Udlændingenævnets afgørelse af 2. oktober 2023 - FAM - Gebyrafvisning af ansøgning om opholdstilladelse

Udlændingenævnets afgørelse af 2. oktober 2023 – FAM - Gebyrafvisning af ansøgning om opholdstilladelse

Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om at afvise en ansøgning om opholdstilladelse henset til, at der ikke var betalt gebyr herfor.

Sagens faktiske omstændigheder
Udlændingestyrelsen gebyrafviste i juli 2023 en irakisk kvindes ansøgning om familiesammenføring med sin herboende mindreårige søn, som også er irakisk statsborger. Sønnen havde opholdstilladelse i Danmark på baggrund af sin far, men sønnen havde efter det oplyste også i perioder opholdt sig med ansøgeren i Irak. Ansøgeren havde tidligere søgt om familiesammenføring med sønnens far, som også var ansøgerens ægtefælle, men havde fået afslag herpå. Ansøgeren havde desuden fået endeligt afslag på asyl i Danmark, og hun var blevet administrativt udvist med et indrejseforbud.

Udlændingenævnets afgørelse
Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at du ikke i forbindelse med din ansøgning af marts 2023 om opholdstilladelse som familiesammenført til dit barn har indbetalt det krævede gebyr. 

Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at du ikke var fritaget for at indbetale gebyr i medfør af Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8, eller EU-reglerne, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, jf. § 9 h, stk. 1. 

Det er indgået i grundlaget for Udlændingenævnets vurdering, at dit barn, der er født i oktober 2018, har opholdstilladelse i Danmark, og bor med sin far her i landet. 

Udlændingenævnet finder imidlertid, at dette ikke kan føre til en ændret vurdering.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at [dit barn] ikke på tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse havde opnået en sådan selvstændig tilknytning til Danmark, at Danmarks internationale forpligtelser kan føre til, at betingelsen om betaling af gebyr kan fraviges. 

Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at [dit barn] på tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse af juli 2023 var 5 år og 8 måneder, og at du i ansøgningsskemaet fra marts 2023 har oplyst, at han også har opholdt sig hos dig i Irak. 

Udlændingenævnet henviser i den forbindelse til, at det følger af udlændingemyndighedernes praksis, at børn som udgangspunkt først efter 6 til 7 års lovligt og uafbrudt ophold i Danmark, hvor børnene løbende har gået i dansk institution eller skole, kan anses for at have opnået en sådan selvstændig tilknytning til landet, at betingelsen om at der skal betales gebyr vil kunne fraviges under henvisning hertil.

Det til støtte for klagen anførte, jf. ovenfor, er indgået i grundlaget for Udlændingenævnets vurdering af sagen.

Udlændingenævnet finder imidlertid, at dette ikke kan føre til en ændret vurdering. 

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, det fremgår af udlændingemyndighedernes vejledning på hjemmesiden ”ny i danmark”, at børn efter fast praksis vil have opnået selvstændig tilknytning til Danmark efter 6-7 års sammenhængende lovligt ophold her i landet og såfremt de vedvarende har gået i danske institutioner og/eller skole.

Udlændingenævnet finder endvidere, at din ægtefælles helbredsforhold ikke er af en sådan alvorlig karakter, at det vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser og hensynet til familiens enhed at stille krav om gebyrbetaling for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse. Udlændingenævnet har på baggrund af bl.a. oplysningerne i dit ansøgningsskema fra marts 2023 lagt til grund, at du og din ægtefælle udgør en familiemæssig enhed, hvorfor du rettelig skal indgive en ansøgning om familiesammenføring med henvisning til din ægtefælle og ikke jeres fællesbarn. Udlændingenævnet har, som anført ovenfor, i den forbindelse konstateret, at Udlændingestyrelsen har modtaget og oprettet en ansøgning om ægtefællesammenføring fra dig. 

Udlændingenævnet finder således, at der ikke i den konkrete sag er oplyst om forhold, der kan føre til fravigelse af gebyrkravet i udlændingelovens § 9 h., stk. 1, jf. stk. 8. 

Udlændingenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse.

 FAM/2023/101


Til toppen