Udlændingenævnets afgørelse af 24. juni 2019 – Fritagelse for gebyr under styrelsernes sagsbehandling – Gebyr for indgivelse af ansøgning om familiesammenføring

Udlændingenævnet stadfæstede i juni 2019 Udlændingestyrelsens afgørelse om, at en nordmakedonsk statsborger ikke kunne få tilbagebetalt gebyret for en ansøgning om familiesammenføring.

Udlændingenævnet fandt, at Udlændingestyrelsen med rette i marts 2018 havde meddelt ansøgeren afslag på tilbagebetaling af gebyret, som pågældende havde indbetalt i forbindelse med ansøgningen om familiesammenføring i oktober 2017. Udlændingenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at den herboende reference i november 2017 havde anmodet om, at sagens behandling blev stoppet, og ansøgningen dermed skulle frafaldes. Udlændingenævnet lagde herefter vægt på, at det fremgår af forarbejderne til udlændingelovens § 9 h, stk. 1, at der ikke sker tilbagebetaling af gebyret, hvis ansøgningen frafaldes, eller ansøgningen af anden grund ikke længere har betydning for ansøgeren. Det forhold, at referencen havde frafaldet ansøgningen allerede 20 dage efter indgivelsen af ansøgningen, da ægtefællens børn afgik ved døden i en trafikulykke i hjemlandet, hvorfor hun havde været nødsaget til at tage tilbage til Nordmakedonien for at passe sine børnebørn, fandt Udlændingenævnet ikke kunne føre til en ændret vurdering.  Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at disse forhold, uanset alvorligheden, ikke i sig selv kunne føre til, at gebyret skulle tilbagebetales. Udlændingenævnet bemærkede i øvrigt, at gebyret på 6.300 kr. dækkede omkostningerne ved myndighedernes behandling af ansøgningen, og at denne behandling påbegyndtes allerede ved indgivelsen af ansøgningen. Udlændingenævnet fandt endelig, at Udlændingestyrelsens manglende vejledning om, at referencen ikke ville kunne få gebyret tilbagebetalt ved frafald af ansøgningen, ikke var af en sådan karakter, at gebyret af den grund skulle tilbagebetales. Udlændingenævnet fandt det dog beklageligt, at Udlændingestyrelsen ikke inden styrelsen traf afgørelse om afslag på tilbagebetaling af gebyr vejledte referencen om, at han ved frafald af ansøgningen ikke havde mulighed for at få gebyret tilbagebetalt, på trods af at han to gange under sagens behandling rettede henvendelse til Udlændingestyrelsen om tilbagebetaling af gebyret. FAM/2019/7.

Senest opdateret: 24-06-2019
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen