Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1 (forståelsen af 5 års ophold)

Udlændingenævnet har i februar måned 2014 omgjort Udlændingestyrelsens vurdering i tre sager i forhold til forståelsen af, hvornår en ansøger kan anses for at have boet lovligt i mindst fem år i Danmark og i hele perioden haft opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1. 

I de konkrete sager havde ansøgerne inden for de sidste fem år haft et længerevarende udlandsophold efter at være meddelt opholdstilladelse i Danmark på et tidligere tidspunkt.

Udlændingenævnet fandt, at der var grundlag for at ændre den hidtidige praksis for fortolkningen af fem-årskravet i udlændingeloven 11, stk. 3, nr. 1, således at ”mindst fem år” ikke skal fortolkes som ”de sidste fem år”.

Udlændingenævnet lagde i sin vurdering blandt andet vægt på, at udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse i Danmark, og som udrejser af Danmark i en periode og efterfølgende vender tilbage på samme opholdsgrundlag, ikke har afbrudt sit lovlige ophold i Danmark, såfremt ansøgeren for hele udlandsperioden har været meddelt dispensation for bortfald af sin opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 17.

Udlændingenævnet fandt, at opholdet i Danmark under sådanne omstændigheder med opholdstilladelse både før og efter udlandsopholdet på samme fortsatte opholdsgrundlag kunne medgå i beregningen af, om fem-års kravet, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1, er opfyldt. uanset at ansøgerens udenlandsophold ikke samtidig kunne medregnes, jf. udlændingelovens § 11, stk. 4.

Praksisændringen er gældende for samtlige verserende sager. Såfremt en ansøger tidligere har fået afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren ikke har boet lovligt i Danmark inden for de sidste fem år grundet et længerevarende udlandsophold, har vedkommende mulighed for at søge om genoptagelse af sagen ved den udlændingemyndighed, som senest traf afgørelse i sagen.

Under fanen ”Praksis/Tidsubegrænset opholdstilladelse” kan man læse sagsresumeér vedrørende de konkrete afgørelser. Der henvises til FAM/2014/17, FAM/2014/18FAM/2014/19 og FAM/2014/24

Senest opdateret: 13-08-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen