Honorering

Honorering af tolkning under nævnsmøde

Når tolkeopgaver udføres for Udlændingenævnet, gælder nedenstående regler og vilkår i forbindelse med tolkningen.

Hjemrejsestyrelsen, herunder Udlændinenævnet, har dog besluttet at opregulere taksterne for mundtlig tolkning gældende fra den 1. marts 2023. 

Det betyder, at mundtlige tolkeopgaver udført fra den 1. marts 2023 og frem vil blive honoreret efter følgende satser: 

For fremmedsprogstolkning er der fastsat priser for tolkning afhængig af tolkens kvalifikationer, hvilket klassificeres efter tre kategorier:

Kategori 1: Statsautoriserede translatører og andre tolke med en tilsvarende videregående sproglig uddannelse. Disse modtager 638 kr. pr. påbegyndt time. 

Kategori 2: Statsprøvede tolke, der har gennemgået den 2-årige deltidsuddannelse under Åben Uddannelse på Handelshøjskolen i København eller Århus. Disse modtager 425 kr. pr. påbegyndt time.

Kategori 3: Øvrige tolke, herunder tolke der har gennemgået grunduddannelsen som social og medicinsk tolk på Handelshøjskolen. Disse modtager 365 kr. pr. påbegyndt time.

Tolketakster reguleres én gang årligt.

Når en tolk påtager sig en tolkeopgave for Udlændingenævnet, anses tolken således samtidig for at have accepteret ovenstående samt nedenstående vilkår for tolkning og oversættelser.

Tolkning honoreres pr. påbegyndt time.

I løbet af nævnsmødet registrerer nævnssekretæren på dagsordenen mødets start- og sluttidspunkt, og denne registrering udgør sammen med tolkens angivelse af tidsforbrug grundlaget for nævnets honorering af tolken. Såfremt tolken på regningen har anmodet herom, ydes der som udgangspunkt betaling for op til 10 minutter før nævnsmødets planlagte starttidspunkt. Det samme gør sig gældende efter nævnsmødet, såfremt det af tolken på regningen er anført, at der er anvendt tid til en samtale efter nævnsmødet sammen med advokaten og ansøgeren.

Såfremt et nævnsmøde aflyses senere end 24 timer før den planlagte tolkning, eller tolken er mødt forgæves af andre årsager, honoreres dette som 1 times tolkning. Dette gælder, uanset om tolken er tilsagt til tolkning i én eller flere sager på nævnsmødet den pågældende dag. Aflyses nævnsmødet mere end 24 timer før nævnsmødet afholdes, honoreres tolken ikke.

Skriftlige oversættelser 

For såvidt angår satser for skriftlig oversættelse holder Udlændingenævnet sig på nuværende tidspunkt til Rigspolitiets vejledning af 11. december 2019

Tolkekategori

Linjetakst, alm. tekst

Linjetakst, svær tekst

 

2019

2020

2019

2020

Kategori 1

24,14 kr.

24,50 kr.

25,86 kr.

26,24 kr.

Kategori 2*

17,76 kr.

18,03 kr.

18,98 kr.

19,26 kr.

Kategori 3*

14,88 kr.

15,10 kr.

15,99 kr.

16,23 kr.

 

*For kategori 2 og 3 tolke: I særlige tilfælde, f.eks. hvor tolkens kvalifikationer ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag svare til niveauet for tolke i kategori 1 eller 2, kan tolken honoreres i overensstemmelse med de vejledende takster for oversættelse i disse kategorier.

En linje beregnes som anslag inklusive mellemrum. Brudte linjer sammenlægges, så de udgør 60 anslag. En eventuel overskydende linje beregnes som en hel linje. Der kan i forbindelse med beregningen af linje-antal anvendes elektronisk optælling. Ved elektronisk optælling skal en linje ligeledes beregnes som 60 anslag.

Der ydes som minimum betaling svarende til 25 linjer.

Udlændingenævnet honorerer alene skriftlige oversættelser foretaget på foranledning af en advokat, såfremt advokaten forinden har indhentet nævnets forhåndsgodkendelse heraf. I den forbindelse bemærkes, at nævnet i det konkrete tilfælde vil foretage en vurdering af, hvorvidt en oversættelse kan anses for nødvendig.

Vedrørende fremsendelse af fakturaer og bilag

Fra og med den 15. april 2013 bør fremsendelse af fakturaer fra tolke, som ikke er momsregistrerede, samt bilag fremover sendes til udln@udln.dk.

Materialet kan derudover også stadigvæk fremsendes per post på adressen:

Udlændingenævnet
Adelgade 11-13
1304 København K

Bemærk at tolke, som er momsregistrerede, stadigvæk skal fremsende deres fakturaer elektronisk. Nærmere information omkring elektronisk fakturering, honorering samt godtgørelse af transport og kørsel kan findes her på hjemmesiden under tolkeafsnittet.

 

Senest opdateret: 19-06-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen