Udlændingenævnets afgørelse af 15. juni 2023 – Administrativ udvisning – EU-borger - Ulovligt ophold – Ej fastsættelse af indrejseforbud

Udlændingenævnet stadfæstede i juni 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse om administrativ udvisning af en statsborger i Ungarn uden fastsættelse af indrejseforbud, jf. udlændingelovens § 25 b, jf. udlændingelovens § 2, stk. 3. 

Sagens faktiske omstændigheder

Klageren var indrejst i Danmark i oktober 2019. Klageren havde både søgt om asyl og humanitær opholdstilladelse i landet, som klageren blev meddelt afslag på. På baggrund af det senest meddelte afslag i september 2020 blev klageren efter anmeldelse antruffet af politiet i marts 2021, hvor klageren blev sigtet for ulovligt ophold. Klageren modtog en udenretlig bøde herfor. 

Følgende fremgik bl.a. af Udlændingestyrelsens afgørelse: 

”Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du ikke er udrejst af Danmark i overensstemmelse med din ret til ophold på 3 måneder som ikke arbejdssøgende EU-borger efter udlændingelovens § 2, stk. 1. 

Vi har vurderet, at denne udvisning af dig ikke er uforenelig med EU-reglerne og dermed med EU-Domstolens praksis vedrørende udvisning af udlændinge omfattet af EU-reglerne. Vi har herved lagt vægt på, at du har fået afslag på opholdstilladelse i Danmark af henholdsvis Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriet, og at du efter det oplyste ikke har været i arbejde eller arbejdssøgende under dit ophold i Danmark. 

Efter gældende regler meddeles en udlænding 2 års indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter udlændingelovens § 25 b, jf. § 32, stk. 4, nr. 1. 

Det følger dog af udlændingelovens § 32, stk. 2, at der kun fastsættes indrejseforbud i forhold til udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne, hvis den pågældende er udvist af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. 

Vi har på den baggrund vurderet, at du ikke bør meddeles et indrejseforbud i 2 år, da det ikke vil være foreneligt med EU-reglerne, idet du kun udvises for ulovligt ophold efter udlændingelovens § 25 b, jf. udlændingelovens § 2, stk. 3. 

Vi har samtidig vurderet, at der i sagen ikke er oplyst om forhold som nævnt i udlændingelovens § 26, der kan føre til, at en afgørelse om udvisning må antages at virke særligt belastende for dig. 

Vi har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at du til sagen har oplyst, at du er psykisk syg og ønsker at forlade landet, idet du har opholdt dig i Danmark siden april 2020, at det ikke er oplyst, at du har været i arbejde eller søgt arbejde, og at du har modtaget afslag på opholdstilladelse fra henholdsvis Udlændingestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriet, der begge bestemte, at du skulle udrejse af Danmark i henhold til den fastsatte udrejsefrist […] marts 2020 meddelt af Udlændingestyrelsen.”

Udlændingenævnets afgørelse

”Udlændingenævnet ændrer ikke Udlændingestyrelsens afgørelse af […] maj 2021 af de grunde som Udlændingestyrelsen har anført. Det betyder, at nævnet er kommet til samme resultat som Udlændingestyrelsen.

Udlændingenævnet henviser i den forbindelse til, at en EU-borger kan udvises for ulovligt ophold, hvis EU-borgeren efter 3 måneders ophold ikke opfylder betingelserne for fortsat opholdsret efter EU-opholdsbekendtgørelse§§ 5-8.

Det til støtte for klagen anførte om, at du ikke måtte forlade [social institution], og at du har været
uforskyldt hospitalsindlagt, kan ikke føre til en anden vurdering, da du efter EU-reglerne om fri bevægelighed alene har ret til ophold i Danmark i 3 måneder, hvis du ikke herefter kan dokumentere at være enten arbejdssøgende, arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, studerende, udstationeret, eller i besiddelse af tilstrækkelige midler til dit ophold.

Udlændingenævnet har endelig supplerende til Udlændingestyrelsens henvisning til udlændingelovens § 26, stk. I, lagt vægt på, at du er statsborger i Ungarn, at du ikke har haft et længerevarende lovligt ophold i Danmark, og at der ikke foreligger oplysninger om væsentlig tilknytning til Danmark eller det danske samfund i form af herboende familie, lovlig beskæftigelse, eller oplysninger om alvorlige helbredsmæssige forhold, der kan føre til, at en udvisning må antages at virke særligt belastende for dig.

Det forhold, at du lider af psykisk sygdom og har været bevidstløs og hospitalsindlagt pga. bl.a. forhøjet blodtryk, kan ikke fører til en ændret vurdering, da der ikke er tale om sådan alvorlig sygdom, at en udvisning af Danmark under henvisning hertil, må anses for særlig belastende.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at der ikke er tale om akut opstået alvorlig sygdom,
og at det må formodes, at du hidtil har kunne få behandling herfor i dit hjemland Udlændingenævnet henviser endvidere til, at du i september 2020 er meddelt afslag på humanitær opholdstilladelse i Danmark.

Udlændingenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse.” 

VAU/2023/122
 


Til toppen