Orientering om gebyrer for behandling af klagesager på Udlændingenævnets sagsområder

Udlændingenævnet har konstateret, at der i forbindelse med indgivelse af klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen/Styrelsen for International Rekruttering og Integration i flere tilfælde bliver indbetalt et gebyr til Udlændingenævnet, uagtet at de konkrete klagesager ikke er gebyrpålagte.

Efter udlændingelovens § 9 h, stk. 1, skal en udlænding senest samtidig med indgivelse af en ansøgning om opholdstilladelse betale et gebyr, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet.

Efter udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 2. pkt., skal klageren ved indgivelse af en klage over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen/Styrelsen for International Rekruttering og Integration på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 1, senest samtidig med indgivelsen af klagen betale et gebyr på 815 kr. (2016-niveau), medmindre andet følger af EU-reglerne.

Udlændingeloven blev ændret ved lov nr. 102 af 3. februar 2016, således at der også skal betales gebyr for indgivelse af klager på familiesammenføringsområdet, hvor det tidligere alene var studie- og erhvervsområdet, som var gebyrpålagt.

Ændringen af udlændingelovens § 9 h, stk. 5, jf. stk. 1, trådte i kraft den 1. marts 2016, således at der skal betales gebyr for at få behandlet klager på familiesammenføringsområdet, hvis klagen vedrører en ansøgning om familiesammenføring eller forlængelse heraf indgivet efter den 1. marts 2016. 

Der skal ligeledes betales gebyr for at få behandlet en klage vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis klagen vedrører en ansøgning herom, der er indgivet efter den 1. marts 2016. 

For ansøgninger indgivet før 1. marts 2016 er det derimod alene klager vedrørende ansøgninger, hvor opholdsgrundlaget er studie- og erhvervsområdet samt religiøse forkyndere, som er gebyrpålagte, herunder også ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse fra personer, der har opholdstilladelse på studie- eller erhvervsområdet eller som religiøs forkynder.

Bemærk endvidere, at der – uanset hvornår ansøgningen er indgivet – ikke skal betales gebyr for en klage over en afgørelse, hvor styrelsen har foretaget en inddragelse af udlændingens opholdstilladelse, eller hvis styrelsen har foretaget en udvisning af en udlænding.

Yderligere information om gebyrer, herunder hvilke konkrete sagstyper som er undtaget for gebyrkravet, eller hvor gebyrkravet vil kunne fraviges i kraft af EU-reglerne eller Danmarks internationale forpligtelser, kan findes på udlændingemyndighedernes hjemmeside: https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/gebyr/om_gebyr/

  


Senest opdateret: 15-08-2016
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen