Udlændingenævnets afgørelse af 13. juni 2023 – Administrativ udvisning – EU-borger – Kriminalitet – Indrejseforbud

Udlændingenævnet stadfæstede i juni 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om udvisning af en statsborger fra Polen med indrejseforbud til Danmark i 2 år. 

Sagens faktiske omstændigheder: 

Klageren blev i december 2021 antruffet af politiet i en butik, idet klageren havde stjålet varer fra butikken til en værdi af 6.770 kr. Klageren blev herefter anholdt og sigtet for butikstyveri af politiet. Klageren erkendte forholdet, og vedtog en udenretlig bøde herfor. 

Udlændingestyrelsens afgørelse: 

”Udlændingestyrelsen har besluttet, at du, som er statsborger i Polen, skal udvises af Danmark med indrejseforbud i 2 år, efter udlændingelovens § 25 a, stk. 1, nr. 1, og § 32, stk. 4, nr.1.
[…]
Vi har ved afgørelsen lagt til grund, at du er statsborger i Polen, og at du for ca. en uge siden indrejste i Danmark. 

Vi har endvidere lagt til grund, at du [..] december 2021 blev anholdt og sigtet af [politiet] for butikstyveri, idet du har stjålet varer i [en butik] til en samlet værdi af i alt 6.770 kr. 

Vi har endeligt lagt til grund, at du erkender at have begået tyveriet, og at du har vedtaget en udenretlig bøde på 4500 kr. herfor. 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at tyveriet er begået kort efter indrejse i Danmark, og at du til politiet har oplyst, at du har stjålet varerne med henblik på at videresælge varerne. 

Vi har vurderet, at denne udvisning af dig med indrejseforbud i 2 år ikke er uforenelig med EU-reglerne og dermed med EU-domstolenes praksis vedrørende udvisning af udlændinge omfattet af EU-reglerne. Vi har herved lagt vægt på, at det begåede tyveri ikke er af tilfældig karakter, idet du blev antruffet af politiet i besiddelse af en grålig metal genstand, der kan bruges til at aftage alarmer fra tøj. 

Vi har herefter ud fra sagens samlede omstændigheder vurderet, at du udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse, da det er en grundlæggende samfundsinteresse at kunne beskytte samfundet mod tyveri. 

Vi har vurderet, at der i sagen ikke er oplyst om forhold som nævnt i udlændingelovens § 26, der kan føre til, at en afgørelse om udvisning må antages at virke særligt belastende for dig.” 

Udlændingenævnets afgørelse: 

Udlændingenævnet ændrer ikke Udlændingestyrelsens afgørelse […] af de grunde som Udlændingestyrelsen har anført. Det betyder, at nævnet er kommet til samme resultat som Udlændingestyrelsen.

Udlændingenævnet henviser i den forbindelse til, at udlændinge, som ikke har haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de sidste 6 måneder, kan udvises, hvis udlændingen er dømt for lovovertrædelsen, eller over for politiet har erkendt overtrædelsen eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold […].

Udlændingenævnet henviser endvidere til, at udvisning af en EU-borgere, vil være proportionel, såfremt den pågældendes adfærd udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse i medlemsstaten […].

Det til støtte for klagen anførte om, at udvisningen af [klageren] efter [partsrepræsentantens] opfattelse er uproportional og i strid med EU-reglerne, da [klagerens] tilstedeværelse i Danmark ikke kan antages at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører grundlæggende samfundsinteresser, kan ikke føre til en anden vurdering. 

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at [klageren] […] december 2021 blev anholdt og sigtet for butikstyveri til en samlet værdi af i alt 6.770 kr., at [klageren] har erkendt forholdet og betalt en bøde herfor, at tyveriet er begået kort efter [klagerens] indrejse i Danmark, og at [klageren] til politiet har oplyst, at han har stjålet varerne med henblik på videresalg.

Udlændingenævnet vurderer på den baggrund, at forholdet ikke er af tilfældig karakter eller med begrænset skadevirkning, at grovheden af det udøvede kriminelle forhold vægter tungere end din klients ret til fri bevægelighed som EU-borger, og at udvisningen dermed anses som proportional af hensynet til den offentlige orden.

Udlændingenævnet har endelig supplerende til Udlændingestyrelsens henvisning til udlændingelovens § 26, stk. 1, lagt vægt på, at [klageren] er statsborger i Polen, at han ikke har haft et længerevarende lovligt ophold i Danmark, og at der ikke foreligger oplysninger om væsentlig tilknytning til Danmark eller det danske samfund i form af herboende familie, lovlig beskæftigelse, eller oplysninger om alvorlige helbredsmæssige forhold, der kan føre til, at en udvisning må antages at virke særligt belastende for [klageren].

Udlændingenævnet vurderer endelig, at der med henvisning til ovenstående ikke er grundlag for at undlade at fastsætte et indrejseforbud eller at indrejseforbuddet skulle have været fastsat for mindre end 2 år, jf. udlændingelovens § 32, stk. 3 og 5, idet der ikke er oplyst om sådanne særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, akut opstået sygdom eller andre konkrete grunde, der taler herfor.

Udlændingenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse […].”

VAU/2023/121


Til toppen