Nyheder og pressemeddelelser fra 2016

 • Orientering om gebyrer for behandling af klagesager på Udlændingenævnets sagsområder

  Dato: 15-08-2016

  Udlændingenævnet har konstateret, at der i forbindelse med indgivelse af klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen/Styrelsen for International Rekruttering og Integration i flere tilfælde bliver indbetalt et gebyr til Udlændingenævnet, uagtet at de konkrete klagesager ikke er gebyrpålagte.

  Efter udlændingelovens § 9 h, stk. 1, skal en udlænding senest samtidig med indgivelse af en ansøgning om opholdstilladelse betale et gebyr, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet.

  Efter udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 2. pkt., skal klageren ved indgivelse af en klage over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen/Styrelsen for International Rekruttering og Integration på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 1, senest samtidig med indgivelsen af klagen betale et gebyr på 815 kr. (2016-niveau), medmindre andet følger af EU-reglerne.

  Udlændingeloven blev ændret ved lov nr. 102 af 3. februar 2016, således at der også skal betales gebyr for indgivelse af klager på familiesammenføringsområdet, hvor det tidligere alene var studie- og erhvervsområdet, som var gebyrpålagt.

  Ændringen af udlændingelovens § 9 h, stk. 5, jf. stk. 1, trådte i kraft den 1. marts 2016, således at der skal betales gebyr for at få behandlet klager på familiesammenføringsområdet, hvis klagen vedrører en ansøgning om familiesammenføring eller forlængelse heraf indgivet efter den 1. marts 2016.

  Der skal ligeledes betales gebyr for at få behandlet en klage vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis klagen vedrører en ansøgning herom, der er indgivet efter den 1. marts 2016.

  For ansøgninger indgivet før 1. marts 2016 er det derimod alene klager vedrørende ansøgninger, hvor opholdsgrundlaget er studie- og erhvervsområdet samt religiøse forkyndere, som er gebyrpålagte, herunder også ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse fra personer, der har opholdstilladelse på studie- eller erhvervsområdet eller som religiøs forkynder.

  Bemærk endvidere, at der – uanset hvornår ansøgningen er indgivet – ikke skal betales gebyr for en klage over en afgørelse, hvor styrelsen har foretaget en inddragelse af udlændingens opholdstilladelse, eller hvis styrelsen har foretaget en udvisning af en udlænding.

  Yderligere information om gebyrer, herunder hvilke konkrete sagstyper som er undtaget for gebyrkravet, eller hvor gebyrkravet vil kunne fraviges i kraft af EU-reglerne eller Danmarks internationale forpligtelser, kan findes ved at klikke på overskriften og derefter klikke på linket sidst i nyheden.

 • Udlændingenævnet udgiver årsberetning for 2015

  Dato: 14-06-2016

  I dag udgives Udlændingenævnets tredje årsberetning, der dækker Udlændingenævnets aktiviteter i 2015. Udlændingenævnet blev oprettet pr. 1. januar 2013 og behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i første instans, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i første instans.

  Efter valget i sommeren 2015 blev udlændingeområdet samlet under det nye Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. Dette betød, at udlændingesagerne, der indtil da havde hørt under Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, blev overført til det nye ministerium, og Udlændingenævnet hører nu også organisatorisk til under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

  Beretningen over Udlændingenævnets virksomhed i det tredje år af Udlændingenævnets eksistens viser blandt andet, at Udlændingenævnet i 2015 behandlede i alt 2.741 sager, heraf 1.895 sager på familiesammenføringsområdet, 647 sager på erhvervsområdet, 22 øvrige sager (hovedsagelig fremmedpas-sager) og 177 genoptagelsessager. Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2015 142 dage, og Udlændingenævnet havde ved udgangen af 2015 1.538 verserende sager.

  Udlændingenævnet stadfæstede i 2015 61 % af de sager, hvor Udlændingestyrelsen havde truffet afgørelse i første instans, mens næsten 16 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, 8 % af sagerne blev omgjort, 8 % af sagerne blev afsluttet uden en afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og næsten 7 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage).

  Udlændingenævnet stadfæstede herudover i 2015 53,5 % af de sager, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration havde truffet afgørelse i første instans, mens næsten 16 % af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 4 % af sagerne blev omgjort, 8,5 % af sagerne blev afsluttet uden afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant), og 18 % af sagerne blev afvist (typisk på grund af for sent indgivet klage eller manglende indbetaling af gebyr).

  Udover statistiske oplysninger indeholder Udlændingenævnets årsberetning for 2015 en gennemgang af de sagsområder, som Udlændingenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til i 2015, illustreret ved resuméer af en række afgørelser, som Udlændingenævnet har truffet i løbet af året, herunder et helt nyt afsnit om Danmarks internationale forpligtelser.

  Årsberetningen kan ses ved at trykke på overskriften.

  Nærmere oplysninger om årsberetningen kan herudover fås ved at kontakte Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, på telefon 30 25 14 06, eller Udlændingenævnets sekretariatschef, Michael Lohmann Kjærgaard, på telefon 33 92 33 34.

 • Notat om justering af praksis for meddelelse af opsættende virkning i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet

  Dato: 26-05-2016

  Udlændingenævnet har på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand udarbejdet et notat om justering af praksis for meddelelse af opsættende virkning efter udlændingelovens § 33, stk. 3, 4. pkt., i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på førstegangsansøgning om ægtefællesammenføring. Notatet kan findes under fanen ”Publikationer og notater”.

Senest opdateret: 02-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen