til at forblive i en EU-medlemsstat i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 og artikel 8. Dommen kan have betydning i enkelte sager, hvor Udlændingenævnet har truffet afgørelse efter den 13. december 2016. Udlændingenævnet har ikke statistikmæssig mulighed for at finde frem til eventuelle sager, hvor dommen måtte kunne have betydning, da Udlændingenævnet ikke særskilt registrerer helbredsmæssige forhold, og da Udlændingenævnet ikke har ressourcemæssige muligheder for at gennemgå samtlige sager, som er afgjort af Udlændingenævnet siden den 13. december 2016. Hvis man har modtaget en afgørelse fra Udlændingenævnet efter den 13. december 2016, og man mener, at Paposhvili-dommen kan have betydning for ens sag, kan man søge om genoptagelse af sagen ved at rette henvendelse til Udlændingenævnet. Det vil bero på en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om der er grundlag for at genoptage sagen. Dommen kan i sin helhed findes ved at klikke på overskriften og derefter klikke på linket sidst i nyheden.

 • The Paposhvili judgement

  Dato: 02-03-2018

  On the 13th December 2016 the Grand Chamber of The European Court of Human Rights delivered a judgement regarding the case Paposhvili vs. Belgium (app.no. 41738/10). The judgement concerns a very seriously ill foreign citizen’s right to stay in a EU member state due to his medical condition. The judgement includes considerations concerning when a foreign citizen’s very serious medical condition can lead to a right to stay in a EU member state in accordance with the European Convention on Human Rights’ articles 3 and 8. The judgement may be of importance in certain cases, where the Immigration Appeals Board has reached a decision after the 13th December 2016. The Immigration Appeals Board has no possibility through statistics of finding any cases where the judgement may be of importance, as the Immigration Appeals Board does not separately register medical conditions, and as the Immigration Appeals Board does not have the resources to examine all cases, which have been decided upon by the Immigration Appeals Board since the 13th December 2016. If you have received a decision from the Immigration Appeals Board after the 13th December 2016, and you believe, that the Paposhvili judgement can be of importance in your case, you can request a resumption of your case by contacting the Immigration Appeals Board. It will depend on a concrete assessment of the circumstances of the case, whether there are grounds for reopening the case. The judgement can be found in its entirety by clicking the heading and then clicking the link at the end of the news.

 • Bortfald af to udlændinges opholdstilladelser efter ophold i nærheden af fronten i et uropræget land samt udvisning med indrejseforbud for bestandig

  Dato: 21-11-2017

  Udlændingenævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om bortfald af to udlændinges opholdstilladelser i medfør af udlændingelovens § 21 b, stk. 1.

  Det var i sagerne ubestridt, at udlændingene havde opholdt sig i umiddelbar nærhed af fronten i et land, hvor sikkerhedssituationen på tidspunktet var præget af kamphandlinger mellem en terrororganisation og regeringsstyrker.

  Udlændingenævnet fandt herefter – særligt henset til udlændingenes forhold forud for deres seneste udrejse af Danmark, herunder begges tilknytning til et militant miljø, hvor der sympatiseres med den pågældende terrororganisation – at der var grundlag for at antage, at udlændingene i udlandet havde deltaget i aktiviteter, hvor dette kunne indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

  Udlændingenævnet meddelte som konsekvens heraf udlændingene indrejseforbud for bestandig, jf. udlændingelovens § 32, stk. 12.

 • Afslag på familiesammenføring til herboende person med midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, ikke i strid med Menneskerettighedskonventionen

  Dato: 06-11-2017

  Højesteret har den 6. november 2017 afsagt dom i en sag anlagt mod Udlændingenævnet, hvor en ansøger havde søgt om ægtefællesammenføring med en herboende udlænding, der er meddelt midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, og som derfor ikke kunne blive ægtefællesammenført, førend den herboende udlænding havde haft opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 3, i mere end tre år, medmindre ganske særlige grunde talte derfor, jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 1. Højesteret tiltrådte, at Udlændingenævnets afgørelse ikke var ugyldig, og tog derfor Udlændingenævnets påstand om frifindelse til følge.

  Højesterets dom kan ses ved at trykke på overskriften.

 • Udlændingenævnet udgiver årsberetning for 2016

  Dato: 16-06-2017

  I dag udgives Udlændingenævnets fjerde årsberetning, der dækker Udlændingenævnets aktiviteter i 2016. Udlændingenævnet blev oprettet pr. 1. januar 2013 og behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, visum og administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i første instans, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i første instans.

  Udlændingenævnet hører organisatorisk til under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Beretningen over Udlændingenævnets virksomhed i det fjerde år af Udlændingenævnets eksistens viser blandt andet, at Udlændingenævnet i 2016 behandlede i alt 2.926 sager, heraf 2.120 sager på familiesammenføringsområdet, 611 sager på erhvervsområdet og 195 genoptagelsessager. Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2016 191 dage, og Udlændingenævnet havde ved udgangen af 2016 1.975 verserende sager.

  Udlændingenævnet stadfæstede i 2016 58 % af de sager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens 18 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 8 % af sagerne blev omgjort, 8 % af sagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og næsten 8 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udlændingenævnet stadfæstede herudover i 2016 50 % af de sager, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration havde truffet afgørelse i første instans, mens 18 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 3 % af sagerne blev omgjort, 8 % af sagerne blev afsluttet uden afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 21 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udover statistiske oplysninger indeholder Udlændingenævnets årsberetning for 2016 en gennemgang af de sagsområder, som Udlændingenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til i 2016, illustreret ved resuméer af en række afgørelser, som Udlændingenævnet har truffet i løbet af året, herunder et særskilt afsnit om Danmarks internationale forpligtelser.

  Årsberetningen kan ses ved at trykke på overskriften.

  Nærmere oplysninger om årsberetningen kan herudover fås ved at kontakte Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, på telefon 99 68 62 00, eller Udlændingenævnets sekretariatschef, Michael Lohmann Kjærgaard, på telefon 61 98 38 00.

 • NYE KLAGESAGSOMRÅDER OVERFØRES TIL UDLÆNDINGENÆVNET DEN 1. MARTS 2017

  Dato: 28-02-2017

  Folketinget vedtog den 21. februar 2017 lovforslag nr. L 108, fremsat den 15. december 2016 af udlændinge- og integrationsministeren, om ændring af udlændingeloven (Overførsel af opgaver fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet m.v.). Lovændringen er offentliggjort som lov nr. 188 af 27. februar 2017, og den træder i kraft den 1. marts 2017. Udlændingenævnet er herved blevet tillagt kompetence til at behandle en række yderligere klagesager. Dette betyder, at Udlændingenævnet pr. 1. marts 2017 overtager kompetencen som klageinstans i en række sagstyper, der blandt andet tidligere er blevet behandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Med lovforslagets vedtagelse sker der en overførsel af klagesager vedrørende følgende sagsområder, hvor enten Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse i 1. instans:

  - Afgørelser om visum
  - Afgørelser vedrørende Associeringsaftalen
  - Afgørelser vedrørende Zambrano-dommen
  - Afgørelser om identitetsfastlæggelse (dog ikke vedrørende asylansøgere mv.)
  - Afgørelser om tilbagerejsetilladelser (dog ikke vedrørende asylansøgere mv.)
  - Afgørelser om Laissez-passer (dog ikke vedrørende asylansøgere mv.)
  - Afgørelser om motivationsfremmende foranstaltninger vedrørende økonomiske ydelser, samt
  - Afgørelser efter udlændingelovens § 9 e.

  Udlændingenævnet behandler endvidere fra den 1. marts 2017 klager over afgørelser om betaling af gebyrer truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter visse bestemmelser i udlændingelovens § 9 h.

  Dette betyder, at klager over ovennævnte sagstyper fra og med den 1. marts 2017 skal indgives til Udlændingenævnet som rette klageinstans.

  Klager over ovennævnte sagstyper, der er indgivet til og med den 28. februar 2017, færdigbehandles af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Anmodning om genoptagelse af afgørelser i klagesager vedrørende ovennævnte sagstyper skal indgives til Udlændingenævnet fra den 1. marts 2017, uanset hvornår den oprindelige afgørelse er truffet.

  For en nærmere gennemgang henvises til bemærkningerne til lov nr. 188 af 27. februar 2017 (lovforslag nr. L 108 som fremsat den 15. december 2016).

 • Orientering om gebyrer for behandling af klagesager på Udlændingenævnets sagsområder

  Dato: 15-08-2016

  Udlændingenævnet har konstateret, at der i forbindelse med indgivelse af klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen/Styrelsen for International Rekruttering og Integration i flere tilfælde bliver indbetalt et gebyr til Udlændingenævnet, uagtet at de konkrete klagesager ikke er gebyrpålagte.

  Efter udlændingelovens § 9 h, stk. 1, skal en udlænding senest samtidig med indgivelse af en ansøgning om opholdstilladelse betale et gebyr, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet.

  Efter udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 2. pkt., skal klageren ved indgivelse af en klage over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen/Styrelsen for International Rekruttering og Integration på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 1, senest samtidig med indgivelsen af klagen betale et gebyr på 815 kr. (2016-niveau), medmindre andet følger af EU-reglerne.

  Udlændingeloven blev ændret ved lov nr. 102 af 3. februar 2016, således at der også skal betales gebyr for indgivelse af klager på familiesammenføringsområdet, hvor det tidligere alene var studie- og erhvervsområdet, som var gebyrpålagt.

  Ændringen af udlændingelovens § 9 h, stk. 5, jf. stk. 1, trådte i kraft den 1. marts 2016, således at der skal betales gebyr for at få behandlet klager på familiesammenføringsområdet, hvis klagen vedrører en ansøgning om familiesammenføring eller forlængelse heraf indgivet efter den 1. marts 2016.

  Der skal ligeledes betales gebyr for at få behandlet en klage vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis klagen vedrører en ansøgning herom, der er indgivet efter den 1. marts 2016.

  For ansøgninger indgivet før 1. marts 2016 er det derimod alene klager vedrørende ansøgninger, hvor opholdsgrundlaget er studie- og erhvervsområdet samt religiøse forkyndere, som er gebyrpålagte, herunder også ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse fra personer, der har opholdstilladelse på studie- eller erhvervsområdet eller som religiøs forkynder.

  Bemærk endvidere, at der – uanset hvornår ansøgningen er indgivet – ikke skal betales gebyr for en klage over en afgørelse, hvor styrelsen har foretaget en inddragelse af udlændingens opholdstilladelse, eller hvis styrelsen har foretaget en udvisning af en udlænding.

  Yderligere information om gebyrer, herunder hvilke konkrete sagstyper som er undtaget for gebyrkravet, eller hvor gebyrkravet vil kunne fraviges i kraft af EU-reglerne eller Danmarks internationale forpligtelser, kan findes ved at klikke på overskriften og derefter klikke på linket sidst i nyheden.

 • Udlændingenævnet udgiver årsberetning for 2015

  Dato: 14-06-2016

  I dag udgives Udlændingenævnets tredje årsberetning, der dækker Udlændingenævnets aktiviteter i 2015. Udlændingenævnet blev oprettet pr. 1. januar 2013 og behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i første instans, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i første instans.

  Efter valget i sommeren 2015 blev udlændingeområdet samlet under det nye Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. Dette betød, at udlændingesagerne, der indtil da havde hørt under Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, blev overført til det nye ministerium, og Udlændingenævnet hører nu også organisatorisk til under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

  Beretningen over Udlændingenævnets virksomhed i det tredje år af Udlændingenævnets eksistens viser blandt andet, at Udlændingenævnet i 2015 behandlede i alt 2.741 sager, heraf 1.895 sager på familiesammenføringsområdet, 647 sager på erhvervsområdet, 22 øvrige sager (hovedsagelig fremmedpas-sager) og 177 genoptagelsessager. Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2015 142 dage, og Udlændingenævnet havde ved udgangen af 2015 1.538 verserende sager.

  Udlændingenævnet stadfæstede i 2015 61 % af de sager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens næsten 16 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 8 % af sagerne blev omgjort, 8 % af sagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og næsten 7 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage).

  Udlændingenævnet stadfæstede herudover i 2015 53,5 % af de sager, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration havde truffet afgørelse i første instans, mens næsten 16 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 4 % af sagerne blev omgjort, 8,5 % af sagerne blev afsluttet uden afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 18 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udover statistiske oplysninger indeholder Udlændingenævnets årsberetning for 2015 en gennemgang af de sagsområder, som Udlændingenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til i 2015, illustreret ved resuméer af en række afgørelser, som Udlændingenævnet har truffet i løbet af året, herunder et helt nyt afsnit om Danmarks internationale forpligtelser.

  Årsberetningen kan ses ved at trykke på overskriften.

  Nærmere oplysninger om årsberetningen kan herudover fås ved at kontakte Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, på telefon 30 25 14 06, eller Udlændingenævnets sekretariatschef, Michael Lohmann Kjærgaard, på telefon 33 92 33 34.

 • Notat om justering af praksis for meddelelse af opsættende virkning i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet

  Dato: 26-05-2016

  Udlændingenævnet har på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand udarbejdet et notat om justering af praksis for meddelelse af opsættende virkning efter udlændingelovens § 33, stk. 3, 4. pkt., i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på førstegangsansøgning om ægtefællesammenføring. Notatet kan findes under fanen ”Publikationer og notater”.

 • Udlændingenævnet har truffet afgørelse i en sag om familiesammenføring, hvor det herboende familiemedlem har opholdstilladelse i et år efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus), og hvor denne tilladelse endnu ikke er forlænget

  Dato: 25-11-2015

  Udlændingenævnet har den 25. november 2015 for første gang truffet afgørelse i en sag, hvor den herboende reference har opholdstilladelse i et år med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus). Af lovbemærkningerne til udlændingelovens § 7, stk. 3 fremgår det, at de personer, der får midlertidig beskyttelsesstatus, først kan – medmindre helt særlige grunde gør sig gældende – få familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges efter det første år. Udlændingenævnet skulle i sagen tage stilling til, om den herboende reference havde adgang til familiesammenføring med sin ægtefælle, sit voksne barn og sit mindreårige barn, herunder om et afslag var stridende mod Danmarks internationale forpligtelser.

  Udlændingenævnet stadfæstede Udlændingestyrelsens afgørelse og fandt, at den herboende references ægtefælle og mindreårige barn ikke kunne meddeles opholdstilladelse i Danmark, da den herboende reference i april 2015 blev meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, og da denne opholdstilladelse endnu ikke var forlænget. Udlændingenævnet fandt derfor, at den herboende references ægtefælle ikke var omfattet af den persongruppe, der kunne meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og at den herboende references mindreårige barn af samme grund ikke var omfattet af den persongruppe, der kunne meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, uanset at barnet var under 15 år. Udlændingenævnet fandt endvidere, at den herboende references ægtefælle, voksne barn og mindreårige barn ikke kunne meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, da der ikke i sagen forelå ganske særlige grunde hertil. Udlændingenævnet lagde herved blandt andet vægt på, at den herboende reference havde oplyst, at ingen i hans husstand havde særlige behov, såsom sygdom, svagelighed eller handicaps. Udlændingenævnet lagde i forhold til den herboende references voksne barn vægt på, at den herboende reference var meddelt opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 7, stk. 3, at der ikke i sagen var oplyst om særlige behov hos det voksne barn, herunder helbredsmæssige forhold, og at den herboende references voksne barn var myndigt. Udlændingenævnet lagde i forhold til den herboende references ægtefælle og mindreårige barn vægt på, at et afslag ikke kunne anses for stridende mod Danmarks internationale forpligtelser, idet ægtefællen og det mindreårige barn ikke var afskåret fra muligheden for familiesammenføring med den herboende reference på et senere tidspunkt.

  Et resumé af afgørelsen vil senere i anonymiseret form blive lagt på Udlændingenævnets hjemmeside under fanen ”Praksis”.

 • Udlændingenævnet har skiftet ressort fra Justitsministeriet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

  Dato: 30-06-2015

  Ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder sager vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, erhverv, studier, au pair m.v., og de til området hørende institutioner m.v. er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet overført fra Justitsministeriet til det nyoprettede Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. Ressortomlægningen omfatter således også Udlændingenævnet og indebærer blandt andet, at de medlemmer af Udlændingenævnet, som gjorde tjeneste i Justitsministeriets eller Beskæftigelsesministeriets departement, og som i forbindelse med omlægningen er blevet overført til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, kan fortsætte som medlemmer af Udlændingenævnet. Ressortomlægningen indebærer endvidere, at medarbejderne i Udlændingenævnets sekretariat overføres fra Civilstyrelsen til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der herefter varetager sekretariatsbetjeningen af Udlændingenævnet. Henvisninger på hjemmesiden til ”Justitsministeriet”, ”Justitsministeren” eller ”Civilstyrelsen” skal herefter læses i lyset af den ændrede ressortfordeling.

 • Udlændingenævnet udgiver årsberetning for 2014

  Dato: 12-06-2015

  I dag udgives Udlændingenævnets anden årsberetning, der dækker Udlændingenævnets aktiviteter i 2014. Udlændingenævnet blev oprettet pr. 1. januar 2013 og behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i første instans, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i første instans.

  Klagesagerne på disse sagsområder blev indtil den 1. januar 2013 behandlet af henholdsvis Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Udlændingenævnet har i løbet af 2013 og 2014 nedbragt antallet af verserende sager og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

  Beretningen over Udlændingenævnets virksomhed i det andet år af Udlændingenævnets eksistens viser blandt andet, at Udlændingenævnet i 2014 behandlede i alt 3.246 sager, heraf 1.898 sager på familiesammenføringsområdet, 1.115 sager på erhvervsområdet og 233 genoptagelsessager. Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2014 116 dage, og Udlændingenævnet havde ved udgangen af 2014 896 verserende sager.

  Udlændingenævnet stadfæstede i 2014 66 % af de sager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens næsten 13 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 11 % af sagerne blev omgjort, seks % af sagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og fire % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage).

  Udlændingenævnet stadfæstede herudover i 2014 61 % af de sager, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering havde truffet afgørelse i første instans, mens næsten 15 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, næsten 3 % af sagerne blev omgjort, syv % af sagerne blev afsluttet uden afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 14 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udover statistiske oplysninger indeholder Udlændingenævnets årsberetning for 2014 en gennemgang af de sagsområder, som Udlændingenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til i 2014, illustreret ved resuméer af en række afgørelser, som Udlændingenævnet har truffet i løbet af året.

  Årsberetningen kan ses ved at trykke på overskriften.

  Nærmere oplysninger om årsberetningen kan herudover fås ved at kontakte Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, på telefon 30 25 14 06, eller Udlændingenævnets sekretariatschef, Michael Lohmann Kjærgaard, på telefon 33 92 33 34.

 • Digital Post til og fra Udlændingenævnet

  Dato: 27-10-2014

  Fra den 1. november 2014 vil Udlændingenævnet som udgangspunkt fremsende al post som Digital Post til alle borgere over 15 år, der har et CPR-nummer.

  Personer uden CPR-nummer vil indtil videre modtage posten som almindelig post.

 • Udlændingenævnet genoptager behandlingen af visse sager om familiesammenføring vedrørende tyrkiske statsborgere, som blev berostillet under henvisning til EU-Domstolens sag C-138/13 (Dogan)

  Dato: 19-09-2014

  Udlændingenævnet berostillede i juli 2014 et antal sager, hvor herboende tyrkiske statsborgere, der er omfattet af Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, ønsker familiesammenføring med ægtefæller og børn, med henblik på en nærmere overvejelse af dommens rækkevidde.

  Justitsministeriet har ved notat af 17. september 2014 vurderet, at dommen ikke giver anledning til ændringer af udlændingelovens regler om familiesammenføring, og behandlingen af de sager, som midlertidigt blev sat i bero på vurdering af dommen, kan nu genoptages.
  Udlændingenævnet vil i de berørte sager – i det omfang det er muligt –orientere ansøgeren om, at behandlingen af vedkommendes sag nu er genoptaget i Udlændingenævnet.

 • Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1 (forståelsen af 5 års ophold)

  Dato: 13-08-2014

  Udlændingenævnet har i februar måned 2014 omgjort Udlændingestyrelsens vurdering i tre sager i forhold til forståelsen af, hvornår en ansøger kan anses for at have boet lovligt i mindst fem år i Danmark og i hele perioden haft opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1.

 • Berostillelse af visse sager om familiesammenføring vedrørende tyrkiske statsborgere

  Dato: 29-07-2014

  EU-Domstolen har den 10. juli 2014 afsagt dom i en sag om familiesammenføring efter Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet (sag C-138/13). Det er første gang, at EU-Domstolen har forholdt sig til en konkret sag, der vedrører stand still-klausulernes anvendelse i forhold til de materielle betingelser for familiesammenføring i en situation, hvor en tyrkisk statsborger med ophold i en medlemsstat ønsker familiesammenføring med et familiemedlem, der ikke selv er økonomisk aktiv. Tillægsprotokollen af 23. november 1970 til Associeringsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet af 12. september 1963 og Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 indeholder såkaldte stand still-klausuler, som betyder, at medlemsstaterne ikke må indføre nye restriktioner, der hindrer etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, eller nye begrænsninger for så vidt angår vilkårene for adgang til beskæftigelse for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som har opnået opholds- og arbejdstilladelse efter de nationale regler herom.

  Udlændingenævnet har derfor med henblik på en nærmere overvejelse af dommens betydning besluttet at berostille sager om familiesammenføring til ægtefæller og børn med herboende tyrkiske statsborgere omfattet af associeringsaftalekomplekset.

  Udlændingenævnet vil i de berørte sager, i det omfang det er muligt, orientere ansøgeren om, at vedkommendes sag beror på en fortolkning af dommens betydning for dansk ret, og at ansøgeren har ret til at opholde sig i Danmark, mens disse overvejelser finder sted.

  De sager, hvor betingelserne for opholdstilladelse til ægtefælle/børn efter de gældende reg-ler er opfyldt, og hvor Udlændingenævnet finder grundlag for at omgøre/hjemvise sagen til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, berostilles ikke.

  For så vidt angår de verserende sager om genoptagelse i Udlændingenævnet, vil Udlændingenævnet ligeledes orientere ansøgeren om, at sagen beror på en fortolkning af dommens betydning for dansk ret, og at ansøgeren har ret til at opholde sig i Danmark, mens disse overvejelser finder sted.

 • Udlændingenævnets første årsberetning

  Dato: 24-06-2014

  Hermed offentliggøres Udlændingenævnets første årsberetning. Beretningen vedrører Udlændingenævnets virksomhed i kalenderåret 2013. Beretningen indeholder et kapitel om Udlændingenævnets almindelige forhold og kapitler om grundlaget for Udlændingenævnets behandling af sager og udvalgte udlændingeretlige problemstillinger samt et kapitel om prøvelse af Udlændingenævnets afgørelser og et afsluttende kapitel med statistik. Beretningen indeholder en gennemgang af Udlændingenævnets praksis i sager, der er afgjort af Udlændingenævnet i 2013. Gennemgangen er ikke udtømmende, men illustrerer Udlændingenævnets praksis på en række sagsområder. Udlændingenævnet har tilstræbt i beretningen at gengive praksis fra alle de sagsområder, hvor Udlændingenævnet har truffet afgørelse i 2013.

  Årsberetningen kan ses ved at trykke på overskriften.

  Spørgsmål til Udlændingenævnets årsberetning for 2013 kan rettes til Udlændingenævnets formand landsdommer Michael Kistrup på telefon 99 68 62 00 eller til Udlændingenævnets sekretariatschef Michael Lohmann Kjærgaard på telefon 33 92 33 34

 • Lukning af gamle myndighedspostkasser

  Dato: 21-04-2014

  Udlændingenævnet lukker pr. 1. maj 2014 myndighedspostkasserne erhvervsenheden@inm.dk og 1u@inm.dk. E-mail sendt hertil vil ikke blive læst eller videresendt. E-mail til Udlændingenævnet bedes i stedet sendt til udln@udln.dk.

 • Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, (greencardordningen) vedrørende stillingsbetegnelsen IT-projektleder

  Dato: 21-03-2014

  Udlændingenævnet har den 29. november 2013 hjemvist to sager til fornyet behandling i det daværende Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der havde meddelt ansøgerne afslag på opholdstilladelse efter greencardordningen, idet ansøgerne ikke opnåede mindst 100 point.

 • Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 9, stk. 5, og modtagelse af ledighedsydelse

  Dato: 22-01-2014

  Udlændingenævnet har den 15. januar 2014 i fire sager omgjort Ud-lændingestyrelsens afgørelse, hvorved ansøgerne blev meddelt afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at den herboende ægtefælle har modtaget ledighedsydelse.

 • Digital Post til Udlændingenævnet

  Dato: 29-10-2013

  I Civilstyrelsen vil vi gerne gøre kontakten til virksomheder og foreninger så hurtig og sikker som mulig. Vi vil fra den 1. november 2013 bruge Digital Post på virk.dk, når vi sender breve til adressater med et CVR-nr.

 • Pressemeddelelse af 21.02.2013

  Dato: 21-02-2013

  På baggrund af de seneste dages omtale i medierne om familiesammenføringssagen vedrørende de to thailandske børn Fimm og Thipsuda kan Udlændingenævnet bekræfte, at Udlændingenævnet har anmodet Kammeradvokaten om at kære Kolding Rets kendelse af 6. februar 2013 til Vestre Landsret, idet Udlændingenævnet ønsker en principiel stillingtagen til, i hvilket omfang en herboende person kan opnå familiesammenføring med børn, som den pågældende hverken er biologisk forælder til eller har adopteret.

  Udlændingenævnet afventer nu Vestre Landsrets afgørelse og har ikke yderligere kommentarer til sagen.


Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3800 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post