Udlændingenævnets afgørelse af 23. februar 2022 – tilbagerejsetilladelse – opholdstilladelse bortfaldet


Udlændingenævnets afgørelse af 23. februar 2022 – tilbagerejsetilladelse – opholdstilladelse bortfaldet

Udlændingenævnet stadfæstede i februar 2022 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en stats-borger fra Rusland, som havde ansøgt om tilbagerejsetilladelse til sin søn, som var rejst på sommerfe-rie sammen med sin mor til hendes hjemland, og som efter uoverensstemmelse mellem forældrene ikke returnerede til Danmark som planlagt.

Sagens faktiske omstændigheder

Ansøgerens mindreårige søn rejste i foråret 2019 med sin mor på sommerferie til udlandet, og skulle efter aftale mellem forældrene returnere til Danmark og begynde i institution efter sommerferien. Søn-nen havde en gyldig opholdstilladelse i Danmark til 2033. Efter en uoverensstemmelse mellem foræl-drene, blev aftalen ikke overholdt, og sønnens opholdstilladelse bortfaldt, da han ifølge CPR var ud-rejst af Danmark i 2019 og var frameldt folkeregistret.

Udlændingenævnets afgørelse: 
 

"Udlændingenævnet finder, at der ikke er grundlag for at ændre Udlændingestyrelsens afgørelse fra august 2021 om afslag på tilbagerejsetilladelse til ansøgerens søn.

Udlændingenævnet har lagt til grund, at ansøgerens søn er statsborger i Rusland, og at han har haft opholdstilladelse i Danmark som familiesammenført, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, der var gyldig indtil april 2033. 

Hjemlen til at udstede tilbagerejsetilladelser findes i udlændingebekendtgørelsens § 20, stk. 10, hvoref-ter det er en betingelse, at udlændingen har lovligt ophold i Danmark. 

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på oplysninger fra CPR, hvoraf det fremgår, at ansøgerens søn ikke siden maj 2019 har haft fast bopæl i Danmark, men derimod er frameldt folkeregistret og ud-rejst til Armenien. 

Udlændingenævnet lægger herefter til grund, at ansøgerens søns opholdstilladelse automatisk er bort-faldet, og at han ikke længere har lovligt ophold i Danmark, jf. udlændingelovens § 17, stk. 1, 1. pkt.

På den baggrund finder Udlændingenævnet, at ansøgerens søn på tidspunktet for Udlændingestyrel-sens afgørelse i august 2021 ikke opfyldte betingelserne for at få udstedt en tilbagerejsetilladelse. 

Det forhold, at uoverensstemmelser mellem sønnens mor og ansøgeren medførte, at hun gemte hans opholdskort og pas, hvorfor ansøgeren i første omgang ikke kunne få ham hjem til Danmark, kan ikke danne grundlag for et andet udfald af sagen, ligesom det ikke kan føre til anden vurdering, at ansøge-ren grundet covid-19 ikke kunne hente ham i udlandet, inden hans opholdstilladelse i Danmark bort-faldt, idet det afgørende for meddelelse af en tilbagerejsetilladelse er, at ansøgeren har lovligt op-holdsgrundlag i Danmark.

Udlændingenævnet skal vejledende oplyse ansøgeren, at han har mulighed for at rette henvendelse til Koordinationsenheden for Børnebortførelser i Social- og Ældreministeriet, såfremt ansøgeren mener, at den manglende udlevering af ansøgerens søn er udtryk for børnebortførelse. Der henvises til: Børne-bortførelser (boernebortfoerelse.dk).

Udlændingenævnet stadfæster på den baggrund Udlændingestyrelsens afgørelse."

VAU/2022/124


Til toppen