Hvordan behandler Udlændingenævnet min klage?

Modtager jeg en bekræftelse på, at Udlændingenævnet har modtaget klagen? 

Når du indsender en klage til Udlændingenævnet på e-mail, vil du som udgangspunkt modtage et autosvar med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen. Hvis du ikke modtager et autosvar fra Udlændingenævnet, bør du tjekke, om det ligger i dit spamfilter.

Du vil ikke modtage et autosvar, hvis du sender klagen via e-boks eller fysisk post. I de tilfælde vil Udlændingenævnet i stedet sende dig et brev hurtigst muligt med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen.

Jeg har en udrejsefrist 

Hvis du har fået fastsat en udrejsefrist af Udlændingestyrelsen eller SIRI, skal du udrejse af landet i overensstemmelse med den af SIRI eller Udlændingestyrelsen fastsatte udrejsefrist. 

Hvis du ikke udrejser i overensstemmelse med din udrejsefrist, opholder du dig som udgangspunkt ulovligt i Danmark, og du risikerer at blive udvist med indrejseforbud. 

Hvis du indgiver en klage til Udlændingenævnet, mens du opholder dig i Danmark, og du har gjort Udlændingenævnet opmærksom på dette, vil Udlændingenævnet vurdere, om du har ret til at blive i Danmark, mens din klage bliver behandlet.

Må jeg blive i Danmark under klagesagens behandling? 

En klage over en afgørelse fra henholdsvis Udlændingestyrelsen eller SIRI giver dig som udgangspunkt ikke ret til at blive i landet under klagesagens behandling. Du vil således skulle udrejse i overensstemmelse med den udrejsefrist, som styrelsen har fastsat i deres afgørelse. 

Udlændingenævnet kan imidlertid tillægge en klage opsættende virkning efter udlændingeloven, hvis der klages inden for 7 dage i sager efter EU-opholdsbekendtgørelsen. Efter de 7 dage vil der som udgangspunkt i disse sager blive tillagt opsættende virkning efter omstændighederne, hvis der klages inden for klagefristen på 8 uger.

Udlændingenævnet kan også tillægge en klage opsættende virkning efter udlændingeloven, hvis der klages inden for 7 dage i sager om inddragelse eller afslag på forlængelse af en opholdstilladelse givet med mulighed for varigt ophold på baggrund af familiesammenføring.

Udlændingenævnet kan endvidere tillægge en klage opsættende virkning i andre sager efter omstændighederne. Efter praksis kan det f.eks. være, hvis du er alvorligt syg og af denne årsag ikke er i stand til at udrejse af Danmark.

Udlændingenævnet vil hurtigst muligt vurdere, om en klage kan tillægges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen. Jo tidligere Udlændingenævnet modtager din klage, jo hurtigere kan Udlændingenævnet tage stilling til din anmodning om opsættende virkning.

Læs mere i Udlændingenævnets notater om praksis for meddelelse af opsættende virkning med hensyns til udrejsefristen:

Klik her for at læse notat om praksis efter udlændingelovens § 33 b, stk. 1, nr. 1-5, og § 33 b, stk. 2, i forbindelse med klage over afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1.


Klik her for at læse notat om praksis vedrørende unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen

Hvad betyder det, at jeg må blive i Danmark under klagesagens behandling?

Hvis Udlændingenævnet giver dig ret til at blive i landet, mens din klagesag behandles, afhænger dine rettigheder af, hvilken type afgørelse din klage vedrører.

Har du klaget over en afgørelse om afslag på en ny ansøgning om opholdstilladelse, og Udlændingenævnet giver dig ret til at blive i landet under klagesagens behandling, har du alene ret til at opholde dig i landet, indtil Udlændingenævnet har truffet afgørelse i din sag. Du har ikke ret til at arbejde eller studere og har heller ikke ret til f.eks. offentlige ydelser. 

Har du klaget over afslag på forlængelse af din opholdstilladelse, og Udlændingenævnet giver dig ret til at blive i landet under klagesagens behandling, beholder du de rettigheder, du allerede har opnået som følge af den opholdstilladelser, du søger forlænget. Du skal ikke udrejse af Danmark, når opholdstilladelsen udløber og vil fortsat have ret til f.eks. at arbejde, studere og til at modtage eventuelle ydelser, indtil Udlændingenævnet har truffet afgørelse i din klagesag.

Hvis du har klaget over en afgørelse om inddragelse af din opholdstilladelse, og Udlændingenævnet giver dig ret til at blive i landet under klagesagens behandling, beholder du de rettigheder, som du allerede har opnået med opholdstilladelsen, og en eventuel fastsat udrejsefrist fra styrelsen suspenderes. Det betyder, at du må fortsætte med at arbejde, studere og modtage offentlige ydelser, hvis dette var tilfældet med den oprindelige opholdstilladelse. 

 

Senest opdateret: 25-03-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen