Udlændingenævnets afgørelse af 2. december 2015 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse

Udlændingenævnet hjemviste i december 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om afvisning af indgivelse af ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse i Danmark til en statsborger fra Pakistan. Ansøgeren var i maj 2012 blevet meddelt opholdstilladelse i Danmark som medfølgende familie, jf. udlændingelovens § 9 m, stk. 1.

Udlændingenævnet fandt grundlag for at anse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse for ugyldig og hjemviste sagen til fornyet behandling. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering havde truffet afgørelse i medfør af udlændingelovens § 9 c, stk. 5, og at der derfor forelå en hjemmelsmangel, jf. udlændingelovens § 46, stk. 2. Afgørelsen ansås på denne baggrund for at være ugyldig, idet manglen var væsentlig, til ugunst for ansøgeren og alene beroede på en myndighedsfejl. Udlændingenævnet fandt det derfor rettest, at styrelsen på ny vurderede, hvorvidt ansøgeren kunne meddeles opholdstilladelse som medfølgende familie, jf. udlændingelovens § 9 m, stk. 3, idet ansøgeren tidligere var blevet meddelt opholdstilladelse i Danmark i medfør af udlændingelovens § 9 m, stk. 1. ERH/2015/196. 

Senest opdateret: 02-12-2015
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen