Udlændingenævnets afgørelse af 16. maj 2023 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Nægtelse af forlængelse – Danskprøve på A2-niveau

 Udlændingenævnets afgørelse af 16. maj 2023 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse – Næg-telse af forlængelse – Danskprøve på A2-niveau
 
Udlændingenævnet stadfæstede i maj 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en statsbor-ger fra Kina, som havde indgivet ansøgning om forlængelse af sin opholdstilladelse som ægtefælle-sammenført til en herboende dansk statsborger.

Sagens faktiske omstændigheder: 

Ansøgeren og den herboende reference var blevet gift i Kina i oktober 2017, og ansøgeren havde i august 2019 fået opholdstilladelse som ægtefællesammenført til referencen. Det var en betingelse for opholdstilladelsen, at ansøgeren inden 6 måneder fra tilmeldingen til folkeregistret bestod danskprøve på A1-niveau og inden 9 måneder fra tilmeldingen til folkeregistret bestod danskprøve på A2-niveau. Ansøgeren bestod danskprøve A1 inden fristen, men hun bestod først danskprøve A2 efter fristens udløb.

I september 2021 traf Udlændingestyrelsen afgørelse om nægtelse af forlængelse af ansøgerens op-holdstilladelse under henvisning til, at danskprøven på A2-niveau var bestået for sent, og at en nægtel-se af forlængelse af hendes opholdstilladelse ikke måtte antages at virke særligt belastende.

Følgende fremgik bl.a. af Udlændingestyrelsens afgørelse:

” Du opfylder ikke betingelsen om at have bestået udlændingemyndighedernes prøve i dansk på A2-niveau inden for fristen.

Din opholdstilladelse kan derfor ikke forlænges, jf. udlændingelovens § 11, stk. 2, jf. § 19, stk. 1, nr. 15.

Dine oplysninger om, at du har forsøgt at bestå flere prøver inden for fristen, men at din indlæring har været langsom, grundet din alder, kan ikke føre til en ændret vurdering. 

Vi har lagt vægt på, at det er en betingelse for din opholdstilladelse, at du består en prøve i dansk A2-niveau inden for den fastsatte tidsfrist.
  
Vi bemærker desuden, at du ikke har oplyst om forhold, der gør, at du kan fritages for kravet om, at du skal bestå en prøve i dansk A2-niveau.
 
Vi har endvidere vurderet, at du ikke har dokumenteret eller er kommet med oplysninger, der kan føre til, at en nægtelse af forlængelse af din opholdstilladelse må antages at virke særligt belastende, jf. udlændingelovens § 19 a, stk. 2 jf. § 26.

Vi har herunder vurderet, at du ikke har opnået en sådan tilknytning til det danske samfund, at en næg-telse af forlængelse af din opholdstilladelse må antages at virke særligt belastende, og at din tilknyt-ning til Kina er stærkere end din tilknytning til Danmark.

Vi har i den forbindelse lagt til grund, at du er født og opvokset i Kina, at du blev meddelt opholdstil-ladelse i Danmark den […] august 2019 i en alder af 64 år, og at du således alene har haft opholdstilla-delse i Danmark i 2 år og 2 måneder.

Vi har endvidere lagt til grund, at du har oplyst, at du har en voksen søn og dine søskende bosiddende i dit hjemland, som du har kontakt med, hvorfor du fortsat vil have et familienetværk omkring dig.

Det er indgået i vores vurdering, at du har oplyst, at du taler, læser og skriver dansk, og at du er støt-temedlem [i en forening, der støtter handikappede].   

Vi har imidlertid vurderet, at du ikke herigennem har opnået en sådan selvstændig tilknytning til Dan-mark, at en nægtelse af forlængelse af din opholdstilladelse må antages at virke særligt belastende. 

Vi har endvidere vurderet, at du ikke har oplyst om sådanne personlige forhold, herunder familie- og helbredsmæssige forhold der kan begrunde, at en nægtelse af forlængelse af din opholdstilladelse må antages at virke særligt belastende.

Vi har i den forbindelse lagt til grund, at du har oplyst, at både du og din ægtefælle er ved godt hel-bred.

Vi har endelig vurderet, at der ikke foreligger andre oplysninger om sådanne forhold, som vil bevirke, at det vil være forbundet med uoverstigelige hindringer for jer at henvise dig og din ægtefælle til at tage ophold i Kina for at udøve familielivet dér.

Vi bemærker i den forbindelse, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) ikke inde-bærer en generel og ubetinget ret til familiesammenføring, da det følger af fast praksis fra Den Euro-pæiske Menneskerettighedsdomstol, at EMRK artikel 8 ikke giver familier ret til at vælge, hvor de vil indrejse og tage ophold for at udøve deres familieliv.” 

Til støtte for klagen til Udlændingenævnet blev det anført bl.a., at ansøgerens ægtefælle havde en pro-gressiv muskelsvindssygdom, og der blev bl.a. indsendt lægelig dokumentation herfor.

Udlændingenævnets afgørelse: 

” Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse af […] september 2021, hvorved Ud-lændingestyrelsen nægtede at forlænge [ansøgerens] opholdstilladelse, som [hun] fik den […] august 2019. 

Udlændingenævnet henholder sig til begrundelsen i Udlændingestyrelsens afgørelse af […] september 2021 for så vidt angår vurderingen om, at [ansøgeren] ikke har bestået danskprøven på A2-niveau in-den fristens udløb, hvorfor betingelsen for [hendes] opholdstilladelse ikke længere til stede, og [hen-des] opholdstilladelse derfor kan nægtes forlænget, da der er grundlag for at inddrage den, jf. udlæn-dingelovens § 11, stk. 2, jf. § 19, stk. 1, nr. 15. 

Det kan ikke føre til en ændret vurdering, at [ansøgeren] til klagen har anført, at det fremgår af § 9, stk. 3, at en mulig konsekvens af ikke at bestå danskprøven på A1-niveau er en eventuel inddragelse af opholdstilladelsen, mens det i § 10, stk. 4, alene er angivet som en mulig konsekvens af ikke at bestå A2, at den økonomiske sikkerhedsstillelse ikke kan nedsættes, hvorfor [ansøgeren] ikke mener, at [hendes] opholdstilladelse skal inddrages, da [hun] har bestået danskprøven på A1-niveau inden fri-stens udløb.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at de af [ansøgeren] anførte paragraffer er fra bekendtgø-relse nr. 902 af 6. juni 2020 (bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge (danskprøvebekendtgørelsen)), og at uanset, at det ikke fremgår direkte af danskprøvebekendtgørelsen, at der kan ske inddragelse af opholdstilladelsen, hvis A2-prøven ikke bestås inden fristens udløb, følger det tydeligt af udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 15, at der kan ske inddragelse i denne situation. 

Udlændingenævnet bemærker i den forbindelse, at danskprøvebekendtgørelsen er udstedt med hjem-mel i udlændingelovens § 9, stk. 40 (tidligere stk. 42), at bekendtgørelsen udfylder loven, og at be-kendtgørelsen ikke er i modstrid med loven. Det afgørende er således ordlyden af udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 15.

Udlændingenævnet har også lagt vægt på, at det klart fremgår af afgørelsen om meddelelse af [ansø-gerens] opholdstilladelse af […] august 2019, at [hun] skal have bestået danskprøve på A2-niveau se-nest efter 9 måneder, og at [hendes] opholdstilladelse kan blive inddraget, hvis kravet ikke overholdes.

Den omstændighed, at [ansøgeren] efter fristens udløb har bestået danskprøve på A2-niveau, kan ikke føre til en ændret vurdering, men den beståede prøve kan danne grundlag for en ny ansøgning om opholdstilladelse.

Udlændingenævnet bemærker i den forbindelse, at det fremgår af sagen, at Udlændingestyrelsen den […] april 2022 har meddelt [ansøgeren] en ny opholdstilladelse som ægtefællesammenført til [referen-cen] efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1.

Udlændingenævnet vurderer endvidere, at der ikke foreligger sådanne omstændigheder, at en nægtel-se af forlængelse af [ansøgerens] opholdstilladelse, som [hun] fik den […] august 2019, må antages at virke særligt belastende for hende, jf. udlændingelovens § 19 a, stk. 2, jf. § 26, stk. 1. 

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at [ansøgeren] den […] august 2019 i en alder af 64 år blev meddelt opholdstilladelse i Danmark på baggrund af [sit] ægteskab med [referencen], og hun på tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse af […] september 2021 havde haft opholdstilladelse i Danmark i ca. 2 år og 2 måneder og nu i cirka 3 år og 10 måneder. 

Det er indgået i Udlændingenævnets vurdering, at [ansøgeren] til sagen har oplyst, at [hun] kan tale, læse og skrive dansk, at der til sagen er indsendt bevis for, at [hun] den […] maj 2021 har bestået danskprøve A2-niveau og i december 2022 har bestået Prøve i Dansk 2, samt at [hun] aktuelt går på […] HF & VUC, hvor [hun] læser AVU Dansk Andetsprog, Niveau G, med eksamen til maj/juni 2023.

Det er endvidere indgået i Udlændingenævnets vurdering, at [ansøgeren] ikke har haft arbejde i Dan-mark, og at [hun] er nået pensionsalderen.

Det er yderligere indgået i Udlændingenævnets vurdering, at [ansøgeren] om [sine] fritidsinteresser har oplyst, at [hun] sejler med [referencen], går turer, dyrker yoga, tager på [et kunstmuseum], hvor til [hun] har medlemskab, og er støttemedlem [i en forening, der støtter handikappede].

Udlændingenævnet vurderer imidlertid, at [ansøgeren] hverken ved længden af [sit] ophold i Danmark, [sin] tilknytning til det danske samfund eller ved [sine] sproglige kundskaber kan anses for at have opnået en sådan særlig tilknytning til Danmark, at en nægtelse af forlængelse af [hendes] opholdstilla-delse må anses for værende særligt belastende. 

Udlændingenævnet vurderer i relation hertil, at [ansøgeren] fortsat har en væsentligt stærkere tilknyt-ning til Kina, hvor [hun] er født og opvokset, hvor [hun] har taget en bachelor i Political Science, hvor [hun] har boet de første 64 år af [sit] liv, hvor [hendes] voksne søn og [hendes] søskende, som [hun] fortsat har kontakt med ca. 1 gang om måneden, bor, og hvor [hun] taler sproget. 

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at der er foretaget en samlet vurdering af [ansøgerens] tilknytning til Danmark over for [hendes] tilknytning til Kina.

Det er således Udlændingenævnets vurdering, at [ansøgeren] samlet set må anses for at have bevaret en væsentlig tilknytning til Kina.

Udlændingenævnet vurderer i øvrigt, at der ikke foreligger oplysninger om særlige personlige eller al-vorlige helbredsmæssige forhold, der bevirker, at en nægtelse af forlængelse af [ansøgerens] op-holdstilladelse må anses for særligt belastende, herunder stridende mod Danmarks internationale for-pligtelser, da der ikke er oplyst om forhold, der bevirker, at [ansøgeren] og [referencen] ikke vil kunne indrejse og tage ophold i Kina for dér at udøve [deres] familieliv.

Udlændingenævnet bemærker hertil, at den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) arti-kel 8 ikke indebærer en generel og ubetinget ret til familiesammenføring, da det følger af praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), at EMRK artikel 8 ikke giver en familie ret til at vælge, i hvilket land de vil indrejse og tage ophold for der at udøve deres familieliv.

Det til støtte for klagen anførte om, at [referencen] har hus i Danmark, og at han har 4 særbørn, som [han og ansøgeren] er tæt knyttet til, kan ikke føre til en anden vurdering, da børnene er myndige, og da det følger af praksis fra EMD, at begrebet familieliv i EMRK artikel 8 som udgangspunkt tager sigte på kernefamilie i form af ægtefæller og mindreårige børn, og at begrebet kun i helt særlige tilfælde, hvor tilknytningen mellem familiemedlemmer går ud over, hvad der følger af slægtskabet i sig selv, kan udvides til også at omfatte familiemedlemmer uden for den nære kernefamilien. Forældre og deres voksne børn kan som udgangspunkt udøve familielivet gennem besøgsophold mv.

Det forhold, at [ansøgeren] i klagen af […] oktober 2021 har oplyst, at [referencen] har en progressiv muskelsvindssygdom, kan heller ikke fører til en ændret vurdering.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at [ansøgeren] har krydset nej til, at [referencen] har hel-bredsmæssige problemer i det § 26 skema med oplysninger om [hendes] personlige forhold og til-knytning til Danmark, som [hun] udfyldte og underskrev den […] juni 2021.

Udlændingenævnet har også lagt vægt på, at selvom det fremgår af de indsendte lægelige oplysnin-ger, at [referencen] siden 1997 har været diagnosticeret med [en progressiv muskelsvindssygdom], og at han gang- og rygmæssigt i nogle funktioner har udfordringer, så fremgår det også af de lægelige oplysninger, at han lever et aktivt liv med arbejde og stor fysisk aktivitet, og at han ikke har behov for behandling ud over fysioterapi ved rygproblemer.

Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at det fremgår af [ansøgerens] skrivelse til Udlændin-gestyrelsen dateret den […] juni 2021, at [ansøgeren] og [referencen] er gift i Kina, at [referencen] har været udstationeret i en periode i Beijing med sit job, og at [ansøgeren] og [referencen] i forbindelse med hans job har været i Italien fra september 2019 til december 2019 og i Qatar fra januar 2020 til den […] marts 2020.

Udlændingenævnet har desuden lagt vægt på, at det ikke er dokumenteret eller på anden måde sand-synliggjort, at [referencens] sygdom er af en sådan karakter, at han ikke vil kunne indrejse og tage ophold i Kina, så [ansøgeren og referencen] kan udleve [deres] familieliv dér. 

Udlændingenævnet vurderer herefter på baggrund af sagens samlede omstændigheder, at det hverken vil være uproportionalt eller stridende mod Danmarks internationale forpligtelser, herunder EMRK artikel 8, at nægte at forlænge [ansøgerens] opholdstilladelse af […]. august 2019.

Udlændingenævnet stadfæster derfor Udlændingestyrelsens afgørelse. ”


FAM/2023/107
Til toppen