Udlændingenævnets afgørelse af 7. januar 2015 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af klage

Udlændingenævnet afviste i januar 2015 at behandle en klage fra en ansøger fra Indien. I marts 2014 indgav ansøgeren via Den Danske Ambassade i Indien en ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af greencardordningen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Af ansøgningsskemaet fremgik ansøgerens postadresse, e-mailadresse og telefonnummer. Det fremgik endvidere af ansøgningsskemaet, at såfremt der skulle ske ændringer i ansøgerens kontaktoplysninger, skulle han rette henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ansøgeren havde efterfølgende ikke rettet henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende sine kontaktoplysninger. I juli 2014 traf Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en afgørelse i den pågældende sag, som styrelsen videresendte til Den Danske Ambassade i Indien med anmodning om at informere ansøgeren om afgørelsen. I december 2014 modtog Udlændingenævnet en klage fra ansøgeren, hvoraf det fremgik, at han modtog Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse i juli 2014 via e-mail fra Den Danske Ambassade i Indien, men at han ikke tjekkede denne e-mail konto før i november 2014, da han forventede at modtage afgørelsen med almindelig post, idet den tidligere korrespondance mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og ansøgeren var sket med almindelig post.

Udlændingenævnet fandt, at ansøgerens klage var indgivet efter klagefristens udløb, hvorfor Udlændingenævnet afviste klagen, som ikke blev behandlet i Udlændingenævnet. Udlændingenævnet lagde vægt på, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i juli 2014 meddelte ansøgeren afslag på opholdstilladelse, og at Udlændingenævnet først i december 2014 modtog hans klage. Det af ansøgeren anførte om, at han ikke tjekkede sin e-mail konto før i november 2014, kunne ikke føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren ved udfyldelsen af ansøgningsskemaet havde anført sin postadresse og e-mailadresse samt sit telefonnummer, og at han derfor måtte forvente, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ville kontakte ham via disse oplysninger. Udlændingenævnet fandt, at det ikke kunne føre til en ændret vurdering, at ansøgeren ikke tidligere havde kommunikeret med Den Danske Ambassade i Indien via e-mail, da han ved ansøgningen indgivet til ambassaden havde anført både sin postadresse og e-mailadresse. Udlændingenævnet fandt endelig, at der ikke forelå sådanne omstændigheder i sagen, at der var grundlag for at dispensere fra klagefristen. ERH/2015/1.

Senest opdateret: 07-01-2015
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen