Udlændingenævnets afgørelse af 11. januar 2022 – Alders- og identitetsfastlæggelse

Udlændingenævnet genoptog i januar 2022 Udlændingenævnets afgørelse fra maj 2019 om stadfæstelse af Udlændingestyrelsens afslag på ægtefællesammenføring fra januar 2018, da ansøgerens identitet ikke kunne anses for endeligt fastlagt. Udlændingenævnet omgjorde herefter Udlændingestyrelsens afgørelse. 

Sagens faktiske omstændigheder:

Ansøgeren indrejste i Danmark i 2008, og har efterfølgende fået afslag på asyl og familiesammenføring med sin ægtefælle, fordi hendes identitet ikke var endeligt fastlagt. Under sagernes behandling er der fremkommet flere nationalitetspas og andre identitetsdokumenter vedrørende ansøgeren selv og hendes børn med forskellige identiteter, herunder navne, fødselsdatoer og nationaliteter. Der var således fremlagt en tjetjensk fødselsattest, hvor ansøgeren havde ét navn og én fødselsdato, et pas udstedt af ”Checken Republic of Ichkeria”, hvor ansøgeren havde et andet navn og en anden fødselsdato, et pas udstedt af Kasakhstan, hvor ansøgeren havde et tredje navn og en fødselsdato, en vielsesattest, hvor ansøgeren havde det tredje navn, et russisk pas udstedt til ansøgeren under et fjerde navn, men med samme fødselsdato som det første pas, og et yderligere russisk pas udstedt til ansøgeren under et femte navn, men med samme fødselsdato som det første pas. Nationalt ID-center havde vurderet, at dette pas var udstedt i Ingjustien.

Ansøgerens ægtefælle havde opholdstilladelse i Danmark som flygtning og parret havde 4 børn, hvoraf de 3 ældste børn havde opnået selvstændig tilknytning til Danmark. Familielivet var dog etableret på et tidspunkt, hvor parret ikke havde en berettiget forventning om at kunne udøve familielivet her i landet. 

Udlændingestyrelsen gav i januar 2018 ansøgeren afslag på familiesammenføring, idet hendes identitet ikke var endelig fastlagt. Udlændingenævnet stadfæstede i maj 2019 denne afgørelse, og lagde bl.a. vægt på, at det russiske pas, hvor ansøgeren havde det fjerde navn. Udlændingenævnet gav efterfølgende afslag på genoptagelse, selvom Nationalt ID-Center Nationalt ID-Center (NIDC) udtalte efterfølgende, at passet var ægte, at ægte pas skal afhentes, men at korruptionsniveauet i Rusland er højt.

Der er i forbindelse med den senest anmodning om genoptagelse indsendt korrespondance mellem dansk politi og Interpol Moskva, hvoraf det fremgår, at politiet havde påbegyndt tilbagesendelsesprocedurer på baggrund af det russisk pas, hvor ansøgeren var anført med det femte navn, som Interpol Moskva bekræftede udstedelsen af. 

Det fremgår af udlændingemyndighedernes baggrundsoplysninger, at russiske udenrigspas udstedes på baggrund af russiske indenrigspas, at russiske pas kun kan udstedes ved personligt fremmøde, og at der kun kan ske undtagelse i særlige tilfælde, såsom ved sygdom eller fængsel. Ansøgeren har til sagen oplyst, at passene blev udstedt ved stedfortræder, og at der blev betalt for ydelsen. 


Udlændingenævnets vurdering: 

” Udlændingenævnet finder samtidig efter en konkret og individuel vurdering grundlag for at ændre Udlændingestyrelsens afgørelse fra januar 2018. Udlændingenævnet finder således, at ansøgeren ikke på nuværende tidspunkt bør meddeles afslag på ægtefællesammenføring, fordi hendes identitet ikke med sikkerhed er endeligt fastlagt.
Udlændingenævnet har herved lagt vægt på følgende oplysninger:
- At Udlændingestyrelsen i januar 2018 gav ansøgeren afslag på ægtefællesammenføring, fordi Udlændingestyrelsen ikke med sikkerhed kunne fastslå hendes identitet. Udlændingestyrelsen lagde ved afgørelsen blandt andet vægt på, at hun havde flere forskellige nationalitetspas med forskellige navne, fødselsdatoer og nationaliteter. 
- At Nationalt ID-Center (NIDC) i maj 2019 til Udlændingenævnet har oplyst, at det ene russiske udenrigspas, udstedt til ansøgeren efter al sandsynlighed var ægte. 
- At det fremgår af e-mailkorrespondance mellem Nordsjællands Politi og Interpol Moskva, at Interpol Moskva ved e-mail fra februar 2020 oplyste, at et russisk nationalitetspas blev udstedt til ansøgeren.
- At Den Danske Ambassade i Moskva, Rusland, i august 2021 fremsendte et brev til Udlændingenævnet dateret i marts 2021 fra de russiske myndigheder, hvoraf det fremgår, at et russisk pas udleveres direkte til ansøgeren, og at det fremgår af passet udstedt til ansøgeren, at det blev udstedt af ”Federal Migration Service” i Rusland.

Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på følgende baggrundsoplysninger om udstedelse af russiske pas, der ligger på dette link https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Russland-Identitetsdokumenter.pdf: 
- At russiske indenrigspas er det centrale dokument for identificering af russiske borgere inden for Ruslands grænser.
- At indenrigspas må erstattes ved tab.
- At indenrigspas i visse tilfælde kan udleveres til stedfortrædere, hvis ansøgeren er alvorligt syg eller sidder i fængsel. Alternativt kan pasmyndighederne levere passet til ansøgerens adresse.
- At pasnummeret i et indenrigspas består af 10 tal, der er inddelt i 3 grupper, hvoraf den første består af 2 tal, der identificerer føderationssubjektet, den næste ligeledes består af 2 tal, der angiver udstedelsesåret, og den sidste består af 6 tal, der udgør et serienummer.
- At det hænder, at indenrigspas i pasnummeret vil have det forudgående års årstal, fordi de russiske myndigheder bruger det tidligere års formularer. 
- At indenrigspas påstemples med et stempel, der angiver udstedelse af øvrigt udstedte pas.
- At stemplet for udstedte udenrigspas har titlen ”Выдан паспорт (Vydan pasport – Udstedt pas)”.
- At passets serienummer skal fremgå af stemplet for udstedelse af udenrigspas i indenrigspasset således ”Серия -- N.----- (Serija—N.------)”, at serienummeret i russiske udenrigspas består af 9 tal, og at stemplet i indenrigspasset også viser udstedelsesdatoen for udenrigspasset og en kode for, hvor passet er udleveret.
- At det ikke er muligt at søge om eller afhente udenrigspas ved stedfortræder.

Udlændingenævnet lægger således til grund, at det udstedt til ansøgeren under det femte navn, er et russisk indenrigspas, og at passet udstedt til ansøgeren under det fjerde navn er et russisk udenrigspas udstedt på baggrund af indenrigspasset.  

På denne baggrund og henset til, at Nordsjællands Politi har påbegyndt tilbagesendelelsesprocessen for ansøgeren med de russiske myndigheder, der dermed har anerkendt hende som russisk statsborger, vurderer Udlændingenævnet efter en konkret og individuel vurdering, at ansøgerens identitet er fastlagt, at hun er russisk statsborger.

Udlændingenævnet finder herefter, at ansøgeren ikke skal gives afslag på ægtefællesammenføring under henvisning til udlændingelovens § 39, stk. 1.

Udlændingenævnet har derfor tilbagesendt sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på, at styrelsen kan tage stilling til, om de øvrige betingelser for at give ansøgeren opholdstilladelse i Danmark er opfyldt. Udlændingenævnet har ikke herved taget stilling til dette.”
FAM/2022/120 
 


Til toppen