Honorering

Udlændingenævnet honorerer tolke i overensstemmelse med Justitsministeriets cirkulæreskrivelse om vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område, herunder de i retningslinierne fastsatte takster. Cirkulæreskrivelsen ajourføres årligt. (Gældende cirkulære kan findes i infoboxen til højre).

Tolkning honoreres pr. påbegyndt time.

Honorering af tolkning under nævnsmøde 

I løbet af nævnsmødet registrerer nævnssekretæren på dagsordenen mødets start- og sluttidspunkt, og denne registrering udgør sammen med tolkens angivelse af tidsforbrug grundlaget for nævnets honorering af tolken. Såfremt tolken på regningen har anmodet herom, ydes der som udgangspunkt betaling for op til 10 minutter før nævnsmødets planlagte starttidspunkt. Det samme gør sig gældende efter nævnsmødet, såfremt det af tolken på regningen er anført, at der er anvendt tid til en samtale efter nævnsmødet sammen med advokaten og ansøgeren.

Såfremt et nævnsmøde aflyses på selve nævnsdagen, og tolken er mødt forgæves, bliver tolken honoreret for 1 times tolkning samt for transporttid, antal kørte kilometer og eventuelle positive transportudgifter. Dette gælder, uanset om tolken er tilsagt til tolkning i én eller flere sager på nævnsmødet den pågældende dag. Aflyses nævnsmødet dagen før eller tidligere, honoreres tolken ikke.

Skriftlige oversættelser for advokat

Udlændingenævnet honorerer alene skriftlige oversættelser foretaget på foranledning af en advokat, såfremt advokaten forinden har indhentet nævnets forhåndsgodkendelse heraf. I den forbindelse bemærkes, at nævnet i det konkrete tilfælde vil foretage en vurdering af, hvorvidt en oversættelse kan anses for nødvendig.

Vedrørende fremsendelse af fakturaer og bilag

Fra og med den 15. april 2013 bør fremsendelse af fakturaer fra tolke, som ikke er momsregistrerede, samt bilag fremover sendes til udln@udln.dk.

Materialet kan derudover også stadigvæk fremsendes per post på adressen:

Udlændingenævnet
Adelgade 11-13
1304 København K

Bemærk at tolke, som er momsregistrerede, stadigvæk skal fremsende deres fakturaer elektronisk. Nærmere information omkring elektronisk fakturering, honorering samt godtgørelse af transport og kørsel kan findes her på hjemmesiden under tolkeafsnittet.
 

Senest opdateret: 19-06-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen