Udlændingenævnets afgørelse af 23. oktober 2023 – FAM - Gebyrafvisning af ansøgning om opholdstilladelse

Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om at afvise en ansøgning om opholdstilladelse henset til, at der ikke var betalt et ansøgningsgebyr. 

Sagens faktiske omstændigheder

Udlændingestyrelsen gebyrafviste i maj 2022 en statsløs kvindes ansøgning om familiesammenføring med sin herboende danske ægtefælle. Parret havde anført i ansøgningen, at de anså denne for værende gebyrfritaget henset til referencens sygdom og handicap.

Udlændingenævnets afgørelse

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at der ikke i forbindelse med indgivelse af [ansøgerens] ansøgning om familiesammenføring med [referencen] i marts 2022 samtidig blev indbetalt det påkrævede gebyr i Udlændingestyrelsen. 

Udlændingenævnet finder endvidere ikke, at Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8, eller EU-reglerne, tilsiger, at der ikke skal indbetales et gebyr i forbindelse med ansøgningens indgivelse, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, jf. § 9 h, stk. 1.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at der på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om ægtefællesammenføring ikke var oplyst om sådanne forhold, herunder oplysninger om alvorlig sygdom eller alvorligt handicap, som kan medføre, at betingelsen om, at der betales et gebyr samtidig med indgivelse af ansøgningen, kan fraviges. 

Det er indgået i Udlændingenævnets vurdering, at det til klagen er anført, at [referencen] har en række væsentlige helbredsmæssige benspænd, der skal medføre, at de almindelige betingelser skal fraviges. Til sagen, herunder klagen, er der i den forbindelse indsendt diverse lægefaglige oplysninger. Det fremgår heraf bl.a., at [referencen] er kendt med en medfødt sjælden og arvelig nethindesygdom (Lebers Kongenitte Amaurose), der har medført et svært synshandicap, som er progressivt, og som vil medføre, at han inden for en periode på 10-15/20 år vil være praktisk blind, at han ofte har ondt i øjnene og hovedpine på grund af øjengener, samt at han tidligere er kendt med angst og skoliose. Det fremgår videre, at en neuropsykologisk undersøgelse fra april 2019 viste, at [referencen] havde et generelt intellektuelt funktionsniveau, der svarer til mental retardering af lettere grad med forbehold for en uhomogen testprofil, da undersøgelsen vurderes at have været kompromitteret af synshandicappet. Endvidere fremgår det af den indsendte dokumentation, at [referencen] generelt ses at have været meget påvirket af øjensygdommen over en lang periode, herunder i forbindelse med uddannelsesmuligheder og beskæftigelsestilbud, idet bl.a. de lægefaglige oplysninger også ses at have dannet grundlaget for, at [jobcenteret] har vurderet, at [referencen] fra juli 2020 skulle tilkendes førtidspension.  

Udlændingenævnet vurderer imidlertid, at dette ikke kan føre til en ændret vurdering. 

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at det ikke fremgår af den indsendte dokumentation, at [referencen] aktuelt er under medicinsk behandling for sine lidelser. Udlændingenævnet har i den forbindelse videre lagt vægt på, at det fremgår af [indsendte lægeskrivelse] fra april 2019, at der ikke er nogen behandlingsform bortset fra optiske hjælpemidler. 

Udlændingenævnet finder således, at det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at [referencens] helbredsmæssige forhold er af sådan alvorlig karakter, at Danmarks internationale forpligtelser, herunder EMRK artikel 8, eller EU-reglerne, tilsiger, at gebyrkravet kan fraviges, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, jf. § 9 h, stk. 1.

Det forhold, at [referencen] fra juli 2020 er blevet tilkendt førtidspension, kan ikke føre til en ændret vurdering. 

Udlændingenævnet henviser herved til, at Danmarks internationale forpligtelser efter FN’s Handicapkonvention ifølge Udlændingenævnets vurdering ikke indebærer en adgang til fritagelse for gebyrkravet, som ligger ud over, hvad der følger af Danmarks internationale forpligtelser efter EMRK artikel 8.  

Det kan endelig ikke føre til en ændret vurdering, at det til klagen er anført, at det at det vil få betydelige konsekvenser for parret, hvis [referencen] er nødsaget til at forlade sin trygge etablerede rammer herhjemme i Danmark, samt at det af [indsendte lægeskrivelse] fra januar 2023 fremgår, at [referencen] tidligere har haft det psykisk svært, men at han har det bedre med sin ægtefælle.

Udlændingenævnet finder i relation hertil, at de ovennævnte helbredsforhold ikke er af så alvorlig karakter, at en afvisning af ansøgningen grundet manglende gebyrbetaling vil medføre en reel risiko for, at familien afskæres fra at udøve deres beskyttelsesværdige familieliv.

Idet der ej heller i sagen foreligger oplysninger om personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold vedrørende [ansøgeren], som kan medføre, at betingelsen om, at der betales et gebyr samtidig med indgivelse af ansøgningen, kan fraviges, finder Udlændingenævnet således, at det ikke er uproportionalt eller stridende mod Danmarks internationale forpligtelser at henvise [ansøgeren] til indgive ansøgning ved en dansk repræsentation i hjemlandet og samtidig betale gebyr. 

Det forhold, at det til klagen er anført, at [referencen] på grund af mentale helbredsforhold ikke kan færdiggøre 9. klasse og Prøve i Dansk 3, kan ikke føre ikke til en ændret vurdering.   

Udlændingenævnet bemærker i den forbindelse, at dette er et forhold, der eventuelt ville kunne indgå i forbindelse med [ansøgerens] indgivelse af en ny ansøgning om familiesammenføring under henvisning til sit ægteskab med [referencen], såfremt parret nu er villig til at betale det påkrævede gebyr, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1. 

Udlændingenævnet skal hertil gøre opmærksom på, at ansøgning om familiesammenføring behandles af Udlændingestyrelsen i 1. instans med klageadgang til Udlændingenævnet, at betingelsen om ansøgningsgebyr alene er en proceduremæssige forskrift, og at der herved ikke er taget stilling til, om en korrekt indgivet ansøgning med betalt gebyr vil kunne imødekommes, herunder om der vil kunne dispenseres for kravet om Prøve i Dansk 3, jf. udlændingelovens § 9, stk. 8, på baggrund af de foreliggende helbredsoplysninger. 

Udlændingenævnet stadfæster på den baggrund Udlændingestyrelsens afgørelse.

FAM/2023/120

 


Til toppen