Udlændingenævnets afgørelse af 25. april 2022 – Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet – Nægtelse af forlængelse

Udlændingenævnet stadfæstede i april 2022 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark efter Associeringsaftalen m.v. til en statsborger fra Tyrkiet.

Sagens faktiske omstændigheder:

Ansøgeren blev meddelt opholdstilladelse som familiesammenført i Danmark i december 2006, og ansøgerens opholdstilladelse blev inddraget i juni 2010 på grund af samlivsophør. I august 2016 blev ansøgeren meddelt opholds- og arbejdstilladelse som økonomisk aktiv arbejdstager på baggrund af Associeringstalen mellem EU og Tyrkiet m.v., jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 1. Opholds- og arbejdstilladelse var gældende til august 2018. I maj 2018 søgte ansøgeren om forlængelse af sin opholds- og arbejdstilladelse, og i oktober 2019 meddelte Udlændingestyrelsen ansøgeren afslag på forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark efter Associeringsaftalen m.v., idet ansøgeren ikke længere er økonomisk aktiv som arbejdstager. Ansøgeren har ifølge det elektroniske indkomstregister, eIndkomst, modtaget sygedagpenge i perioden fra december 2017 til december 2020 og førtidspension siden januar 2021.

Udlændingenævnets afgørelse:

”Udlændingenævnet finder, at ansøgerens opholds- og arbejdstilladelse efter Associeringsaftalen m.v., jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 1, ikke kan forlænges.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne efter Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 artikel 6, stk. 1.

Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at tyrkiske arbejdstagere på visse betingelser kan have en ret til at forblive i en medlemsstat i medfør af Associeringsaftalen m.v., såfremt den pågældende tyrkiske statsborger har tilknytning til det lovlige arbejdsmarked, jf. afsnittet Retsregler ovenfor.

Udlændingenævnet finder, at ansøgeren ikke har tilknytning til det lovlige arbejdsmarked, idet hun ikke længere er økonomisk aktiv som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder her i landet.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at det fremgår af e-Indkomst, at ansøgeren har modtaget sygedagpenge i perioden fra december 2017 til december 2020 og førtidspension siden januar 2021.

Det er indgået i Udlændingenævnets vurdering, at ansøgeren i 2017 var ude for en arbejdsulykke, som har medført et erhvervsevnetab.

Udlændingenævnet henviser i den forbindelse til Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80, artikel 6, stk. 2, hvoraf det fremgår, at bl.a. fravær på grund af arbejdsulykker eller sygdom af kortere varighed ligestilles med perioder med lovlig beskæftigelse. Uforskyldte arbejdsløshedsperioder, der er behørigt konstateret af de kompetente myndigheder, og fravær af længere varighed på grund af sygdom er ikke, selv om de ikke ligestilles med perioder med lovlig beskæftigelse, til skade for de rettigheder, der er erhvervet gennem den forudgående beskæftigelsesperiode.

EU-Domstolen har desuden udtalt, at artikel 6, stk. 2, 2. pkt., omhandler manglende beskæftigelse af længere varighed på grund af sygdom eller uforskyldt arbejdsløshed, dvs. når arbejdstagerens manglende beskæftigelse ikke skyldes en adfærd, som kan lægges vedkommende til last, jf. EU-Domstolens dom af 23. januar 1997, sag C-171/95, Tetik, præmis 37.

Udlændingenævnet finder, at ansøgeren ikke er omfattet af artikel 6, stk. 2. Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at ansøgeren ikke alene er midlertidigt uarbejdsdygtig, men at hun derimod endeligt har forladt arbejdsmarkedet, idet Udlændingenævnet lægger til grund, at hun er blevet fuldstændigt og varigt uarbejdsdygtig som følge af hendes arbejdsulykke henset til, at hun modtager førtidspension, jf. herunder også EU-Domstolens dom af 6. juni 1995, sag C-434/93, Bozkurt, præmis 39, og afsnittet Retsregler ovenfor. 

Udlændingenævnet henviser desuden til, at det fremgår af ansøgerens opholds- og arbejdstilladelse af primo august 2016, at opholdstilladelsen er betinget af, at hun fortsat er økonomisk aktiv som enten arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder i Danmark, og at ansøgeren dermed må antages at have været bekendt med, at det er en betingelse for forlængelse af hendes opholdstilladelse, at hun er økonomisk aktiv i Danmark.

Det til støtte for klagen anførte vedrørende ansøgerens helbred, kan derudover ikke indgå i vurderingen af, om hendes rettigheder efter Associeringsaftalen m.v. kan forlænges.

Det er desuden indgået i Udlændingenævnets vurdering, at partsrepræsentanten til støtte for klagen har anført, at ansøgeren blev skilt fra sin herboende voldelige ægtefælle i 2011, og at hun som kurder fra Tyrkiet, der som følge af skilsmissen er udstødt af både sin svigerfamilie i Danmark og sin egen familie i hjemlandet, vil være ude af stand til som enlig fraskilt kvinde med invaliderende legemlig lidelse at klare sig i Tyrkiet.

Udlændingenævnet finder imidlertid, at dette ikke kan føre til en ændret vurdering, idet det ikke ændrer på det forhold, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at få forlænget sin opholdstilladelse efter Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 artikel 6, stk. 1.

Udlændingenævnet finder således, at da ansøgeren ikke er økonomisk aktiv som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder her i landet, har hun ikke længere rettigheder i medfør af Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 artikel 6, stk. 1, eller stand still-klausulen i artikel 13 i afgørelse nr. 1/80.

Udlændingenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse.

Vejledning:

Ansøgeren kan indgive en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, om ganske særlige grunde. En ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, behandles af Udlændingestyrelsen i 1. instans. Efter indgivelsen af en ansøgning vil Udlændingestyrelsen tage stilling til, om ansøgningen kan tillades indgivet her i landet, og om betingelserne for at meddele ansøgeren opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, er opfyldt. Det bemærkes, at en ansøgning om opholdstilladelse vil blive behandlet efter de regler, der gælder på ansøgningstidspunktet.

Udlændingenævnet har ikke herved taget stilling til, om en ansøgning kan tillades indgivet til Udlændingestyrelsen her i landet, eller om ansøgeren opfylder betingelserne for at blive meddelt opholdstilladelse i Danmark på dette grundlag.

Udlændingestyrelsens kontaktinformationer kan findes her: https://www.nyidanmark.dk/da/Kontakt-os/Kontakt-Udlændingestyrelsen.

Udlændingenævnet kan endvidere vejlede om, at en udrejse af Danmark kan organiseres som en ledsaget udrejse, hvor der er taget hensyn til eventuelle plejebehov.”

EU/2022/77
 


Til toppen