Autorisation

 • Udlændingenævnets afgørelse af 28. juli 2023 – Studie – Autorisation

  Dato: 28-07-2023

  Udlændingenævnet hjemviste i juli 2023 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om afslag på ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse med henblik på at opnå dansk autorisation som tandlæge, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 3, til en tyrkisk statsborger.

  Sagens faktiske omstændighede

  Ansøgeren var i november 2017 blevet meddelt opholdstilladelse med henblik på at opnå autorisation som tandlæge. Tilladelsen blev efterfølgende forlænget frem til december 2021. SIRI meddelte i november 2021 ansøgeren afslag på ansøgning om forlængelse af sin opholdstilladelse under henvisning til, at opholdstilladelsen allerede var forlænget med 2 år og at en opholdstilladelse med henblik på at opnå dansk autorisation som tandlæge ikke kan forlænges ud over 2 år efter ansøgeren har bestået Prøve i Dansk 3.

  Udlændingenævnets afgørelse

  ”Udlændingenævnet finder, at SIRI ikke burde have meddelt afslag på forlængelse af ansøgerens opholds- og arbejdstilladelse under henvisning til, at hans opholdstilladelse allerede blev forlænget med 2 år til december 2021.

  Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at ansøgerens opholdstilladelse med henblik på at opnå dansk autorisation som tandlæge blev meddelt i perioden fra december 2017 til november 2019.

  Udlændingenævnet skal i den forbindelse henvise til, at der ved lov nr. 560 af 7. maj 2019 blev indført en særskilt bestemmelse for meddelelse af opholdstilladelse med henblik på at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejersker, at sådan opholdstilladelse gives med henblik på midlertidigt ophold for 3 år med mulighed for forlængelse i 2 år, hvis udlændingen har bestået det sprogkrav, som er nødvendigt for at opnå dansk autorisation. Loven trådte i kraft den 1. juni 2019.

  Udlændingenævnet har yderligere lagt vægt på, at det fremgik af udlændingemyndighedernes hjemmeside www.nyidanmark.dk, at en udlænding, som fik opholdstilladelse til autorisationsophold som læge eller tandlæge før den 1. juni 2019, og ikke bestod sprogtesten med de nødvendige karakterer under de første 2 års ophold, kan få sin opholdstilladelse forlænget med 1 år, hvis udlændingen dokumenterer deltagelsen i danskundervisning eller tilmeldelsen til Prøve i Dansk 3, at hvis udlændingen efterfølgende består sprogtesten med de nødvendige karakterer, kan opholdstilladelsen blive forlænget i 2 år, og at det ikke er muligt at få forlænget opholdstilladelsen ud over sammenlagt 5 år.

  Udlændingenævnet har konstateret, at ansøgeren i juni 2019 bestod Prøve i Dansk 3 med karakterne 4 i mundtlig kommunikation, 10 i læseforståelse og 7 i skriftlig fremstilling, at hans karakterer ikke opfyldte karakterkravet for at søge om autorisation som tandlæge i Danmark, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1130 af 26. august 2016, og at ansøgeren var tilmeldt til en ny Prøve i Dansk 3, som skulle afholdes i december 2019.

  Henset til de ovennævnte forhold finder Udlændingenævnet, at ansøgeren ikke bestod sprogtesten med de nødvendige karakterer under sit første 2-års ophold, og derfor havde han ifølge vejledningen på udlændingemyndighedernes hjemmeside www.nyidanmark.dk ret til at få sin opholdstilladelse forlænget med 1 år frem til december 2020, og efterfølgende få opholdstilladelsen forlænget med yderligere 2 år på baggrund af bestået Prøve i Dansk 3 i december 2019 med karakterne 12 i mundtlig kommunikation, 7 i læseforståelse og 4 i skriftlig fremstilling, som opfyldte karakterkravet for at søge om autorisation som tandlæge i Danmark, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 97 af 9. februar 2011 med senere ændringer.

  Udlændingenævnet har derfor tilbagesendt sagen til SIRI med henblik på, at styrelsen kan tage fornyet stilling til sagen.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 08.05.2023 – Studie

  Dato: 08-05-2023

  Udlændingenævnet stadfæstede i maj 2023 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om afslag på opholdstilladelse til en statsborger fra USA som studerende ved en dansk folkeskole.

  Sagens faktiske omstændigheder

  Ansøgeren indgav i oktober 2020 en ansøgning om opholdstilladelse i Danmark som studerende ved en dansk folkeskole på 7. klassetrin. Styrelsen for International Rekruttering og Integration meddelte ansøgeren afslag på opholdstilladelse i november 2020 på baggrund af styrelsens praksis hvorefter der ikke meddeles opholdstilladelse til uddannelsesforløb lavere end 9. klasses niveau.

  Udlændingenævnets afgørelse:

  ”Ansøgeren kan ikke gives opholdstilladelse som studerende i Danmark ved Folkeskolen, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1, jf. studiebekendtgørelsens § 4, stk. 1.

  Udlændingenævnet har herved lagt vægt på udlændingemyndighedernes praksis om, at der ikke gives opholdstilladelser til uddannelsesforløb lavere end 9. klasses niveau.

  De forhold, der er anført til støtte for klagen, jf. gengivelsen ovenfor, kan ikke føre til en ændret vurdering.

  Udlændingenævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at SIRI primo november 2020 fik oplyst fra Folkeskolen, at ansøgeren skulle starte i 7. klasse, hvorpå afslaget på opholdstilladelse som følge af udlændingemyndighedernes praksis blev udformet herefter.

  Udlændingenævnet stadfæster med disse bemærkninger SIRIs afgørelse.”

 • Udlændingenævnets afgørelse af 4. maj 2017 – Studie – Autorisation

  Dato: 04-05-2017

  Udlændingenævnet stadfæstede i maj 2017 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse om afslag på opholdstilladelse med henblik på at opnå dansk autorisation som sygeplejerske i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1, 2. pkt., til en jordansk statsborger.

  Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilladelse med henblik på at opnå dansk autorisation som sygeplejerske i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1, 2. pkt. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at det følger af praksis, at der alene kan meddeles opholdstilladelse til udenlandske læger og tandlæger, der er statsborgere i og/eller er uddannede i lande uden for EU/EØS, med henblik på opnåelse af dansk autorisation som læge eller tandlæge. Udlændingenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at det fremgik af en skrivelse af maj 2015 fra Sundhedsstyrelsen, at ansøgerens udenlandske uddannelse var blevet godkendt, og at ansøgeren nu havde mulighed for at deltage i det autorisationsforløb, der er en betingelse for at opnå dansk autorisation som sygeplejerske. Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at ansøgeren ikke var omfattet af den persongruppe, som ifølge praksis kan meddeles opholdstilladelse til at opnå autorisation. Det forhold, at ansøgeren havde anført, at hans mål med at bo i Danmark var at lære dansk, så han kunne arbejde inden for lægevidenskaben, og at det fremgik af en skrivelse af april 2016 fra et sprogcenter, at han skulle læse dansk i to år, før han nåede det krævede niveau i dansk, at hans visum alene var gældende i tre måneder, og at der ikke var sprogskoler i Jordan, kunne ikke føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren ikke havde fremlagt dokumentation for, at han var uddannet læge eller tandlæge, hvorfor han ikke kunne meddeles opholdstilladelse med henblik på at opnå autorisation som læge eller tandlæge i Danmark. ERH/2017/47.

Senest opdateret: 06-08-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen