Til personer med opholdstilladelse på baggrund af studier

  • Udlændingenævnets afgørelse af 20. juni 2013 – Medfølgende familie – Til personer med opholdstilladelse på baggrund af studier - Samlever

    Dato: 20-06-2013

    Udlændingenævnet hjemviste i juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse om afslag på opholdstilladelse som medfølgende samlever, jf. udlændingelovens § 9 n, stk. 1, jf. § 9 I, stk. 1, til en russisk statsborger. Ansøgeren og hendes partner – der ligeledes er russisk statsborger, men har opholdstilladelse som studerende i Danmark – havde ikke har boet sammen i de seneste halvandet til to år forud for indgivelse af ansøgningen grundet igangværende studier i hvert sit land, men de havde dog boet sammen i et år og elleve måneder forud for ansøgerens partners indrejse i Danmark: I adskillelsesperioden havde de opretholdt kontakten og besøgt hinanden jævnligt.

    Udlændingenævnet fandt, at Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering ikke i tilstrækkeligt omfang havde begrundet, hvorfor det forhold ikke kunne føre til, at ansøgeren blev meddelt opholdstilladelse som medfølgende samlever. Udlændingenævnet fandt, at det efter en konkret og individuel vurdering må være muligt for samlevende at opretholde samlivet til trods for, at partnerne ikke er samlevende i perioden umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse, men dog har dokumenteret, at de tidligere har været samlevende i halvandet til to år forud for ansøgningens indgivelse. I vurderingen af, om samlivet stadig er reelt og aktuelt, vil længden af adskillelsen, årsagen til adskillelsen – herunder om der er tale om sagligt begrundede forhold – og karakteren af det opretholdte samliv navnlig indgå.
    Udlændingenævnet lagde ved afgørelsen lagt vægt på, at ansøgeren havde fremsendt yderligere dokumentation for, at ansøgeren og hendes partner havde været samlevende i hjemlandet i en periode på omkring to år forud for, at hendes partner flyttede til Danmark for at studere. Ansøgeren havde efterfølgende besøgt sin partner fire til fem gange i Danmark frem til ansøgningens indgivelse, hvilket var dokumenteret i form af stempler i pas for tre af besøgene, ligesom det i et vist omfang var dokumenteret, at ansøgerens partner havde besøgt ansøgeren i hjemlandet flere gange. Det var endvidere dokumenteret ved stempler i pas og flybilletter, at ansøgeren og hendes partner havde været på fælles ferie to gange, og at ansøgeren og hendes partner havde kommunikeret jævnligt pr. e-mail med hinanden, mens de boede hver for sig. Ansøgeren havde endvidere fremsendt dokumentation for, at ansøgeren havde færdiggjort sit studium i hjemlandet umiddelbart inden ansøgningens indgivelse, hvilket ifølge ansøgeren var en af grundene til, at ansøgeren ikke tidligere havde kunnet følge med sin partner til Danmark. ERH/2013/36.

Senest opdateret: 06-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen