Registrering af mindreårige børn i værtsfamiliens bolig

  • Udlændingenævnets afgørelse af 7. oktober 2014 – Au pair – Registrering af mindreårige børn i værtsfamiliens bolig

    Dato: 07-10-2014

    Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse som au pair i Danmark meddelt til en statsborger fra Ukraine, jf. udlændingelovens § 19, stk. 1, jf. § 9 j. I forbindelse med værtsforældrenes skilsmisse fraflyttede ansøgeren værtsfamiliens bolig sammen med den ene værtsforælder. Værtsfamiliens barn havde bopæl hos den anden værtsforælder, der blev boende i den tidligere fællesbolig. Ansøgeren havde gjort gældende, at værtsforælderen bosiddende i værtsfamiliens tidligere fællesbolig havde modvirket, at barnet kunne få adresse tilmeldt på ansøgerens nye adresse, og at der verserede en sag om forældremyndighed, bopæl og samvær.

    Udlændingenævnet fandt, at ansøgerens opholdstilladelse som au pair skulle inddrages under henvisning til, at grundlaget for ansøgerens opholdstilladelse ikke længere var til stede. Udlændingenævnet fandt, at betingelsen om, at der i en værtsfamilies bolig – udover mindst én forælder – skal være registreret mindst ét mindreårigt barn, ikke var opfyldt, da værtsfamiliens barn ikke var registreret på ansøgerens nye adresse. Udlændingenævnet fandt endvidere, at der ikke forelå sådanne omstændig¬heder, at inddragelsen af opholdstilladelsen måtte antages at virke særligt belastende for ansøgeren, idet nævnet lagde vægt på, at ansøgeren gennem sit ophold i Danmark i knap et år og otte måneder ikke havde opnået en særlig tæt tilknytning til Danmark, og at hun – der var født og opvokset i Ukraine, hvor hun havde gået i skole og var statsborger - fortsat havde en væsentlig tilknytning til sit hjemland. ERH/2014/123.

Senest opdateret: 06-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen