Transport og kørsel


Transporttid godtgøres kun, hvis tolken har haft mindst 20 kilometer ud- og hjemkørsel i alt i forbindelse med tolkningen. Vederlaget beregnes på grundlag af den korteste transportvej. I tvivlstilfælde foretager Udlændingenævnets sekretariat beregning af transporttid samt antal kørte kilometer på baggrund af en søgning på www.krak.dk. Udlændingenævnet lægger herefter resultatet af denne søgning til grund for beregningen.

Vederlaget for transporttid udgør halvdelen af den tolketimetakst, som den pågældende tolk ifølge Justitsministeriets cirkulæreskrivelse er berettiget til, uanset på hvilket tidspunkt af døgnet transporten finder sted. Afregning sker pr. påbegyndt halve time. Vederlaget beregnes ud fra tolkens samlede transporttid. Ved kørsel i visse større byer i myldretid (mellem kl. 8.00-9.00 og mellem kl. 15.30-17.00) godkendes op til en halv times ekstra transporttid for kørsel i myldretiden.

Antal kørte kilometer godtgøres med den højeste af de af Personalestyrelsen fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Pr. 1. januar 2015 er satsen kr. 3,70 pr. kilometer. Taksten reguleres årligt. Se infoboksen til højre.

Tolkens udgifter i forbindelse med transport, for eksempel udgifter til offentlige transportmidler og færgebilletter godtgøres af Udlændingenævnet mod dokumentation, og såfremt tolken har haft mindst 20 kilometer ud- og hjemkørsel i alt i forbindelse med tolkningen.

Det bemærkes, at Udlændingenævnet efter de gældende regler ikke længere kan refundere udgifter til parkeringsbillet.
 

Senest opdateret: 19-06-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen