Udlændingenævnets afgørelse af 14.12.2023 – beslaglæggelse af pas

Udlændingenævnet hjemviste i december 2023 Hjemrejsestyrelsens afgørelse vedrørende en statsborger fra Tyrkiet, som havde fået beslaglagt sit nationalitetspas.

Sagens faktiske omstændigheder:

Klageren, som er statsborger i Tyrkiet, havde på tidspunktet for Hjemrejsestyrelsens afgørelse om beslaglæggelse af pas ikke lovligt ophold i Danmark.

Udlændingenævnets afgørelse:

”Udlændingenævnet hjemviser sagen til fornyet vurdering i Hjemrejsestyrelsen, idet det af sagens oplysninger ikke ses godtgjort, eller på anden måde sandsynliggjort, at Hjemrejsestyrelsen i forbindelse med behandlingen af klagerens sag om beslaglæggelse af pas har truffet en afgørelse, som i sin udformning har levet op til forvaltningslovens regler, herunder forvaltningslovens §§ 22-24, om begrundelse og § 25, om klagevejledning.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at der af sagens akter ikke fremgår en afgørelse af primo april 2022 om beslaglæggelse af pas, som klagerens repræsentant i sin klage af medio april 2022 har oplyst blev sendt via SMS, eller en afgørelse om beslaglæggelse af pas i øvrigt, som lever op til forvaltningslovens regler.

Det kan ikke føre til en ændret vurdering i sagen, at Hjemrejsestyrelsen i udtalelse af ultimo januar 2023 til Udlændinge- og Integrationsministeriet under henvisning til hjemrejselovens § 11 har oplyst, at styrelsen har vurderet, at betingelserne for udlevering af nationalitetspas ikke er opfyldt, at styrelsen blandt andet har lagt til grund, at klageren ikke har en opholdstilladelse, og at beslaglæggelse af passet vurderes nødvendigt med henblik på at sikre hans tilstedeværelse indtil der træffes afgørelse om, hvorvidt han meddeles tilladelse eller afslag i forbindelse med hans verserende sag hos Udlændingenævnet, og at Hjemrejsestyrelsen til Udlændingenævnet primo december 2023 har oplyst, at styrelsen ikke har truffet en skriftlig afgørelse i forbindelse med klagerens repræsentants anmodning om udlevering af pas, men derimod at styrelsen har afvist anmodningen.

Udlændingenævnet henviser i den forbindelse til, at det fremgår af lovforslag nr. L 203, som fremsat den 26. marts 2021, s. 139, at en afgørelse om pålæg af foranstaltninger efter hjemrejselovens § 11, stk. 1, er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Hjemrejsestyrelsens afvisning af klagerens repræsentants anmodning om udlevering af klagerens pas, er på den baggrund de facto en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og skal således leve op til forvaltningslovens regler om blandt andet begrundelse og klagevejledning.

Udlændingenævnet har derfor sendt sagen til Hjemrejsestyrelsen med henblik på, at styrelsen kan foretage en fornyet vurdering af sagen, herunder træffe en afgørelse som i sin udformning lever op til forvaltningslovens regler.

Klageren vil således modtage en ny afgørelse fra Hjemrejsestyrelsen.”

US/2023/141


Til toppen