Udlændingenævnets afgørelse af 26. september 2023 – Ukraine-særlov – familiemedlemmer – nære familiemedlemmer

Udlændingenævnet stadfæstede i september 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en statsborger fra Ukraine, som havde indgivet ansøgning om opholdstilladelse som familiemedlem efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven).

Sagens faktiske omstændigheder 

Ansøgeren indrejste i Danmark i juli 2022 og indgav i den forbindelse ansøgning om opholdstilladelse efter særloven som familiemedlem til sin mor, referencen, som havde opholdstilladelse i Danmark efter særlovens § 1. Ansøgeren var på tidspunktet for ansøgningens indgivelse 20 år gammel. Det fremgik af sagens oplysninger, at ansøgeren var udrejst af Ukraine i november 2021 i forbindelse med et praktikophold på et skib, hvor han arbejdede som matros. Forud for udrejsen af Ukraine havde ansøgeren afsluttet en videregående uddannelse inden for maritim transport, som referencen havde betalt for. Ansøgeren havde boet hos referencen frem til sin udrejse af Ukraine i november 2021 og blev forsørget af referencen. Efter indrejsen i Danmark var ansøgeren på ny i skibspraktik i en periode på 5-6 måneder.

I marts 2023 traf Udlændingestyrelsen afgørelse om, at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilladelse som nært familiemedlem til referencen efter særlovens § 2, stk. 1, nr. 3, med henvisning til at ansøgeren kunne forsørge sig selv, og at referencen således ikke havde påtaget sig et særligt forsørgelsesansvar over for ansøgeren. Udlændingestyrelsen vurderede dertil, at ansøgeren ikke havde etableret et beskyttelsesværdigt familieliv med referencen, og at ansøgeren derfor heller ikke kunne meddeles opholdstilladelse efter særlovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Af Udlændingestyrelsens afgørelse fremgik bl.a.:

”Det er vores vurdering, at du ikke opfylder betingelserne i særlovens § 2.

Ved afgørelsen har vi lagt vægt på, at du ikke har været under din mors forsørgelse, og derfor ikke er omfattet af særlovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at der af sagen ikke er oplysninger om, at du har været under din mors forsørgelse, eller at du ikke skulle være i stand til at forsørge dig selv.

Vi vurderer derfor også, at du, selvom du har oplyst, at din mor har støttet dig finansielt, ikke kan siges reelt at have været under din mors forsørgelse. 

Det er en betingelse for opholdstilladelse efter denne bestemmelse, at den person der søges om familiesammenføring til, har påtaget sig et særligt forsørgelsesansvar over for ansøgeren, der ikke har kunnet forsørge sig selv.

Et sådant tilfælde vil eksempelvis kunne foreligge, hvis en søskende eller en forældre til en udlænding med opholdstilladelse efter særlovens § 1, på grund af alder eller sygdom har boet i den pågældendes husstand og været afhængig af den pågældendes forsørgelse.
Derimod vil en udlænding ikke være omfattet af bestemmelsen, hvis udlændingen ikke kan anses for at have været under hovedpersonens forsørgelse, for eksempel hvis udlændingen har haft midler til egen forsørgelse og blot har delt husstand med hovedpersonen af mere praktiske grunde.

Vi vurderer, at din mor ikke har påtaget sig et særligt forsørgelsesansvar over for dig, fordi du har midlerne til at forsørge dig selv.

Vi har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at du er en voksen mand på 21 år, som har arbejdet som skibsmatros, og derfor må formodes at kunne tjene dine egne penge, og at du således ikke er afhængig af din mors forsørgelse. 

Vi vurderer videre, at det forhold at du har levet af din mors penge og hun har betalt dit studie, har været af mere praktiske grunde.

Vi har herved lagt vægt på, at der ikke er tale om sygdom, alderdom eller andre forhold som kan begrunde, at du kan betragtes som særligt afhængig af din mors forsørgelse eller at dele husstand med hende, men blot at du har valgt at studere i stedet for at arbejde. 

Vi har endvidere vurderet, at du ikke har etableret et sådant beskyttelsesværdigt familieliv med din mor, som er omfattet af særlovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Forældre til voksne herboende børn er ikke omfattet af kernefamiliebegrebet, og der vil derfor som udgangspunkt ikke bestå et beskyttelsesværdigt familieliv, medmindre der foreligger en helt særlig tilknytning mellem de pågældende, som rækker ud over, hvad der følger af selve slægtskabet i sag selv. Vi har herved lagt vægt på, at der ikke af sagen er oplysninger om forhold, der kan begrunde et sådant tilknytnings- eller afhængighedsforhold.

Det indgår i vores vurdering, at du har oplyst, at du og din mor altid har boet sammen, men at I ikke har boet sammen siden den [..] november 2021.

Du har været i skibspraktik i forbindelse med dit studie, hvor du har kunnet klare dig uden din mor.

Det kan ikke føre til en ændret vurdering, at I har boet sammen i Ukraine det meste af dit liv, da I ikke boede sammen da invasionen indtraf, og da det ikke kan begrunde, at der er et sådant særligt afhængighedsforhold mellem jer.

Det er indgået i vurderingen, at du oplyser, at din mor rejste ud af Ukraine, fordi hun gerne ville bo tæt på dig og din bror og kun er kommet her på grund af dig, og at I er mere end familie, da I også er gode venner.

Vi vurderer imidlertid, at dette ikke er udtryk for en særlig tilknytning, som rækker ud over, hvad der følger af slægtskabet selv.

Du kan derfor ikke få opholdstilladelse efter særlovens § 2.”

Udlændingenævnets afgørelse 

”Udlændingenævnet fastholder Udlændingestyrelsens afgørelse af [..] marts 2023 af de grunde, som Udlændingestyrelsen har anført.  

Det betyder, at Udlændingenævnet således er kommet til samme resultat som Udlændingestyrelsen, og at [ansøgeren] kan ikke meddeles opholdstilladelse som nært familiemedlem til [referencen] efter særlovens § 2, stk. 1, nr. 3, eller på baggrund af et beskyttelsesværdigt familieliv med [referencen], efter særlovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Det kan ikke føre til en ændret vurdering, at [ansøgeren] til støtte for klagen har oplyst, at [ansøgeren] har boet med og er blevet forsørget af [referencen] siden [ansøgerens] fødsel, at [referencen] har betalt for [ansøgerens] uddannelse, at der er et økonomisk afhængighedsforhold mellem [ansøgeren og referencen], og at [ansøgeren] udrejste af Ukraine forud for den russiske invasion, fordi [ansøgeren] skulle i skibspraktik i forbindelse med [ansøgerens] uddannelse.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at der ikke er tale om forhold, der kan godtgøre, at [ansøgeren] den 24. februar 2022 reelt var under [referencens] forsørgelse. 

Udlændingenævnet har lagt vægt på, at [ansøgeren] efter det oplyste udrejste af Ukraine den [..] november 2021 i forbindelse med et praktikophold, hvor [ansøgeren] arbejdede som skibsmatros som led i [sin] uddannelse, og at [ansøgeren] til [ansøgningen] har vedlagt dokumentation for, at [ansøgeren] i juli 2021 blev uddannet junior specialist inden for maritim transport, hvilket understøtter, at [ansøgeren] må kunne formodes at kunne tjene [sine] egne penge, og at [ansøgeren] således ikke har været afhængig af [referencens] forsørgelse. Hertil har Udlændingenævnet tillagt det betydning, at [ansøgeren] efter [indrejsen] i Danmark på ny har været i skibspraktik i 5-6 måneder. 

Udlændingenævnet finder således, at [ansøgeren] såvel forud for [sin] udrejse som i dag kan forsørge [sig] selv, og at [ansøgeren] og [referencen] af mere praktiske årsager har valgt at indrette [sig] sådan, at [ansøgeren] har delt husstand med og er blevet økonomisk understøttet af [referencen]. 

Udlændingenævnets har endvidere lagt vægt på, at der ikke er tale om sådanne forhold, der kan begrunde, at [ansøgeren], som følge af et helt særligt tilknytnings- og afhængighedsforhold, som rækker ud over, hvad der følger af selve slægtskabet, har et beskyttelsesværdigt familieliv med [referencen]. 

Udlændingenævnet stadfæster på denne baggrund Udlændingestyrelsens afgørelse.”

UKR/2023/108


Til toppen