NYE KLAGESAGSOMRÅDER OVERFØRES TIL UDLÆNDINGENÆVNET DEN 1. MARTS 2017

Folketinget vedtog den 21. februar 2017 lovforslag nr. L 108, fremsat den 15. december 2016 af udlændinge- og integrationsministeren, om ændring af udlændingeloven (Overførsel af opgaver fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet m.v.). Lovændringen er offentliggjort som lov nr. 188 af 27. februar 2017, og den træder i kraft den 1. marts 2017. Udlændingenævnet er herved blevet tillagt kompetence til at behandle en række yderligere klagesager. Dette betyder, at Udlændingenævnet pr. 1. marts 2017 overtager kompetencen som klageinstans i en række sagstyper, der blandt andet tidligere er blevet behandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Med lovforslagets vedtagelse sker der en overførsel af klagesager vedrørende følgende sagsområder, hvor enten Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse i 1. instans:

- Afgørelser om visum
- Afgørelser vedrørende Associeringsaftalen
- Afgørelser vedrørende Zambrano-dommen
- Afgørelser om identitetsfastlæggelse (dog ikke vedrørende asylansøgere mv.)
- Afgørelser om tilbagerejsetilladelser (dog ikke vedrørende asylansøgere mv.)
- Afgørelser om Laissez-passer (dog ikke vedrørende asylansøgere mv.)
- Afgørelser om motivationsfremmende foranstaltninger vedrørende økonomiske ydelser, samt
- Afgørelser efter udlændingelovens § 9 e. 

Udlændingenævnet behandler endvidere fra den 1. marts 2017 klager over afgørelser om betaling af gebyrer truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter visse bestemmelser i udlændingelovens § 9 h.

Dette betyder, at klager over ovennævnte sagstyper fra og med den 1. marts 2017 skal indgives til Udlændingenævnet som rette klageinstans.

Klager over ovennævnte sagstyper, der er indgivet til og med den 28. februar 2017, færdigbehandles af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Anmodning om genoptagelse af afgørelser i klagesager vedrørende ovennævnte sagstyper skal indgives til Udlændingenævnet fra den 1. marts 2017, uanset hvornår den oprindelige afgørelse er truffet.

For en nærmere gennemgang henvises til bemærkningerne til lov nr. 188 af 27. februar 2017 (lovforslag nr. L 108 som fremsat den 15. december 2016).

Senest opdateret: 28-02-2017
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen