Udlændingenævnets afgørelse af 3. maj 2023 – Ukraine-særlov – Familiemedlem – Nære familiemedlemmer

Udlændingenævnet omgjorde i maj 2023 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en statsborger fra Irak, der havde søgt om opholdstilladelse som familiemedlem efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven).

Sagens faktiske omstændigheder:


Ansøgeren indgav i august 2022 en ansøgning om opholdstilladelse efter særloven som familiemedlem til sin svigerdatter (referencen), som var ukrainsk statsborger og havde fået opholdstilladelse i Danmark efter særlovens § 1. Det fremgik af sagens oplysninger, at ansøgeren i en periode på omkring 2 år havde delt husstand i Ukraine med og var blevet forsørget af referencen og sin søn frem til februar 2022, hvor ansøgeren udrejste til Danmark sammen med referencen, sønnen og deres mindreårige barn. Ansøgeren delte efter indrejsen i Danmark fortsat husstand med og blev forsørget af referencen og sin søn. Ansøgerens søn var værge for ansøgeren, men da sønnen havde opholdstilladelse efter særlovens § 2, kunne ansøgeren ikke opnå opholdstilladelse som familiemedlem til sin søn. 

I februar 2023 traf Udlændingestyrelsen afgørelse om, at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilladelse som nærtstående familiemedlem til referencen efter særlovens § 2, stk. 1, nr. 3. Udlændingestyrelsen vurderede, at ansøgerens familierelation til referencen ikke var omfattet af bestemmelsen, idet ansøgeren ikke var biologisk beslægtet med eller havde et adoptionslignende forhold til referencen, og at ansøgeren ikke havde en sådan familiemæssig tilknytning til referencen, som kunne sidestilles med et nært biologisk eller adoptionslignende slægtskab.

Udlændingenævnets afgørelse: 

”Udlændingenævnet ændrer Udlændingestyrelsens afgørelse.
Udlændingenævnet vurderer således, at [ansøgeren] ikke på nuværende tidspunkt bør meddeles afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at [ansøgeren] ikke er nært familiemedlem til [referencen] i medfør af særlovens § 2, stk. 1, nr. 3. 
Udlændingenævnet finder på baggrund af en individuel og konkret vurdering af de samlede oplysninger i sagen, at [ansøgerens] familiemæssige tilknytning til [referencen] kan anses for at være af en sådan karakter, at det kan sidestilles med et nært biologisk slægtskab i særlovens forstand. 

Udlændingenævnet har ved vurderingen heraf lagt vægt på oplysningerne om, at [ansøgeren] i en 2-årig periode frem til udrejsen af Ukraine har været en del af [referencens] og [ansøgerens] søns [..] husstand, at [referencen] og [ansøgerens søn] har forsørget [ansøgeren], og at [ansøgerens søn] er [ansøgerens] værge. 
Som dokumentation for [ansøgerens] opholdsgrundlag i Ukraine har [ansøgeren] bl.a. fremlagt en kopi af [ansøgerens] ukrainske opholdskort udstedt den [..] april 2021, hvoraf det fremgår, at [ansøgeren] har ret til permanent ophold i Ukraine gældende til den [..] marts 2031. Stempler i [ansøgerens] pas dokumenterer endvidere, at [ansøgeren] er udrejst af Irak den [..] november 2020 og indrejst i Ukraine samme dag. 

Udlændingenævnet har endvidere lagt til grund, at [ansøgeren], [referencen], [ansøgerens søn] og [ansøgerens barnebarn], sammen udrejste af Ukraine den [..] februar 2022, hvorefter [de] sammen rejste til Danmark og søgte om ret til ophold, samt at [ansøgeren] i Danmark fortsat deler husstand med og forsørges af [referencen] og [ansøgerens søn]. 
Udlændingenævnet har derfor tilbagesendt sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på, at styrelsen kan tage stilling til, om [ansøgeren] opfylder de øvrige betingelser for opholdstilladelse i Danmark. 

[Ansøgeren] vil således modtage en ny afgørelse fra Udlændingestyrelsen. ”

UKR/2023/112

 


Til toppen