Samme nationalitet som et eller flere medlemmer af værtsfamilien

 • Udlændingenævnets afgørelse af 8. september 2023 – Au pair – Samme nationalitet som et eller flere medlemmer af værtsfamilien

  Dato: 08-09-2023

  Udlændingenævnet hjemviste i september 2023 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) afgørelse fra januar 2023 om afslag på opholdstilladelse som au pair, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1, til en statsborger fra Thailand.

  Sagens faktiske omstændigheder

  I januar 2023 meddelte SIRI ansøgeren afslag på ansøgning om opholdstilladelse som au pair, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1, begrundet i, at ansøgeren og værtsmoren begge er thailandske statsborgere og taler thai, at værtsfamilien er venner af ansøgerens onkel, og at ansøgeren mødte værtsfamilien i Thailand.

  Udlændingenævnets afgørelse

  ”Udlændingenævnet finder grundlag for at hjemvise sagen til fornyet vurdering i SIRI.
  Udlændingenævnet finder, at ansøgeren ikke bør meddeles afslag på opholdstilladelse som au pair hos værtsfamilien under henvisning til, at hun og værtsmoren begge er thailandske statsborgere, at de begge taler thai, og at ansøgeren derfor ikke vil få et tilfredsstillende udbytte af et au pair-ophold i Danmark.

  Udlændingenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at ansøgeren i april 2022 har afsluttet en 5-årig videregående uddannelse Bachelor of Arts (English for Communication) i sit hjemland, at den danske ambassade i Bangkok i forbindelse med interviewet med hende i december 2022 vurderede, at hendes engelsk er på et tilfredsstillende niveau, som hun kan bruge til at begå sig i Danmark, at værtsfamiliens børn og værtsfaren er danske statsborgere, og at der ikke tales thai i hjemmet hos værtsfamilien.

  Udlændingenævnet har videre lagt vægt på, at værtsmoderen siden 2008 har haft ophold i Danmark og siden 2021 har haft tidsubebegrænset opholdstilladelse, og at hun har tilknytning til det danske arbejdsmarked i form af sit arbejde, og at værtsfamilien således har en sådan væsentlig tilknytning til det danske samfund at værtsforældrene må antages at kunne formidle dansk sprog og kultur, jf. § 4, nr. 2, c, i bekendtgørelse nr. 1529 af 15. december 2022 om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold.

  Udlændingenævnet finder, modsat SIRI, at ansøgerens engelske niveau og værtsfamiliens forhold taler for, at ansøgeren i fornødent omfang vil få et tilfredsstillende sprogligt, fagligt og kulturelt udbytte af sit au pair-ophold i Danmark henset til, at værtsfamilien kan formidle dansk sprog og kultur til hende, hvilket er et grundlæggende formål med et au pair-ophold.

  Udlændingenævnet har derfor tilbagesendt sagen til SIRI med henblik på, at SIRI kan tage fornyet stilling til, om ansøgeren opfylder betingelserne for opholdstilladelse som au pair, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 10. oktober 2016 – Au pair – Samme nationalitet som et eller flere medlemmer af værtsfamilien

  Dato: 10-10-2016

  Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2016 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1, og au pair bekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 8, til en statsborger fra Mali. Det fremgik af sagen, at ansøgeren var malisisk statsborger, at hun talte bambara, fransk og tysk, at værtsmoderen var dansk, tidligere malisisk, statsborger, og at værtsfaderen var malisisk statsborger.

  Udlændingenævnet fandt efter en samlet vurdering, at ansøgeren ikke i fornødent omfang ville kunne få et tilfredsstillende sprogligt, fagligt og kulturelt udbytte af et au pair-ophold i Danmark. Udlændingenævnet lagde herved afgørende vægt på, at værtsfaderen ligesom ansøgeren var statsborger i Mali, og at de begge var født og opvoksede i Mali. Udlændingenævnet bemærkerede herudover, at værtsmoderen tillige var født i Mali og oprindeligt var statsborger i Mali. Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at der forelå en formodning for, at ansøgeren ikke i fornødent omfang ville kunne få et tilfredsstillende sprogligt, fagligt og kulturelt udbytte af au pair-opholdet i Danmark, henset til at hun havde fælles sproglig og kulturel baggrund med værtsfamilien. Udlændingenævnet henviste herved til, at der ved vurderingen af, om der skal meddeles tilladelse som au pair i Danmark, blandt andet kan indgå oplysninger om, hvorvidt udlændingen har samme nationalitet som et eller flere af værtsfamiliens medlemmer, jf. au pair bekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 8. Det forhold, at det til støtte for klagen blev anført, at ansøgeren skulle gå på sprogskole og lære dansk, fandt Udlændingenævnet endvidere ikke kunne føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at der var en formodning for, at ansøgeren ville tale bambara med værtsfamilien under opholdet i Danmark. Udlændingenævnet tillagde det i den forbindelse betydning, at det af au pair kontrakten fremgik, at der taltes bambara i hjemmet. Det indgik i grundlaget for Udlændingenævnets vurdering, at ansøgeren til støtte for klagen havde anført, at værtsfamilien ikke kun talte bambara, men også talte både dansk og fransk, således at ansøgeren ville opnå et bredt sprogligt, kulturelt og fagligt udbytte af au pair opholdet. Udlændingenævnet fandt endelig, at denne omstændighed ikke kunne føre til en ændret vurdering, idet ansøgeren havde fælles nationalitet med mindst et medlem af værtsfamilien. ERH/2016/117.

Senest opdateret: 06-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen