Nyheder og pressemeddelelser fra 2014

 • Digital Post til og fra Udlændingenævnet

  Dato: 27-10-2014

  Fra den 1. november 2014 vil Udlændingenævnet som udgangspunkt fremsende al post som Digital Post til alle borgere over 15 år, der har et CPR-nummer.

  Personer uden CPR-nummer vil indtil videre modtage posten som almindelig post.

 • Udlændingenævnet genoptager behandlingen af visse sager om familiesammenføring vedrørende tyrkiske statsborgere, som blev berostillet under henvisning til EU-Domstolens sag C-138/13 (Dogan)

  Dato: 19-09-2014

  Udlændingenævnet berostillede i juli 2014 et antal sager, hvor herboende tyrkiske statsborgere, der er omfattet af Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, ønsker familiesammenføring med ægtefæller og børn, med henblik på en nærmere overvejelse af dommens rækkevidde.

  Justitsministeriet har ved notat af 17. september 2014 vurderet, at dommen ikke giver anledning til ændringer af udlændingelovens regler om familiesammenføring, og behandlingen af de sager, som midlertidigt blev sat i bero på vurdering af dommen, kan nu genoptages.
  Udlændingenævnet vil i de berørte sager – i det omfang det er muligt –orientere ansøgeren om, at behandlingen af vedkommendes sag nu er genoptaget i Udlændingenævnet.

 • Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1 (forståelsen af 5 års ophold)

  Dato: 13-08-2014

  Udlændingenævnet har i februar måned 2014 omgjort Udlændingestyrelsens vurdering i tre sager i forhold til forståelsen af, hvornår en ansøger kan anses for at have boet lovligt i mindst fem år i Danmark og i hele perioden haft opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1.

 • Berostillelse af visse sager om familiesammenføring vedrørende tyrkiske statsborgere

  Dato: 29-07-2014

  EU-Domstolen har den 10. juli 2014 afsagt dom i en sag om familiesammenføring efter Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet (sag C-138/13). Det er første gang, at EU-Domstolen har forholdt sig til en konkret sag, der vedrører stand still-klausulernes anvendelse i forhold til de materielle betingelser for familiesammenføring i en situation, hvor en tyrkisk statsborger med ophold i en medlemsstat ønsker familiesammenføring med et familiemedlem, der ikke selv er økonomisk aktiv. Tillægsprotokollen af 23. november 1970 til Associeringsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet af 12. september 1963 og Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 indeholder såkaldte stand still-klausuler, som betyder, at medlemsstaterne ikke må indføre nye restriktioner, der hindrer etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, eller nye begrænsninger for så vidt angår vilkårene for adgang til beskæftigelse for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som har opnået opholds- og arbejdstilladelse efter de nationale regler herom.

  Udlændingenævnet har derfor med henblik på en nærmere overvejelse af dommens betydning besluttet at berostille sager om familiesammenføring til ægtefæller og børn med herboende tyrkiske statsborgere omfattet af associeringsaftalekomplekset.

  Udlændingenævnet vil i de berørte sager, i det omfang det er muligt, orientere ansøgeren om, at vedkommendes sag beror på en fortolkning af dommens betydning for dansk ret, og at ansøgeren har ret til at opholde sig i Danmark, mens disse overvejelser finder sted.

  De sager, hvor betingelserne for opholdstilladelse til ægtefælle/børn efter de gældende reg-ler er opfyldt, og hvor Udlændingenævnet finder grundlag for at omgøre/hjemvise sagen til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen, berostilles ikke.

  For så vidt angår de verserende sager om genoptagelse i Udlændingenævnet, vil Udlændingenævnet ligeledes orientere ansøgeren om, at sagen beror på en fortolkning af dommens betydning for dansk ret, og at ansøgeren har ret til at opholde sig i Danmark, mens disse overvejelser finder sted.

 • Udlændingenævnets første årsberetning

  Dato: 24-06-2014

  Hermed offentliggøres Udlændingenævnets første årsberetning. Beretningen vedrører Udlændingenævnets virksomhed i kalenderåret 2013. Beretningen indeholder et kapitel om Udlændingenævnets almindelige forhold og kapitler om grundlaget for Udlændingenævnets behandling af sager og udvalgte udlændingeretlige problemstillinger samt et kapitel om prøvelse af Udlændingenævnets afgørelser og et afsluttende kapitel med statistik. Beretningen indeholder en gennemgang af Udlændingenævnets praksis i sager, der er afgjort af Udlændingenævnet i 2013. Gennemgangen er ikke udtømmende, men illustrerer Udlændingenævnets praksis på en række sagsområder. Udlændingenævnet har tilstræbt i beretningen at gengive praksis fra alle de sagsområder, hvor Udlændingenævnet har truffet afgørelse i 2013.

  Årsberetningen kan ses ved at trykke på overskriften.

  Spørgsmål til Udlændingenævnets årsberetning for 2013 kan rettes til Udlændingenævnets formand landsdommer Michael Kistrup på telefon 99 68 62 00 eller til Udlændingenævnets sekretariatschef Michael Lohmann Kjærgaard på telefon 33 92 33 34

 • Lukning af gamle myndighedspostkasser

  Dato: 21-04-2014

  Udlændingenævnet lukker pr. 1. maj 2014 myndighedspostkasserne erhvervsenheden@inm.dk og 1u@inm.dk. E-mail sendt hertil vil ikke blive læst eller videresendt. E-mail til Udlændingenævnet bedes i stedet sendt til udln@udln.dk.

 • Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, (greencardordningen) vedrørende stillingsbetegnelsen IT-projektleder

  Dato: 24-03-2014

  Udlændingenævnet har den 29. november 2013 hjemvist to sager til fornyet behandling i det daværende Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der havde meddelt ansøgerne afslag på opholdstilladelse efter greencardordningen, idet ansøgerne ikke opnåede mindst 100 point.

 • Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 9, stk. 5, og modtagelse af ledighedsydelse

  Dato: 22-01-2014

  Udlændingenævnet har den 15. januar 2014 i fire sager omgjort Ud-lændingestyrelsens afgørelse, hvorved ansøgerne blev meddelt afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at den herboende ægtefælle har modtaget ledighedsydelse.

Senest opdateret: 02-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen