Udlændingenævnets afgørelse af 17. april 2015 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse – Ej lovligt ophold

Udlændingenævnet stadfæstede i april 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse om afvisning af indgivelse af en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark til en filippinsk statsborger, da hun på tidspunktet for ansøgningen om opholdstilladelse i Danmark ikke havde lovligt ophold her i landet, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 2. Ansøgeren havde haft opholdstilladelse i Norge i perioden fra marts 2014 til august 2014 og var indrejst i Danmark på den norske opholdstilladelse i august 2014. Ansøgningsgebyret blev betalt i september 2014 og ansøgningen blev indgivet til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i oktober 2014. Det fremgik af et brev, der var vedlagt ansøgningen, at værtsmoderen beklagede den sene ansøgning, at gebyret var betalt i september 2014, og at værtsmoderen tidligere havde indsendt en ansøgning, men at denne ifølge værtsmoderen måtte være gået tabt i posten. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmodede i november 2014 ansøgeren om at dokumentere sit lovlige ophold i Danmark på tidspunktet for ansøgningens indgivelse i oktober 2014. I januar 2015 modtog styrelsen et brev fra værtsmoderen, hvori hun oplyste, at hun registrerede ansøgeren online i august 2014, men at hun ved en fejl ikke fik sendt det fysiske ansøgningsskema til styrelsen. Vedlagt brevet var ansøgerens norske opholdskort, som var gyldigt i perioden fra marts 2014 til august 2014. I januar 2015 afviste Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at behandle ansøgerens ansøgning om opholdstilladelse som au pair under henvisning til, at hun ikke havde lovligt ophold i Danmark på ansøgningstidspunktet. Til støtte for klagen anførte værtsmoderen, at ansøgerens pas var udløbet, hvorfor ansøgeren måtte vente på et nyt pas, førend hun kunne ansøge om opholdstilladelse som au pair i Danmark, at værtsmoderen ved en fejl ikke fik fremsendt den rette dokumentation til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at hun handlede i god tro, at hun ikke havde intentioner om at have ansøgeren boende uden et lovligt opholdsgrundlag, samt at værtsfamilien flyttede i perioden og derfor ikke modtog Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings brev, hvori styrelsen havde anmodet om dokumentation for ansøgerens lovlige ophold i Danmark.

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne tillades at indgive en ansøgning om opholdstilladelse som au pair i Danmark, jf. udlændingelovens § 9 j, stk. 2. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om opholdstilladelse som au pair ikke opholdt sig lovligt i Danmark, idet ansøgerens norske opholdstilladelse var udløbet i august 2014. Udlændingenævnet fandt endvidere, at det forhold, at ansøgeren ventede på et nyt pas, førend hun kunne ansøge om opholdstilladelse som au pair i Danmark, at den første ansøgning gik tabt i posten, at det skyldtes en fejl, at der ikke blev fremsendt den korrekte dokumentation, samt at værtsfamilien flyttede og dermed ikke modtog brevet, hvori styrelsen havde anmodet om dokumentation for ansøgerens lovlige ophold, ikke kunne føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet fandt desuden, at det ikke kunne føre til en ændret vurdering, at værtsmoderen havde anført, at hun havde handlet i god tro, at hun ikke havde intentioner om at have ansøgeren boende uden lovligt opholdsgrundlag, at ansøgeren blev betragtet som en del af værtsmoderens familie, og at ansøgerens egen familie var fraflyttet ansøgerens barndomshjem i Filippinerne. Udlændingenævnet lagde således vægt på, at ansøgeren efter det oplyste indrejste i Danmark i august 2014, at ansøgerens norske opholdstilladelse udløb den samme dag, som hun indrejste, at gebyret for indgivelse af ansøgningen blev betalt i september 2014, og at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering først modtog ansøgningen om opholdstilladelse i oktober 2014. Udlændingenævnet fandt endelig, at der ikke forelå sådanne omstændigheder, at afvisningen var i strid med Danmarks internationale forpligtelser. ERH/2015/83.

Senest opdateret: 17-04-2015
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen