Udlændingenævnets afgørelse af 17. april 2023 – Ukraine – Familiemedlem – Nære familiemedlemmer

Udlændingenævnet omgjorde den 17. april 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en stats-borger fra Ukraine, der havde søgt om opholdstilladelse som familiemedlem efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven). 

Sagens faktiske omstændigheder: 

I juni 2022 indrejste ansøgeren i Danmark og indgav ansøgning om opholdstilladelse efter særloven som familiemedlem til sin mor, referencen, som var ukrainsk statsborger og fået havde opholdstilladel-se i Danmark efter særlovens § 1. Ansøgeren var på tidspunktet for ansøgningens indgivelse 18 år gammel. Det fremgik af sagens oplysninger, at ansøgeren havde boet sammen med referencen i Ukra-ine indtil midten af januar 2022, hvor ansøgeren udrejste af Ukraine i forbindelse med en træningstur med sit cykelhold, og at ansøgeren blev forsørget af referencen og sin storesøster. 

I februar 2023 traf Udlændingestyrelsen afgørelse om at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilla-delse som nært familiemedlem til referencen efter særlovens § 2, stk. 1, nr. 3, under henvisning til, at referencen ikke havde påtaget sig et særligt forsørgelsesansvar over for ansøgeren, idet Udlændinge-styrelsen vurderede, at ansøgeren kunne forsørge sig selv.

Følgende fremgik bl.a. af Udlændingestyrelsens afgørelse:

”Udlændingestyrelsen har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at [ansøgeren] er en voksen mand på 19 år, som er medlem af et cykelhold og har fået arbejde i Danmark, og derfor, i dag og forud for sin udrejse, må formodes at have kunnet tjene sine egne penge, og at [ansøgeren] således ikke er af-hængig af sin mors forsørgelse. 

Udlændingestyrelsen vurderer videre, at det forhold, at [ansøgerens] mor har understøttet [ansøgeren], og at de har delt bopæl, har været af mere praktiske grunde. 

Udlændingestyrelsen har herved lagt vægt på, at der ikke er tale om sygdom, alderdom eller andre forhold som kan begrunde, at [ansøgeren] kan betragtes som særligt afhængig af sin mors forsørgel-se eller at dele husstand med hende, men blot at [ansøgeren] har valgt at dyrke sport i stedet for at arbejde.

Derfor opfylder [ansøgeren] ikke betingelserne for opholdstilladelse efter særlovens § 2, stk. 1, nr. 3.”

Til støtte for klagen til Udlændingenævnet blev det anført bl.a., at ansøgeren den 24. februar 2022 reelt var en del af sin mors husstand, idet ansøgeren alene var udrejst af Ukraine midlertidigt i forbindelse med elitesportsudøvelse, at ansøgeren havde været under sin mors forsørgelse hele sit liv, og at han fortsat var under sin mors forsørgelse frem til sin indrejse i Danmark. 

Udlændingenævnets afgørelse: 

”Udlændingenævnet finder grundlag for at ændre Udlændingestyrelsens afgørelse af […] februar 2023.

Udlændingenævnet finder således på baggrund af en samlet, konkret og individuel vurdering af alle sagens oplysninger, at [ansøgeren] opfylder betingelserne for at blive meddelt opholdstilladelse som familiemedlem til en person, der er fordrevet fra Ukraine, i henhold til særlovens § 2, stk. 1, nr. 3. 

Udlændingenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at [ansøgeren] har nær en familiemæssig til-knytning til [referencen], som er meddelt opholdstilladelse efter særlovens § 1, at [ansøgeren] efter det oplyste har været en del af [referencens] husstand og under [referencens] forsørgelse hele livet, og at [ansøgeren] alene udrejste af Ukraine i januar 2022 på en midlertidig træningstur med det ukrainske junior cykelhold og altså fortsat var en del af husstanden. 

På baggrund af sagens samlede omstændigheder er det således Udlændingenævnets vurdering, at [ansøgeren] har en nær familiemæssig tilknytning til [referencen], at [ansøgeren] den 24. februar 2022 var en del af [referencens] husstand, og at [referencen] den 24. februar 2022 må anses for at have haft et særligt forsørgelsesansvar over for [ansøgeren].”


EU/2023/136


Til toppen