Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, (greencardordningen) vedrørende stillingsbetegnelsen IT-projektleder

Udlændingenævnet har den 29. november 2013 hjemvist to sager til fornyet behandling i det daværende Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der havde meddelt ansøgerne afslag på opholdstilladelse efter greencardordningen, idet ansøgerne ikke opnåede mindst 100 point. 

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering havde ved afgørelserne lagt vægt på blandt andet, at ansøgerne ikke opfyldte uddannelseskravet om tre års IT-uddannelse, der er knyttet til stillingsbetegnelsen IT-projektleder, som fremgår af den på ansøgningstidspunktet gældende positivliste fra juli 2012. 

Udlændingenævnet blev under sagernes behandling opmærksom på, at der på den offentliggjorte danske og engelske version af positivlisten fra juli 2012 på hjemmesiden www.nyidanmark.dk vedrørende stillingsbetegnelsen IT-projektleder var anført et forkert uddannelseskrav, da det her fremgik, at uddannelseskravet er tre års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau. Det fremgår imidlertid af de oprindeligt udarbejdede danske positivlister fra januar 2010, januar 2012 og juli 2012 til stillingsbetegnelsen IT-projektleder, at uddannelseskraver er minimum tre års IT-uddannelse. 

Udlændingenævnet fandt i de to sager, at det offentliggjorte – og mere lempelige – uddannelseskrav om tre års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau skulle lægges til grund ved behandlingen af ansøgernes sager, hvorfor sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Praksisændringen er gældende for samtlige verserende sager. Såfremt en ansøger tidligere har fået afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren ikke opfyldte uddannelseskravet om tre års IT-uddannelse knyttet til stillingsbetegnelsen IT-projektleder, har vedkommende mulighed for at søge om genoptagelse af sagen ved den udlændingemyndighed, som senest traf afgørelse i sagen.

Senest opdateret: 24-03-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen