Udlændingenævnets afgørelse af 18. juni 2013 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af klage

Udlændingenævnet afviste i juni 2013 at behandle en klage fra en ansøger fra Tyrkiet. Udlændingestyrelsen havde den 6. marts 2013 meddelt ansøgeren afslag på ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren ikke havde opnået tilstrækkeligt med point efter pointsystemet, jf. udlændingeloven som denne tidligere var bekendtgjort ved lov nr. 572 af 31. maj 2010 med senere ændringer. Endvidere meddelte Udlændingestyrelsen ansøgeren afslag under henvisning til, at ansøgeren ikke havde været i uafbrudt uddannelse eller fuldtidsbeskæftigelse fra afslutningen af folkeskolen, til hun blev 18 år, eller havde dokumenteret at have været under uddannelse eller i ordinær beskæftigelse eller udøvet selvstændig virksomhed i mindst tre år inden for de sidste fem år, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 8, jf. stk. 5 og stk. 6, som denne var bekendtgjort ved lov nr. 572 af 18. juni 2012 med senere ændringer. Den 6. maj 2013 modtog Udlændingenævnet ansøgerens klage telefonisk, hvor det blev gjort gældende, at ansøgeren opfyldte kravene for tidsubegrænset opholdstilladelse, da hun havde været i virksomhedspraktik.

Udlændingenævnet fandt, at klagen skulle afvises efter udlændingelovens § 52 b, stk. 5, hvorefter blandt andet klage over afslag på ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse skal være indgivet, inden otte uger efter at udlændingen har fået meddelelse om afslaget. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at klagen var indgivet én hverdag for sent, og at der ikke forelå særlige omstændigheder, der kunne bevirke, at der skulle dispenseres fra den korte fristoverskridelse. Udlændingenævnet fandt således, at klagen måtte afvises. FAM/2013/70.

Senest opdateret: 18-06-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen