Udlændingenævnets afgørelse af 9. november 2023 – Ukraine-særlov – familiemedlem – nære familiemedlemmer

Udlændingenævnets afgørelse: 

”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse af [..] juni 2023, af de samme grunde, som Udlændingestyrelsen har anført. [Ansøgeren] kan således ikke få opholdstilladelse som familie-medlem til en person, der er fordrevet fra Ukraine, efter særlovens § 2.

Oplysningerne om, at [ansøgeren], den [..] december 2021, udrejste til Bulgarien i forbindelse med uddannelsespraktik, at [ansøgeren] den [..] marts 2022 rejste til Tyrkiet, at [ansøgeren] den [..] april 2022 rejste til Italien, og at [ansøgeren] den [..] maj 2022 sluttede sig til [referencen] og [sin] lillebror i Danmark, kan ikke føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det efter særlovens § 2, stk. 2, er en betingelse for at blive meddelt opholdstilladelse som fami-liemedlem efter særloven § 2, stk. 1, nr. 3 og nr. 4, at familielivet bestod den 24. februar 2022. Udlæn-dingenævnet har derfor lagt vægt på, at [ansøgeren], efter det oplyste, ikke har boet sammen med [referencen] siden sin udrejse fra Ukraine den [..] december 2021 og frem til sin indrejse i Danmark den [..] maj 2022, hvilket taler imod, at [ansøgeren] og [referencens] familieliv bestod den 24. februar 2022.

Endvidere kan oplysningerne om, at det var [referencen], der forsørgede [ansøgeren], og at det vil være uproportionalt at meddele [ansøgeren] afslag efter særloven på grund af den korte afbrydelse af forsørgelsesforholdet, heller ikke føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet har i den forbindel-se lagt vægt på, at det efter særlovens § 2, stk. 2, er en betingelse for at blive meddelt opholdstilla-delse som familiemedlem efter særloven § 2, stk. 1, nr. 3 og nr. 4, at forsørgelsesforholdet bestod den 24. februar 2022. Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at [ansøgeren], efter det op-lyste, ikke blev forsørget af [referencen], imens [ansøgeren] var i uddannelsespraktik i Bulgarien, hvorfor forsørgelsesforholdet imellem [ansøgeren] og [referencen] ikke bestod den 24. februar 2022. 

Oplysningen om, at [ansøgerens] familie opholder sig i Danmark, kan heller ikke føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at betingelserne efter særlovens § 2, skal være opfyldt, for at kunne meddele opholdstilladelse som familiemedlem til en person, der er fordrevet fra Ukraine. Idet [ansøgeren] ikke opfylder betingelserne efter særlovens § 2, stk. 1, nr. 3 og nr. 4, jf. § 2, stk. 2, kan [ansøgeren] ikke meddeles opholdstilladelse som familiemedlem efter særlo-ven. [..]

Oplysningen om, at [ansøgeren] ikke har et indtægtsgrundlag, at [ansøgeren] har faste udgifter, og at [ansøgeren] ønsker at arbejde, da [ansøgeren] har brugt sin opsparing, kan heller ikke føre til en æn-dret vurdering. Det forhold, at [ansøgeren] ønsker at få beskæftigelse i Danmark, har ikke betydning for vurderingen af, hvorvidt [ansøgeren] kan blive meddelt opholdstilladelse efter særloven.

Endvidere kan oplysningerne om, at [ansøgeren] ikke kan vende tilbage til Ukraine, bl.a. på grund af krig, vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, at [ansøgeren] kun er 20 år, og at [ansøgerens] barndomshjem i Ukraine er blevet bombet, heller ikke føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at der ikke kan meddeles opholdstilladelse efter særloven som følge af even-tuelle asylretlige motiver. [..]

Udlændingenævnet stadfæster på denne baggrund Udlændingestyrelsens afgørelse. ”EU/2023/100
 


Til toppen