Au pair

right_arrow Klik på et emne i venstre side, for at afgrænse praksis til det relevante område.
 • Udlændingenævnets afgørelse af 10. december 2014 – Au Pair – Livsforløb

  Dato: 10-12-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i december 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1, til en statsborger fra Filippinerne. Ansøgeren var på ansøgningstidspunktet 28 år og havde gennemført en Bachelor of Science in Nursing samt bestået sygeplejerskeeksamen i hjemlandet. Ansøgeren havde derudover været beskæftiget som sygeplejerske i ti måneder i hjemlandet samt to år i Saudi Arabien.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren skulle meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at au pair-opholdet ikke kunne anses som en naturlig forlængelse af ansøgerens hidtidige livsforløb, og at ansøgeren derfor ikke kunne formodes at have haft til hensigt at opnå en kulturel udveksling i overensstemmelse med au pair-ordningens formål. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren på tidspunktet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse var 28 år, havde afsluttet en videregående uddannelse som Bachelor of Science in Nursing, havde bestået sygeplejerskeeksamen og sammenlagt havde været beskæftiget inden for sit fag i to år og ti måneder forud for ansøgningen. Udlændingenævnet fandt, at det anførte om, at ansøgerens beskæftigelse i Saudi Arabien havde været under ydmygende og ringe forhold, ikke kunne føre til en ændret vurdering, og Udlændingenævnet fandt derfor, at på trods heraf skulle hendes beskæftigelse indgå i hendes samlede erhvervserfaring som sygeplejerske og dermed i vurderingen af, om der forelå en naturlig sammenhæng mellem det ønskede au pair-ophold og ansøgerens hidtidige livsforløb. ERH/2014/152.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 10. december 2014 – Au Pair – Livsforløb

  Dato: 10-12-2014

  Udlændingenævnet omgjorde i december 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1, til en statsborger fra Thailand.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på opholdstilladelse som au pair under henvisning til, at det ønskede au pair-ophold vurderedes ikke at have en naturlig sammenhæng med hendes hidtidige livsforløb. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren i 2008 modtog et Certificate of Child and Elderly Care for gennemførelse af et treårigt uddannelsesforløb, og at hun således ikke havde afsluttet en videregående uddannelse, men alene gennemført hvad der svarer til omkring to år af en erhvervsuddannelse. Det forhold, at ansøgeren var 28 år, at hun havde været beskæftiget sammenlagt i omkring fem år, heraf et år som Medical Assistant, to år som Doctor Assistant samt to år som babysitter, fandt Udlændingenævnet efter en konkret og individuel vurdering ikke var tilstrækkeligt til at meddele ansøgeren afslag under henvisning til, at det ønskede au pair-ophold vurderedes ikke at have en naturlig sammenhæng med ansøgerens hidtidige livsforløb. Udlændingenævnet fandt således, at ansøgeren ville kunne få et tilfredsstillende sprogligt, fagligt og kulturelt udbytte af et au pair-ophold i Danmark. ERH/2014/158.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 10. december 2014 – Au pair – Formodning – Livsforløb

  Dato: 10-12-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i december 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark meddelt til en ansøger fra Filippinerne, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1. Ansøgeren var på ansøgningstidspunktet 26 år og havde på dette tidspunkt gennemført samlet 19 års uddannelse, herunder en videregående uddannelse som Bachelor of Science in Nursing, samt været beskæftiget som sygeplejerske i ca. tre år i Filippinerne. Ansøgeren havde gjort gældende, at det forud for ansøgningen om opholdstilladelse som au pair havde været naturligt for hende at gennemføre uddannelsen som sygeplejerske, og at hun på baggrund af sin uddannelse og efterfølgende arbejdserfaring var blevet modnet og forberedt til at være au pair.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren skulle meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at au pair-opholdet ikke kunne anses som en naturlig forlængelse af ansøgerens hidtidige livsforløb, og at ansøgeren derfor ikke kunne formodes at have haft til hensigt at opnå en kulturel udveksling i overensstemmelse med au pair-ordningens formål. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren på tidspunktet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse var 26 år, havde afsluttet uddannelsen Bachelor of Science in Nursing og efterfølgende havde været beskæftiget inden for sit fag i ca. tre år forud for ansøgningen. Udlændingenævnet fandt, at det af ansøgeren anførte om, at ansøgerens gennemførte uddannelser og opnåede arbejdsfaring var naturligt set i forhold til et au pair-forløb, ikke afkræftede formodningen for, at ansøgerens formål med et au pair-ophold ikke var i overensstemmelse med au pair-ordningen. ERH/2014/179.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 8. december 2014 – Au Pair – Livsforløb

  Dato: 08-12-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i december 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1, til en statsborger fra Argentina. Ansøgeren var på tidspunktet for styrelsens afgørelse 29 år og var i 2003 blevet uddannet som Electrotechnician with Industrial Electronics Training. Fra 2005 til 2009 var han beskæftiget som Pre-Sales Engineer, fra 2009 til 2012 var han beskæftiget som Pre-Sales Engineer and Trainer og fra 2012 til 2014 var han på ny beskæftiget som Pre-Sales Engineer. Ansøgeren havde således omkring ni års beskæftigelse inden for sit uddannelsesmæssige område.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren måtte antages at være så godt etableret i sit hjemland, at et au pair-forløb ikke kunne anses som en naturlig forlængelse af hans hidtidige livsforløb, og at han derfor ikke kunne formodes at have til hensigt at opnå en kulturel udveksling i tråd med au pair ordningens formål og hensigt. Udlændingenævnet fandt endvidere, at det til støtte for klagen anførte om, at værtsfamilien ønskede en moden, sympatisk, selvstændig og mandlig au pair, samt at ansøgeren allerede var blevet en del af værtsfamilien, og at børnene havde knyttet sig til ham, ikke kunne føre til en anden vurdering af sagen, idet det ikke ændrede formodningen for, at formålet med hans ansøgning måtte anses for at være et ønske om at opnå et længerevarende ophold i Danmark. ERH/2014/157.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 10. november 2014 – Au Pair – Formodning

  Dato: 10-11-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i november 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse fra august 2014 om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark meddelt til en ansøger fra Brasilien, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1. I maj 2013 blev ansøgeren meddelt opholdstilladelse som au pair og indrejste herefter til Danmark i juni 2013. I december 2013 ophørte ansøgeren med at være au pair hos sin første familie. I januar 2014 indgav ansøgeren en ansøgning om opholdstilladelse som au pair hos en anden familie, hvori hun blandt andet oplyste, at hun havde lært tysk under et tidligere au pair ophold i Østrig. Ansøgeren blev herefter meddelt opholdstilladelse i februar 2014 gældende frem til februar 2015. I maj 2014 ophørte ansøgeren som au pair hos sin anden familie og indgav herefter i juli måned en tredje ansøgning om opholdstilladelse som au pair, som der blev givet afslag på måneden efter med en udrejsefrist i september 2014. Ansøgerens repræsentant havde stillet sig undrende over for, at der gjaldt en klagefrist på otte uger, når styrelsen havde fastsat en udrejsefrist, som tidsmæssigt lå forud for klagefristens udløb. Repræsentanten anførte endvidere, at ansøgeren måtte anses for berettiget til at opsige kontrakten med sin anden værtsfamilie, idet de havde åbnet et brev adresseret til hende. Til støtte for klagen til Udlændingenævnet anførte ansøgeren blandt andet, at den oprindelige opholdstilladelse som au pair blev meddelt frem til februar 2015, og at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke havde anmodet om hendes bemærkninger til, hvorfor hun var nødsaget til at flytte værtsfamilie to gange.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne gives opholdstilladelse som au pair i Danmark i medfør af udlændingelovens § 9 j, stk. 1. Udlændingenævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøgeren allerede havde haft ophold i Danmark i mere end et år som følge af flere ophold som au pair hos to forskellige værtsfamilier, hvorfor der forelå en formodning for, at hun allerede havde opnået en stor del af den læring og personlige udvikling, som er tiltænkt en au pair-person via ordningen. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at ansøgeren selv havde oplyst at have lært tysk under et au pair ophold i Østrig, hvorfor det måtte vurderes, at ansøgeren havde opnået kendskab til vestlig kultur og samfundsforhold. Det af ansøgeren anførte om, at hendes oprindelige opholdstilladelse som au pair blev meddelt frem til februar 2015, kunne ikke føre til en ændret vurdering, da opholdstilladelsen var betinget af, at betingelserne for opholdstilladelsen løbende kunne anses for opfyldt. Det forhold, at udrejsefristen lå forud for klagefristens udløb, kunne endvidere ikke føre til en ændret vurdering, idet ansøgeren kunne indsende en klage, uanset at hun ikke fysisk opholdt sig i landet. Det forhold, at det blev anført, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke havde indhentet tilstrækkelige oplysninger til brug for at træffe en saglig afgørelse, kunne heller ikke føre en til en ændret vurdering. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren selv i ansøgningsskemaerne havde anført sin begrundelse for at skifte værtsfamilie, og at dette måtte anses som en tilstrækkelig information til styrelsens bedømmelse af, om hun efter udlændingelovens § 9 j, stk. 1, kunne meddeles opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 40, stk. 1. Udlændingenævnet henviste endelig til, at et eventuelt brud på brevhemmeligheden skulle drøftes med politiet, idet Udlændingenævnet ikke havde kompetence til at vurdere dette forhold. ERH/2014/210.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 10. november 2014 – Au pair – Formodning

  Dato: 10-11-2014

  Udlændingenævnet omgjorde i november 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse fra august 2014 om afslag på opholdstilladelse som au pair i Danmark meddelt til en statsborger fra Filippinerne, jf. udlændingelovens § 19, stk. 1, jf. § 9 j.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på opholdstilladelse som au pair med henvisning til, at en ansøger som udgangspunkt ikke må have haft tidligere ophold som au pair i Danmark ved forskellige værtsfamilier i mere end et år. Udlændingenævnet fandt, at det forhold, at ansøgeren havde skiftet værtsfamilie to gange, ikke i sig selv udgjorde en tilstrækkelig formodning for, at hun prøvede at omgå formålet med au pair-ordningen. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren i en e-mail fra august 2014 havde forklaret, at de to skift skyldtes den måde, hvorpå hun blev behandlet af de to første familier, herunder blandt andet at hun hos den første værtsfamilie måtte leje et værelse selv, og at hun hos den anden værtsfamilie skulle arbejde mere end seks timer dagligt. Udlændingenævnet tillagde det endvidere betydning, at ansøgeren alene havde opholdt sig i Danmark i cirka 9½ måned som au pair. Udlændingenævnet tilbagesendte derfor sagen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på, at styrelsen kunne tage stilling til, om de øvrige betingelser for at meddele ansøgeren opholdstilladelse som au pair i Danmark var opfyldt. ERH/2014/218.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 30. oktober 2014 – Au pair – Bolig – Fælles oprindelsesnationalitet – Barn i hjemland

  Dato: 30-10-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1, til en statsborger fra Uganda. Ansøgeren havde i forbindelse med sin ansøgning oplyst, at hun var ugandisk statsborger, og at hun havde børn. Endvidere fremgik det af ansøgningsskemaet, at værtsmoderen i værtsfamilien ligeledes var ugandisk statsborger. Herudover var det i ansøgningsskemaet oplyst, at værtsfamiliens bolig bestod af tre værelser, en stor stue samt et køkken, og at familien bestod af to voksne samt et barn. Af Den Offentlige Informationsserver, som indeholder oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), fremgik det, at værtsfamiliens bolig samlet var 88 m2 og bestod af tre værelser. Det fremgik endvidere, at der ikke var lovlig beboelse i kælderen.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren skulle meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at betingelserne om, at en au pair skal have eget værelse i værtsfamiliens bolig, og at boligen herudover som minimum skal indeholde et opholdsrum og et beboelsesrum pr. to personer, som er registreret på bopælen, ikke var opfyldt. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at det fremgik af BBR-registret, at værtsfamiliens bolig bestod af tre værelser, og at familien bestod af to voksne og et barn. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på ansøgerens og værtsmoderens fælles nationalitet. Udlændingenævnet lagde i denne forbindelse vægt på, at der er en formodning for, at en ansøger, der søger opholdstilladelse som au pair hos en værtsfamilie, hvor mindst et af familiemedlemmerne er eller oprindeligt har været af samme nationalitet som au pair-personen, ikke vil få et tilfredsstillende sprogligt og kulturelt udbytte af et au pair-ophold. Herudover lagde Udlændingenævnet vægt på, at ansøgeren havde oplyst at have et barn i sit hjemland, og at au pair-personer, som har stiftet familie, som udgangspunkt ikke meddeles opholdstilladelse som au pair, da dette ikke vurderes foreneligt med au pair-ordningens formål og hensigt. ERH/2014/156.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 10. november 2014 – Au pair – Formodning – Ej tæt forbindelse til værtsfamilie

  Dato: 11-10-2014

  Udlændingenævnet hjemviste i november 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1, til en statsborger fra Filippinerne. Det fremgik af sagen, at ansøgeren i forbindelse med indgivelse af ansøgningen på Den Norske Ambassade i Manila blev interviewet, og at hun under interviewet oplyste, at hendes søster, som bor i Danmark og er dansk gift, anbefalede hende til værtsfamilien, og at hun kun havde kommunikeret én gang med værtsfamilien via Skype. Til spørgsmålet om, hvad ansøgeren vidste om værtsfamilien, oplyste hun, at hun kun kendte familiens navne og barnet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering havde meddelt afslag under henvisning til, at ansøgeren ikke havde kendskab til værtsfamilien udover deres navne, at hun og værtsfamilien kun havde talt sammen én gang via Skype, og at der således ikke vurderedes at være knyttet en tæt forbindelse mellem ansøgeren og værtsfamilien. Styrelsen havde endvidere lagt vægt på, at det var ansøgerens søster, som havde formidlet kontakten mellem ansøgeren og værtsfamilien.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke burde meddeles afslag på opholdstilladelse som au pair i Danmark alene under henvisning til, at der ikke vurderedes at være knyttet en tæt forbindelse mellem hende og værtsfamilien. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at der ved vurderingen af, om en ansøgning falder inden for formålet med au pair-ordningen, blandt andet lægges vægt på, om der forinden er knyttet en tæt forbindelse mellem ansøgeren og værtsfamilien. Dette er således blot et delelement i vurderingen og ikke en direkte betingelse for meddelelse af opholdstilladelse efter au pair-ordningen. Det var således efter Udlændingenævnets opfattelse ikke et krav, at der skal være en tæt forbindelse mellem ansøgeren og værtsfamilien forud for ansøgningen. Udlændingenævnet fandt endvidere, at det forhold, at det var ansøgerens søster, som havde formidlet kontakten mellem værtsfamilien og ansøgeren, heller ikke var tilstrækkeligt til at kunne føre til, at ansøgeren burde meddeles afslag på opholdstilladelse som au pair i Danmark, idet der ikke forelå øvrige oplysninger, som kunne bestyrke formodningen for, at formålet med ansøgningen var at opnå et længerevarende ophold i Danmark. ERH/2014/143.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 7. oktober 2014 – Au pair – Registrering af mindreårige børn i værtsfamiliens bolig

  Dato: 07-10-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i oktober 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse som au pair i Danmark meddelt til en statsborger fra Ukraine, jf. udlændingelovens § 19, stk. 1, jf. § 9 j. I forbindelse med værtsforældrenes skilsmisse fraflyttede ansøgeren værtsfamiliens bolig sammen med den ene værtsforælder. Værtsfamiliens barn havde bopæl hos den anden værtsforælder, der blev boende i den tidligere fællesbolig. Ansøgeren havde gjort gældende, at værtsforælderen bosiddende i værtsfamiliens tidligere fællesbolig havde modvirket, at barnet kunne få adresse tilmeldt på ansøgerens nye adresse, og at der verserede en sag om forældremyndighed, bopæl og samvær.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgerens opholdstilladelse som au pair skulle inddrages under henvisning til, at grundlaget for ansøgerens opholdstilladelse ikke længere var til stede. Udlændingenævnet fandt, at betingelsen om, at der i en værtsfamilies bolig – udover mindst én forælder – skal være registreret mindst ét mindreårigt barn, ikke var opfyldt, da værtsfamiliens barn ikke var registreret på ansøgerens nye adresse. Udlændingenævnet fandt endvidere, at der ikke forelå sådanne omstændig¬heder, at inddragelsen af opholdstilladelsen måtte antages at virke særligt belastende for ansøgeren, idet nævnet lagde vægt på, at ansøgeren gennem sit ophold i Danmark i knap et år og otte måneder ikke havde opnået en særlig tæt tilknytning til Danmark, og at hun – der var født og opvokset i Ukraine, hvor hun havde gået i skole og var statsborger - fortsat havde en væsentlig tilknytning til sit hjemland. ERH/2014/123.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 8. maj 2014 – Au pair – Formodning - Livsforløb

  Dato: 08-05-2014

  Udlændingenævnet stadfæstede i maj 2014 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1, til en statsborger fra Filippinerne. Ansøgeren var på ansøgnings¬tidspunktet 28 år og havde på dette tidspunkt gennemført en Bachelor of Science in Nursing samt været beskæftiget som sygeplejerske i to år og seks måneder i Filippinerne. Ansøgeren havde gjort gældende, at hun som følge af sin uddannelses- og familiemæssige situation, herunder at hun havde måttet passe sin syge tante i sit hjemland, først som 28-årig havde haft mulighed for at forlade Filippinerne med henblik på et au pair-ophold.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren skulle meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at au pair-opholdet ikke kunne anses som en naturlig forlængelse af ansøgerens hidtidige livsforløb, og at ansøgeren derfor ikke kunne formodes at have haft til hensigt at opnå en kulturel udveksling i overensstemmelse med au pair-ordningens formål. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren på tidspunktet for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse var 28 år, havde afsluttet en videregående uddannelse som Bachelor of Science in Nursing og sammenlagt havde været beskæftiget inden for sit fag i to år og seks måneder forud for ansøgningen. Udlændingenævnet fandt ikke, at det af ansøgeren anførte om, at ansøgeren grundet sin uddannelsesmæssige og familiemæssige situation først som 28-årig havde haft mulighed for at forlade Filippinerne, afkræftede formodningen for, at ansøgerens formål med et au pair-ophold ikke var i overensstemmelse med au pair-ordningen. ERH/2014/119.

Senest opdateret: 06-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen