Udlændingenævnets afgørelse af 11. september 2013 – Au pair – Sprogfærdigheder – Fælles oprindelsesnationalitet

Udlændingenævnet stadfæstede i september 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse om afslag på ansøgning om opholdtilladelse som au pair i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 1, til en statsborger fra Sri Lanka. Ansøgeren havde på ansøgningstidspunktet afsluttet 11 års skolegang og talte tamilsk og engelsk. Ansøgeren var i hjemlandet blevet interviewet i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen om opholdstilladelse, og af referatet fra interviewet fremgik det, at ansøgeren besad meget svage engelske sprogkundskaber og end ikke var i stand til at besvare de på engelsk stillede simple spørgsmål. Det fremgik endvidere af sagen, at værtsfaderen og værtsmoderen var tidligere srilankanske statsborgere, og at de havde svært ved at tale engelsk, hvorfor de foretrak en au pair fra hjemlandet.

Udlændingenævnet fandt, at der forelå en vis formodning for, at en ansøger, der søger om opholdstilladelse som au pair hos en værtsfamilie, hvor mindst et af familiemedlemmerne er eller oprindeligt har været af samme nationalitet som au pair-personen, ikke vil få et tilfredsstillende sprogligt og kulturelt udbytte af et au pair-ophold i Danmark. Udlændingenævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøgerens modersmål var tamilsk, at ansøgeren havde meget svage engelsk kundskaber, at værtsfamilien havde svært ved at kommunikere på engelsk, og at der efter det oplyste blev talt tamilsk i værtsfamiliens hjem. Udlændingenævnet fandt endvidere, at det ikke kunne føre til en ændret vurdering, at ansøgeren efter det oplyste havde påbegyndt engelskundervisning, og at værtsfamilien havde planlagt, at ansøgeren skulle lære dansk under opholdet i Danmark. ERH/2013/52.

Senest opdateret: 11-09-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen