Midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

 • Udlændingenævnets afgørelse af 7. juli 2022 – EU – Ukraine særlov – afvisning

  Dato: 04-05-2023

  Udlændingenævnets afgørelse af 7. juli 2022 – EU – Ukraine særlov – afvisning

  Udlændingenævnet stadfæstede i juli 2022 Udlændingestyrelsens afgørelse om afvisning vedrørende en ukrainsk statsborger, der havde søgt om opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (Særloven).

  Sagens faktiske omstændigheder:

  Ansøgeren udrejste af Ukraine og indrejste i Danmark i januar 2022, hvor hun indgav en ansøgning om opholdstilladelse efter særloven. Ansøgeren havde permanent opholdstilladelse i Polen, men var udrejst af Polen til Danmark for at bo sammen med sine ukrainske døtre i Danmark.

  Udlændingenævnets afgørelse:
  ”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse af 30. maj 2022. Ansøgerens ansøgning om opholdstilladelse som en person, der er fordrevet fra Ukraine, afvises efter særlovens § 5.

  Udlændingenævnet har ved vurderingen af, om ansøgeren er omfattet af særloven, lagt afgørende vægt på, at ansøgeren har opnået opholdstilladelse i Polen, idet ansøgeren har fremsendt gyldigt opholdskort fra Polen, med udløbsdato i juli 2029, hvoraf fremgår, at ansøgeren har permanent opholdstilladelse i Polen.

  Det til klagen oplyste om, at ansøgeren er separeret fra sin mand, som bor i Polen, og at ansøgeren derfor ikke har et sted at være i Polen, at ansøgeren ikke kan få job i Polen, et polsk pas eller polsk statsborgerskab, kan ikke føre til en ændret vurdering. Det kan ligeledes ikke føre til en ændret vurdering, at ansøgeren har 2 døtre, der bor i Danmark eller at ansøgerens barnebarn, som også bor i Danmark, er handicappet.
  Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at ansøgeren herved ikke har dokumenteret, at ansøgeren ikke længere har en gyldig opholdstilladelse i Polen eller at ansøgerens permanente opholdstilladelse i Polen i øvrigt skulle være inddraget eller bortfaldet.

  Udlændingenævnet stadfæster på denne baggrund Udlændingestyrelsens afgørelse.

 • Udlændingenævnets afgørelse af 20.12.2022 – Ukrainesærlov – udelukkelse

  Dato: 18-04-2023

  Udlændingenævnets afgørelse af 20.12.2022 – Ukrainesærlov – Udelukkelse

  Udlændingenævnet stadfæstede i december 2022 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag vedrørende er georgisk statsborger, der havde søgt om opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (Særloven).

  Sagens faktiske omstændigheder:

  Ansøgeren var 2 gange indberettet som uønsket i Schengen i SIS II, og seneste indberetning var gældende til november 2025. Ansøgerens ægtefælle og datter var meddelt opholdstilladelse i Danmark efter særloven. Ansøgeren havde opholdt sig i Georgien størstedelen af sit liv, og de forgangne 9 år i Ukraine med sin familie.

  Udlændingenævnets afgørelse:

  ”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse fra juli 2022. Ansøgeren kan således ikke få opholdstilladelse efter særloven, da han er udelukket fra at blive meddelt opholdstilladelse i Danmark jf. særlovens § 6, stk. 2, nr. 4.

  Udlændingenævnet har indledningsvist lagt til grund, at ansøgeren er georgisk statsborger, med permanent opholdstilladelse i Ukraine.

  Udlændingenævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at ansøgeren 2 gange er indberettet som uønsket i Schengen i SIS II, og at seneste indberetning gælder frem til medio november 2025.

  Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke er særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, der taler for, at ansøgeren alligevel kan meddeles opholdstilladelse efter særloven.

  Udlændingenævnet har noteret, at ansøgerens ægtefælle og datter er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter særloven.

  Det er imidlertid Udlændingenævnets vurdering, at der ikke som følge heraf, er særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, som taler for, at ansøgeren kan meddeles opholdstilladelse efter særloven.

  Det til klagen oplyste, at ansøgeren har ringe tilknytning til Georgien, fordi han har været sammen med sin familie de seneste 9 år, kan ikke føre til ændret vurdering, da ansøgeren er 53 år gammel og har opholdt sig størstedelen af sit liv i Georgien, og at det dermed må antages, at han fortsat har en vis tilknytning til Georgien.

  Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at der til sagen herudover ikke er fremlagt oplysninger om uoverstigelige hindringer for, at ansøgeren som georgisk statsborger, kan udleve sit familieliv med sin familie i Georgien.

  Udlændingenævnet stadfæster på denne baggrund Udlændingestyrelsens afgørelse.”


 • Udlændingenævnets afgørelse af 3.11.2022 – Ukraine – Familiemedlem

  Dato: 03-11-2022

  Udlændingenævnets afgørelse af 3.11.2022 – Ukraine – Familiemedlem

  Udlændingenævnet stadfæstede i november 2022 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag vedrørende er armensk statsborger, der havde søgt om opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (Særloven).

  Sagens faktiske omstændigheder:
  Ansøgeren indgav i april 2022 en ansøgning om opholdstilladelse efter særloven som samlever til en person, der havde opholdstilladelse efter særlovens § 1. Ansøgeren og ansøgerens samlever havde mødt hinanden på et asylcenter i Danmark, og de havde boet sammen på asylcenter i perioden fra medio marts 2022 og boede sammen på tidspunktet, hvor ansøgningen blev indgivet.

  Udlændingenævnets afgørelse:
  ”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse fra juli 2022. Ansøgeren kan således ikke få opholdstilladelse som familiemedlem til en person, der er fordrevet fra Ukraine, efter særlovens § 2.

  Udlændingenævnet har indledningsvist lagt til grund, at ansøgerens kæreste har opholdstilladelse i Danmark som en person, der er fordrevet fra Ukraine, efter særlovens § 1, nr. 1.

  Ved vurderingen af, om ansøgeren er omfattet af særloven, har Udlændingenævnet herefter lagt vægt på, at ansøgeren ikke er fast samlever af længere varighed med en udlænding over 18 år med opholdstilladelse efter § 1.

  Udlændingenævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at ansøgeren i sin ansøgning har oplyst, at han mødte sin kæreste på et asylcenter i Danmark, og at de har boet sammen på asylcenter i Danmark siden medio marts 2022. Udlændingenævnet henviser i den forbindelse til, at varigheden af deres samliv har været under 7 måneder, ligesom deres samliv først er etableret efter den 24. februar 2022.

  Det i klagen oplyste om, at ansøgeren har kendt sin kæreste og hendes søn i et par år, kan ikke føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at ansøgeren herved ikke har sandsynliggjort, at han, modsat det oplyste i sin ansøgning, har haft et fast samlivsforhold af længere varighed med sin kæreste forud for deres indrejse i Danmark.

  Det til klagen oplyste om, at ansøgeren har boet i Ukraine siden 2013, at han har en gyldig opholdstilladelse i Ukraine frem til juni 2024, at han ejer en byggevirksomhed i Ukraine og at han ønsker at bo, arbejde og stifte familie i Danmark, kan heller ikke føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der er tale om oplysninger, som ikke har betydning for, hvorvidt ansøgeren kan meddels opholdstilladelse efter særlovens § 2.

  Udlændingenævnet stadfæster på denne baggrund Udlændingestyrelsens afgørelse.”

 • Udlændingenævnets afgørelse af 9. august 2022 – EU – Ukraine særlov – Skæringsdato

  Dato: 16-09-2022

  Udlændingenævnets afgørelse af 9. august 2022

  Emneord: Særlov Ukraine - skæringsdato

  Udlændingenævnet stadfæstede i august 2022 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag vedrørende er ukrainsk statsborger, der havde søgt om opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

  Sagens faktiske omstændigheder:

  Ansøgeren udrejste af Ukraine i august 2021 og indrejste senest i Danmark i marts 2022, hvor han indgav ansøgning om opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven). I ansøgerens pas fremgik det, at pågældende var indrejst i Tyrkiet primo august 2021 og efterfølgende indrejst i Danmark i december 2021, hvorefter ansøgeren udrejste primo februar 2022 og genindrejste i Danmark i marts 2022.

  Udlændingenævnets afgørelse:

  ”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse fra juni 2022. Ansøgeren kan således ikke få opholdstilladelse som en person, der er fordrevet fra Ukraine, efter særlovens § 1.

  Udlændingenævnet har indledningsvist lagt til grund, at ansøgeren er ukrainsk statsborger, idet ansøgeren har et ukrainsk nationalitetspas.

  Ved vurderingen af, om ansøgeren er omfattet af særloven, har Udlændingenævnet herefter lagt vægt på, at ansøgeren ikke er udrejst af Ukraine den 1. februar 2022 eller senere, da det fremgår af ansøgerens passtempel og af oplysningerne i ansøgerens ansøgning, at ansøgeren allerede udrejste af Ukraine i august 2021.

  Udlændingenævnet har endvidere lagt vægt på, at ansøgeren i sin ansøgning har oplyst, at ansøgeren opholdt sig i Tyrkiet, ligesom ansøgeren i sit pas bl.a. har et indrejsestempler til Tyrkiet fra august 2021.

  Da ansøgeren ikke er udrejst af Ukraine den 1. februar 2022 eller senere, er det Udlændingenævnets vurdering, at ansøgeren ikke er omfattet af særlovens § 1, nr. 1.

  Det er endvidere Udlændingenævnets vurdering, at ansøgeren ikke er omfattet af særlovens § 1, nr. 3. Udlændingenævnet har lagt vægt på, at ansøgeren efter det oplyste senest indrejste i Danmark i marts 2022. Det fremgår af ansøgerens passtempler, at ansøgeren indrejste i Danmark fra Tyrkiet ultimo december 2021, at ansøgeren udrejste fra Danmark igen primo februar 2022 til Tyrkiet og indrejste i Danmark igen primo marts 2022. Ansøgeren opholdt sig dermed ikke i Danmark den 24. februar 2022, hvorfor ansøgeren ikke er omfattet af særlovens § 1, nr. 3.

  Udlændingenævnet har derudover vurderet, at ansøgeren ikke er omfattet af særlovens § 2, stk. 1, nr. 1, da det kun er en samlever i fast samlivsforhold af længere varighed med personer, der har opholdstilladelse efter særlovens § 1, der kan få opholdstilladelse efter særloven. Allerede fordi, at referencen ikke har opholdstilladelse efter særlovens § 1, kan ansøgeren ikke meddeles opholdstilladelse som familiemedlem efter særloven.

  Endvidere kan oplysningerne om, at ansøgeren ikke kan vende tilbage til og finde fast bopæl i Ukraine på grund af krigen, ikke føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet har lagt vægt på, at der ikke kan gives opholdstilladelse efter særloven som følge af eventuelle asylretlige motiver.

  Oplysningerne om, at ansøgeren har en opholdstilladelse i Tyrkiet, er ikke indgået i Udlændingenævnets vurdering, da der ikke er indsendt dokumentation herfor. Udlændingenævnet skal dog henvise til, at det følger af særlovens § 5, at en ansøgning om opholdstilladelse kan afvises, hvis udlændingen er statsborger i et andet land uden for Ukraine eller allerede har opnået opholdstilladelse i et andet land uden for Ukraine. Dette gælder uanset, om der er tale om en opholdstilladelse, som ikke giver ret til at arbejde.

  Udlændingenævnet stadfæster på denne baggrund Udlændingestyrelsens afgørelse.”

Senest opdateret: 18-08-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen