Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 9, stk. 5, og modtagelse af ledighedsydelse

Udlændingenævnet har den 15. januar 2014 i fire sager omgjort Udlændingestyrelsens afgørelse, hvorved ansøgerne blev meddelt afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at den herboende ægtefælle har modtaget ledighedsydelse. 

Udlændingenævnet fandt i de fire sager, at ansøgerne ikke på nuværende tidspunkt bør meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at den herboende ægtefælle har modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, jf. udlændingelovens § 9. stk. 5. Udlændingenævnet lagde herved navnlig vægt på, at en person, der er visiteret til fleksjob, er afskåret fra at modtage arbejdsløshedsdagpenge, uanset at den pågældende måtte være medlem af en A-kasse, og at ledighedsydelsen har et beskæftigelsesfremmende sigte. Reglerne om familiesammenføring modvirker derfor hensynet til beskæftigelse, og denne modsætning indebærer efter Udlændingenævnets opfattelse, at det er bedst stemmende med Danmarks internationale forpligtelser at omgøre Udlændingestyrelsens afgørelser i sagerne. Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på sagernes konkrete omstændigheder, herunder tidspunktet for visitering til fleksjob.

Praksisændringen er gældende for samtlige verserende sager. Såfremt en ansøger tidligere har fået afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at den herboende ægtefælle har modtaget ledighedsydelse, har vedkommende mulighed for at søge om genoptagelse af sagen ved den udlændingemyndighed, som senest traf afgørelse i sagen.

Under fanen ”Praksis/Selvforsørgelse” kan man læse sagsresumér vedrørende de fire afgørelser.

Senest opdateret: 22-01-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen